Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Susigrąžinti netinkamai panaudotas ES lėšas užtrunka per ilgai

2024-05-17

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

ES auditoriai nustatė, kad nors Europos Komisija užtikrina, kad reikalavimų neatitinkančios išlaidos būtų registruojamos tiksliai ir greitai, šių lėšų grąžinimas dažnai užtrunka per ilgai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Bendrai valdomų žemės ūkio lėšų, už kurias pirmiausia atsakingos valstybės narės, susigrąžinimo lygiai paprastai yra žemi, tačiau tarp ES šalių esama didelių skirtumų. 2014–2022 m. visose srityse pranešta apie 14 milijardų eurų tokių reikalavimų neatitinkančių ES išlaidų (netinkamai panaudotų lėšų). Lėšų susigrąžinimas yra pagrindinis Europos Sąjungos finansinio vientisumo ir vidaus kontrolės sistemos elementas.

ES lėšų susigrąžinimas reiškia, kad reikalaujama grąžinti kai kurias ar visas sumas, išmokėtas ES remiamo projekto ar programos įgyvendinančiajai organizacijai arba paramos gavėjui, kai vėliau nustatoma, kad jis nesilaikė ES finansavimo reikalavimų. Tačiau kai šios lėšos išmokamos, dažnai tai yra ilgas procesas, kol jos grąžinamos, jei iš viso grąžinamos. ES auditoriai pažymėjo, kad tai paprastai užtrunka 14–23 mėnesius nuo finansuojamos veiklos pabaigos, kai pateikiamas prašymas grąžinti lėšas, ir dar 3–5 mėnesius, kol susigrąžinamos lėšos, o 1–8 % jų tiesiog atsisakoma.

„Neturėtų būti tausojamos pastangos nedelsiant susigrąžinti netinkamai panaudotas ES lėšas, – teigė už auditą atsakingas Audito Rūmų narys Jorgas Kristijanas Petrovičius. – ES privalo tai padaryti mokesčių mokėtojams, o nesugebėjimas susigrąžinti lėšas pakenktų ES piliečių pasitikėjimui“.

Remiantis Europos Audito Rūmų 2022 m. metine ataskaita, 2021–2022 m. netinkamo lėšų panaudojimo lygis padidėjo nuo 3 % iki 4,2 % biudžeto, todėl veiksmingai susigrąžinti lėšas tampa vis aktualesne problema. Tačiau, kadangi tik 20 % biudžeto tiesiogiai valdo Europos Komisija, pašalinti klaidas ir susigrąžinti šias lėšas gali būti sunku.

Auditoriai nustatė, kad pagrindinės problemos, susijusios su lėšų susigrąžinimu pagal tiesioginio ir netiesioginio valdymo principus, yra didelis vėlavimas nuo finansinio pažeidimo nustatymo iki vykdomojo rašto sumoms susigrąžinti išdavimo. Jie taip pat nustatė, kad išorės veiksmų srityje informacija apie kai kurių reikalavimų neatitinkančių išlaidų poveikį yra neišsami.

Siekdami pagerinti lėšų susigrąžinimo išorės veiksmų srityje savalaikiškumą, auditoriai rekomendavo sutrumpinti ne tik laiką, kurio reikia reikalavimų neatitinkančioms išlaidoms nustatyti, bet ir laiką, kurio reikia susigrąžinimo procedūroms pradėti. Šiuo tikslu jie pasiūlė pagerinti audito darbo planavimą ir išnagrinėti sistemingų reikalavimų neatitinkančių išlaidų finansinį poveikį. Jie taip pat pasiūlė vėl pradėti taikyti ankstesniame finansavimo cikle buvusias paskatas, kad valstybės narės galėtų susigrąžinti žemės ūkio srities lėšas. Per ankstesnį ciklą valstybės narės turėjo į ES biudžetą grąžinti pusę lėšų, kurių jos nebuvo sugrąžinusios per 4–8 metus.

Auditoriai taip pat Komisijai rekomendavo pateikti tikslius ir išsamius metinius duomenis apie tai, kokios išlaidos buvo nustatytos kaip neatitinkančios reikalavimų ir kokių priemonių buvo imtasi ištaisyti su jomis susijusias klaidas, kad procesą būtų galima patobulinti ateityje.

Bendroji informacija

Ne visą ES biudžetą tiesiogiai išmoka Europos Komisija. Apie 70 % jo valdoma bendrai su valstybėmis narėmis, 20 % valdoma tiesiogiai, o 10 % – netiesiogiai per kitas tarptautines organizacijas ar trečiąsias šalis. Komisijos atsakomybė šioje srityje skiriasi priklausomai nuo valdymo būdo ir ES biudžeto politikos srities. Kalbant apie tiesioginį ir netiesioginį valdymą, Komisija yra atsakinga už reikalavimų neatitinkančių išlaidų nustatymą ir registravimą, o po to – lėšų susigrąžinimą. Pagal pasidalijamojo valdymo principą, Komisija atsakomybę už reikalavimų neatitinkančių ES išlaidų registravimą ir susigrąžinimą perduoda valstybėms narėms, tačiau jai tenka galutinė atsakomybė už užtikrinimą.

Kai ES lėšos panaudojamos nesilaikant taisyklių, jos laikomos reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis, kurios 2022 m. sudarė 4,2 %biudžeto. Kai kurias arba visas šias lėšas gali susigrąžinti tiesiogiai Komisija arba visų pirma už lėšas atsakingos valstybės narės ar įstaigos.

Savo ataskaitoje ES auditoriai nagrinėja, kaip valdomas susigrąžinimo procesas ir kiek jis veiksmingas, taip pat teikia rekomendacijas, kaip jį būtų galima patobulinti.

Daugiau informacijos apie ES biudžetą ir reikalavimų neatitinkančias išlaidas galima rasti Europos Audito Rūmų 2022 m. metinėje ataskaitoje, kurioje apžvelgiama bendra finansinė biudžeto būklė.

Europos Audito Rūmų informacija