Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Patvirtintas pirmas natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių pakeitimų paketas

2024-07-02

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (VSTT) patvirtino pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS), žemėlapių pakeitimų pirmąjį paketą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų žemėlapiai buvo parengti ir patvirtinti 2023 metų pabaigoje tenkinant viešąjį interesą, kaip numatyta Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (SŽNSĮ), ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro patvirtintu šių žemėlapių rengimo tvarkos aprašu.

Patvirtinus žemėlapius buvo pradėta kaupti informacija šių žemėlapių tikslinimui. Atsižvelgdama į ekspertų rekomendacijas, patikrų vietoje rezultatus, žemės savininkų ir valdytojų pateiktus duomenis ir kitą informaciją VSTT priėmė sprendimus dėl teritorijų panaikinimo arba jų ribų keitimo. Pirmuoju žemėlapių pakeitimų paketu įtrauktos tik kelios naujai nustatomos teritorijos.

Didžioji dalis pakeitimų susijusi su 2023 m. pasėlių deklaravimo duomenimis – iš natūralių pievų ir ganyklų žemėlapio buvo išimti naujai suarti ar užsodinti plotai, apie kuriuos neturėta duomenų rengiant pirminį žemėlapį.

Patvirtinti žemėlapių pakeitimai bus perduoti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, o šis patikslins Nekilnojamojo turto registro duomenis.

Žemės sklypų, kuriuose keičiami, panaikinami arba naujai nustatomi pelkių ir šaltinynų ar natūralių pievų ir ganyklų plotai, savininkai ir naudotojai bus informuojami SŽNSĮ 11 straipsnio nustatyta tvarka – fiziniais registruotais laiškais arba siunčiant elektroninius pranešimus (turintiems aktyvuotas E.pristatymo sistemos el. pašto dėžutes). Informacijos kaip prisijungti ir kaip naudotis E. pristatymo dėžute rasite https://epristatymas.lt/web/guest/duk#id8

Primename, kad pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių tikslinimas neturi galutinio termino. Tai nuolatinis procesas vykstantis atsižvelgiant į kintančias gamtines aplinkybes. Šie gamtiniai objektai susiformuoja, kinta ir išnyksta arba keičiasi jų ribos; kinta ir šių teritorijų teisinis reglamentavimas.

Žemės sklypų savininkai arba jiems pagal įgaliojimą atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys ir toliau galės teikti argumentuotus prašymus dėl patvirtintų pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių tikslinimo. Prašyme turėtų būti nurodytas žemės sklypų, patenkančių į koreguotinas arba įtrauktinas teritorijas, unikalus numeris, atstovavimo pobūdis (nuosavybės teisė arba atstovavimas pagal įgaliojimą), išdėstyti argumentai, kodėl reikėtų keisti, tikslinti žemėlapį. Su prašymu keisti žemėlapius turi būti pateikta planinė medžiaga apie pelkių ir šaltinynų teritoriją ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų ribas (situacijos brėžinys su vietovėje kartografuotomis faktinėmis žemės naudmenomis ir jų plotais). Taip pat gali būti pridėta papildoma medžiaga (vietovės ir augalinės dangos nuotraukos, planavimo dokumentai, teismo nutartys ir kt.), galinti padėti VSTT priimti vienokį ar kitokį sprendimą.

Prašymai dėl žemėlapių tikslinimo gali būti teikiami VSTT registruotu laišku (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius) arba el. paštu [email protected], [email protected].

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad žemės sklypų savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, patiriantys nuostolių dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, turi teisę gauti vienkartines ar periodines kompensacijas. Kompensacijų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo SŽNS įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika patvirtinta LR Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339.

Kompensacijos išmokamos pagal nurodytų asmenų pateiktą metodikos 1-ame priede nurodytą prašymą VSTT Prašymo ir jo priedų turinys turi atitikti metodikos 3 punktą.

Papildomos informacijos apie natūralias pievas ir ganyklas, pelkes ir šaltinynus galite rasti VSTT svetainėje.

Primename, kad:

Natūralias pievas ir ganyklas draudžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką. Tačiau jose nedraudžiama ir netgi rekomenduojama reguliariai šienauti ir/ar ganyti, šalinti ar retinti sumedėjusią augaliją. Šiuo atveju būtina išsaugoti gamtos paveldo objektus, saugotinus želdinius ir kraštovaizdžio elementus. Taip pat svarbu išsaugoti pusiau atviras Europos Bendrijos svarbos buveines 6530 Miškapieves ir 9070 Medžiais apaugusias ganyklas. Šalis yra įsipareigojusi išsaugoti šias buveines, palaikyti gerą jų būklę. Natūralių pievų ir ganyklų nedraudžiama aptverti. Ganydami gyvulius ir šienaudami vadovaukitės ekstensyvaus daugiamečių pievų tvarkymo reikalavimais.

Pelkėse ir šaltinynuose pagal SŽNSĮ 102 str. neleidžiama:

  1. sausinti teritorijos, keisti šaltinynų ir (ar) jų grupių hidrologinį režimą, ardyti pelkių ir apypelkių augalinę dangą, išskyrus atvejus, kai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai;
  2. pelkes ir šaltinynus paversti ariama žeme ir (ar) miško naudmenomis, užsodinti želdiniais;
  3. pelkes ir šaltinynus paversti paviršiniais vandens telkiniais, bet leidžiama žemės sklype įrengti vieną, ne didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį nepratekamą paviršinį vandens telkinį.

Pelkėse ir šaltinynuose galima šienauti ir šalinti ar retinti medžių grupes ir krūmus, jei nesuardoma pelkių ir apypelkių augalinė danga, o ypač jei tokia veikla atitinka saugomų rūšių ir/ar buveinių apsaugos tikslus, taip pat kai atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai. Šalinant sumedėjusią augaliją būtina išsaugoti gamtos paveldo objektus ir saugotinus želdinius.

Tiek natūraliose pievose ir ganyklose, tiek pelkėse ir šaltinynuose galima deklaruoti žemės ūkio veiklą, atitinkančią specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir gauti atitinkamas išmokas. Be to, tinkamuose plotuose gali būti ūkininkaujama laikantis ekologinių sistemų reikalavimų.

Parengta pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informaciją