Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Klausimų apie pelkes, natūralias pievas ir šaltinynus nemažėja

2023-12-12

Pastaruoju metu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba gauna daug klausimų, susijusių su natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiais. Vieni teiraujasi, ar jų privati žemė patenka į minėtus žemėlapius, kiti nerimauja dėl sugriežtintos apsaugos, treti teiraujasi kompensacijos galimybių.Į klausimus bus atsakyta.

Daug žmonių teiraujasi – ar jų privačioje žemėje esanti pelkė, natūrali pieva patenka į minėtus žemėlapius, ar joms bus taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informaciją pasitikrinti galima Biologinės įvairovės duomenų bazės (BIOMON) tinklalapyje (https://biomon.lt/szns) įvedant savo sklypo paiešką pagal unikalų numerį.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Klimato kaitos akivaizdoje privalome suprasti, kad turime išsaugoti natūralias ekosistemas. Natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai yra svarbūs ne tik gamtai, bet ir mūsų gyvenimui. Jos yra daugelio organizmų rūšių buveinės arba paprasčiau tariant – namai.

Keičiantis ūkininkavimo pobūdžiui natūralių pievų ir ganyklų ekosistemų tiesiog nelieka. Atvirų pelkių plotai sparčiai mažėja dėl užžėlimo nendrėmis, krūmais ir medžiais.

Lietuvoje natūralių pievų ir ganyklų turime tik 75,8 tūkst. ha, o pelkių ir šaltinynų – tik 116,5 tūkst. ha.

Siekiant išsaugoti šias ekosistemas buvo imtasi teisinės šių saugomų teritorijų apsaugos. Būtent todėl Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba) 2023 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ patvirtino natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius. Juose nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Pievų ir pelkių ekosistemoms išsaugoti LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) įstatymu taikomos šios sąlygos, veiklos apribojimai:

- natūralių pievų ir ganyklų neleidžiama suarti, sausinti ar kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką (SŽNS įstatymo 96 str.).
- pelkėse ir šaltinynuose neleidžiama (SŽNS įstatymo 102 str.):
• sausinti teritorijos, keisti hidrologinį režimą, ardyti pelkių ir apypelkių augalinę dangą. Tačiau... jei atlikus poveikio aplinkai vertinimą (pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą) priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai, veikla galės būti vykdoma;
• paversti juos ariama žeme ir (ar) miško naudmenomis, užsodinti želdiniais;
• paversti juos žeme, užimta paviršiniais vandens telkiniais. Tačiau... žemės sklype gali būti įrengiamas vienas, ne didesnio kaip 0,1 ha ploto dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys.

Beje, išvardintos sąlygos nėra naujos, jos taikomos nuo 1993 metų, tenkinant viešąjį interesą.

Žemės savininkai apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas informuojami registruotais laiškais. Tai informacinio pobūdžio pranešimai. Jei gavote tokį pranešimą, Jums nereikia imtis skubių veiksmų. Jei manote, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos klaidingai, bet kuriuo metu galite teikti argumentus, prašyti jas tikslinti. Prašymas teikiamas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijų žemėlapiai skelbiami:

1) https://biomon.lt/szns,

2) Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos portale – www.geoportal.lt/map. Daugiau informacijos galite rasti Tarnybos svetainėje https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos.

Jei dėl nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų patirtumėte realių nuostolių, jums priklausytų kompensacija. Tokiu atveju reikėtų įrodyti patiriamus nuostolius. Kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-04-01 nutarimu Nr. 339. Kompensacijai gauti turėtumėte pateikti argumentuotą prašymą su pridedamais dokumentais. Kompensacijos dydis skaičiuojamas Metodikoje nustatyta tvarka.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai yra pasirengę padėti visais rūpimais klausimais apie natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius.

Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje paskirti Biologinės įvairovės skyriaus specialistai nuolatos atsakinėja į interesantų paklausimus. Galima kreiptis el. paštu [email protected] ir telefonu +370 620 87952, siųsti prašymą adresu Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius arba tiesiog darbo metu užeiti į tarnybą. Visi paklausimai gauti el. paštu yra užregistruojami ir bus atsakyti, tačiau dėl didelio srauto dokumentacijos atsakymai kiek užtrunka.

Pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informaciją