Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Interaktyvios inovacijos žemės ūkyje – kas tai?

LŽŪKT informacija
2022-09-22

Dalyvavo atstovai iš 16 Europos šalių, LŽŪKT nuotr.

Interaktyviomis vadinamos inovacijos, kurių kūrimo ir bandymo procese kaip lygiaverčiai partneriai dalyvauja įvairūs žemės ūkio sektoriaus atstovai: ūkininkai, konsultantai, mokslininkai, verslininkai, NVO ir kt., sutelkdami savo žinias, įgūdžius ir praktinę patirtį. Dalyvauti šiuose kūrimo procesuose buvo pakviesti ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) atstovai.

LŽŪKT augalininkystės konsultantas Eugenijus Lukoševičius ir augalininkystės paslaugų vadovas Karolis Urba dalyvavo Kroatijos mieste Zadare organizuotuose tarptautinio projekto „Konsultantų apjungimas, skatinant taikyti interaktyvias inovacijas žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose“ (i2connect) mokymuose „Train-the-Trainer“.

Galimybė dalyvauti mokymuose atsirado LŽŪKT su partneriais įgyvendinant tarptautinį projektą i2connect. Mokymai skirti parengti lektorius, turinčius žinių apie interaktyvių inovacijų procesų taikymą žemės ūkyje, konsultanto vaidmenį ir galinčius vesti interaktyvių inovacijų mokymus kitiems konsultantams. Mokymai „Train-the-Trainer“ – viena iš projekto veiklų, organizuoti siekiant paskatinti interaktyvių žemės ūkio srities inovacijų procesų taikymą visoje Europoje.

„Pagrindinė mokymų tema buvo konsultanto vaidmuo, skatinant interaktyvių inovacijų taikymą žemės ūkyje. Grupėse dirbusių dalyvių patirtis buvo įvairi, o mokymai organizuoti taip, kad praplėstume žinias apie mokymų ir konsultavimo metodus, siekiant atviro santykio tarp lektoriaus, mokymo dalyvio ir kliento“, – sakė E. Lukoševičius.

Įgyta patirtis naudinga

Mokymuose akcentuota, kad konsultavimo įstaigos, norinčios pradėti taikyti interaktyvias inovacijas, turi ne tik nuolat atnaujinti konsultantų profesines žinias. Taip pat svarbu ugdyti jų vadinamuosius „minkštuosius“ įgūdžius, kurie reikalingi interaktyviuose procesuose. Prie LŽŪKT konsultantų pasirengimo dalyvauti interaktyviose inovacijose prisidės šiuo metu rengiami CECRA mokymų moduliai ir konsultantų kompetencijų ugdymas ateityje pagal šių modulių programas.

„Mokymuose akcentuota interaktyvių inovacijų svarba Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemai (ŽŪŽIS), nes šių inovacijų pagrindas – įvairių ŽŪŽIS dalyvių įtraukimas, jų lygiavertis dalyvavimas ir bendradarbiavimas visame inovacijos kūrimo ir diegimo procese. Galima daryti apibendrinančią išvadą, kad interaktyvių inovacijų taikymas LŽŪKT yra svarbus strateginiu požiūriu, nes tai padidintų įstaigos vaidmens svarbą Lietuvos ŽŪŽIS ir leistų prisidėti prie sistemos efektyvumo ir integralumo didinimo, o tuo pačiu ir prie naujojo laikotarpio BŽŪP SP iškelto kompleksinio tikslo – modernizuoti sektorių̨, kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą̨ žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, skatinant jų̨ praktinį taikymą“, – apibendrino augalininkystės paslaugų vadovas K. Urba.

Parengta pagal komandiruotės ataskaitą