Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Ar ekologiška – tikrai ekologiška?

2023-03-27

© Asociatyvi Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Europos Komisija pasiūlė bendrus kovos su ekologiniu manipuliavimu ir klaidinančiais ekologiškumo teiginiais kriterijus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šis pasiūlymas suteiks vartotojams daugiau aiškumo, jie galės būti tikresni, kad tai, kas parduodama kaip ekologiška, iš tiesų ir yra ekologiška, ir turės kokybiškesnės informacijos rinkdamiesi aplinką tausojančius produktus ir paslaugas. Taisyklės bus naudingos ir įmonėms, nes tos įmonės, kurios iš tikrųjų stengiasi pagerinti savo produktų aplinkosauginį tvarumą, bus lengviau atpažįstamos ir sulauks vartotojų palankumo, taigi galės padidinti pardavimą išvengdamos nesąžiningos konkurencijos. Tokiu būdu pasiūlymas padės sudaryti vienodas sąlygas, susijusias su informacija apie produktų aplinkosauginį veiksmingumą.

2020 m. atlikto Europos Komisijos tyrimo duomenimis, 53,3 proc. patikrintų ES naudojamų ekologiškumo teiginių yra neaiškūs ar klaidinantys, o 40 proc. – nepagrįsti. Dėl bendrųjų taisyklių savanoriškus ekologiškumo teiginius naudojančioms įmonėms stokos atsirado ekologinis manipuliavimas ir ES rinkoje susidarė nevienodos sąlygos, kurios yra nepalankios iš tiesų tvariai dirbančioms įmonėms.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Visi norime kuo daugiau padaryti, kad sumažintume savo vartojimo sprendimų poveikį aplinkai, tačiau ekologiškai gyventi nelengva. Mes užverčiami informacija. ES rinkoje egzistuoja 230 skirtingų ekologinių ženklų. Svarbu galėti pasitikėti produktų ekologiškumo teiginiais ir ženklais. Šiandien pateiktais Komisijos pasiūlymais įmonės ir vartotojai bus apsaugoti nuo žalingos ekologinio manipuliavimo praktikos ir bus pažabotas ženklų gausėjimas. Norime, kad vartotojai galėtų labiau pasitikėti savo pasirinkimu ir užtikrinti, kad įmonėms, kurios iš tikrųjų stengiasi efektyviau naudoti išteklius, riboti klimatui poveikį darančių išmetamųjų teršalų kiekį ir prisidėti prie taršos mažinimo, būtų atlyginta. Taip pat turėtume plačiau naudoti įprastus patikimus ženklus, kaip antai ES ekologinį ženklą, kuris mūsų bendrojoje rinkoje garsėja kaip aplinkosauginio meistriškumo ženklas.“

Patikima, palyginama ir patikrinama informacija vartotojams

Remiantis pasiūlymu, įmonės, nusprendusios paskelbti ekologiškumo teiginį apie savo produktus ar paslaugas, turės laikytis minimalių reikalavimų dėl teiginių pagrindimo ir pateikimo būdų.

Pasiūlymas taikomas tiesioginiams teiginiams, kaip antai „Marškinėliai pagaminti iš grąžinamojo perdirbimo plastiko butelių“, „Pristatymo metu išmestas CO2 kiekis kompensuojamas“, „30 proc. pakuotės sudaro grąžinamojo perdirbimo plastikas“ arba „Vandenynams nekenkianti apsauga nuo saulės“. Juo taip pat siekiama stabdyti ženklų, taip pat viešų ir privačių aplinkosauginių ženklų, gausėjimą. Jis apima visus savanoriškus teiginius apie produkto, paslaugos arba paties prekybininko veiklos poveikį aplinkai, aplinkosauginį aspektą arba aplinkosauginį veiksmingumą. Tačiau į jį neįtraukiami teiginiai, kuriems jau taikomos galiojančios ES taisyklės, pavyzdžiui, ES ekologinis ženklas arba ekologiškų maisto produktų logotipas, nes dabartiniais teisės aktais jau užtikrinamas tų reglamentuojamų teiginių patikimumas.

Prieš paskelbdamos vartotojams bet kurio tipo, kuriam taikomas pasiūlymas, ekologiškumo teiginius įmonės turės užtikrinti, kad teiginiai būtų patikrinti nepriklausomos šalies ir pagrįsti moksliniais įrodymais. Kad pateiktų išsamų ir tikslų vaizdą, atlikdamos tokią mokslinę analizę įmonės turės nustatyti realiai su jų produktu susijusius poveikio aplinkai aspektus, taip pat išsiaiškinti, ar šie aspektai kaip nors subalansuojami tarpusavyje.

Aiškios ir suderintos taisyklės ir ženklai

Įvairiomis nuostatomis bus užtikrinta, kad teiginiai būtų aiškiai pateikiami. Pavyzdžiui, teiginių ar ženklų, kuriuose nurodomas visų poveikio aplinkai aspektų suminis rezultatas, bus nebeleidžiama naudoti kaip neatitinkančių ES taisyklių. Jei produktai ar procesai lyginami su kitais produktais ar procesais, palyginimas turėtų būti grindžiamas lygiaverte informacija ir duomenimis.

Pasiūlymu taip pat bus reglamentuojami aplinkosauginiai ženklai. Šiuo metu egzistuoja ne mažiau kaip 230 skirtingų ženklų ir yra įrodymų, kad tai vartotojams kelia painiavą ir nepasitikėjimą. Siekiant kontroliuoti tokių ženklų gausėjimą, naujų viešų sistemų, išskyrus sukurtas ES lygmeniu, nebus leidžiama naudoti, o naujos privačios sistemos bus leidžiamos tik jei bus įrodyta, kad jų aplinkosauginis užmojis didesnis nei esamų ir jos bus iš anksto patvirtintos. Dėl aplinkosauginių ženklų yra priimtos išsamios bendrosios taisyklės, pagal kurias tie ženklai taip pat turi būti patikimi, skaidrūs, nepriklausomai patikrinti ir reguliariai peržiūrimi.

Parengta pagal Europos Komisijos pranešimą