Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Ukmergės r. respondentinių ūkių 2022 m. ekonominių rodiklių apžvalga

Jelena Vilkienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ukmergės r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-12-27

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Remiantis Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos duomenų baze, analizuota 15 Ukmergės r. ūkių, kurių apibendrinti duomenys pateko į ES ŪADT.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kiekviena valstybė, ES narė, privalo teikti informaciją į ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba parenka respondentinius ūkius ir perduoda duomenis VĮ Žemės ūkio duomenų centro ŪADT skyriui. Respondentinių ūkių duomenys nagrinėjami pagal skirtingas ūkininkavimo formas: ūkio ekonominį dydį, žemės kokybę, apskritis, mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Keičiantis žemės ūkio politikai, tai leidžia palyginti atskirų grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų vystymosi tendencijas, priimti atitinkamus sprendimus. Žemės ūkio gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentuose akcentuojamas duomenų konfidencialumas. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama.

Remiantis Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos duomenų baze, analizuota 15 Ukmergės r. ūkių.

Ukmergės r. 2022 m. tarp respondentinių daugiausiai buvo gyvulininkystės ūkių – 10. Iš jų 3 vertėsi pienine gyvulininkyste, 6 – mišria, kur parduodama ir gyvulininkystės, ir augalininkystės produkcija, 1 buvo bitininkystės ūkis. Mažiausiai Ukmergės r. buvo augalininkystės ūkių – 5.

Ukmergės r. žemės ūkio rodikliai

Ukmergės r. ūkiai 2022 m. dirbo 65263,47 ha, kas sudarė 2,25 proc. bendro Lietuvos ūkių ploto.

Ukmergės r. 2022 m. dominavo augalininkystės ūkiai, auginantys javus, rapsus ir ankštinius augalus. Pagrindiniai augalai, kaip ir kasmet, buvo kviečiai, rapsai, miežiai, žirniai, kvietrugiai, pupos ir rugiai. Pasėlių struktūroje dominavo žieminiai augalai. Bendras žieminių javų plotas rajone buvo 25709,27 ha, kas sudarė 39,39 proc. bendrų Ukmergės r. deklaruotų plotų. Žieminių kviečių vidutinis derlingumas rajone siekė 3,61 t iš 1 ha, vasarinių kviečių – 3,44 t, žieminių rapsų – 1,88 t, vasarinių rapsų – 1,70 t, žieminių miežių – 4,92 t, vasarinių miežių – 2,83 t, žirnių – 2,42 t, žieminių kvietrugių – 3,71 t, pupų – 2,82 t, žieminių rugių – 2,88 t.

Pagrindinės Ukmergės r. vystomos gyvulininkystės šakos yra pieninė ir mėsinė galvijininkystė. Ukmergės r. 2022 m. buvo 199 pieno gamyba užsiimantys ūkiai, kurie sudarė 1,38 proc. pieninių veislių karvių laikytojų skaičiaus Lietuvoje. Vienam ūkiui Ukmergės r. teko vidutiniškai 10,90 melžiamų karvių (vidutinis primilžis iš karvės Ukmergės r. buvo 5,26 t), kai tuo metu Lietuvoje vienam ūkiui teko vidutiniškai 14,45 karvės.

Ukmergės r. respondentų ekonominiai rodikliai

Vertindami 2022 m. grynojo pelningumo be dotacijų duomenis, matome kad visu nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvos respondentų vidurkis buvo aukštesnis negu Ukmergės r. ūkių. Kadangi grynasis pelningumas skaičiuojamas sudedant visas ūkio pajamas (pardavimo pajamas ir tiesiogines išmokas), o grynasis pelningumas be dotacijų skaičiuojamas imant tik ūkio pardavimo pajamas. Galima daryti prielaidą, kad mūsų rajono ūkiai yra labai priklausomi nuo tiesioginių išmokų. Kaip matome iš grafiko, be tiesioginių išmokų rajono ūkiai dirbtų nuostolingai.

Vertinant Ukmergės r. ūkininkų vidutinius skolos rodiklius, kurie rodo, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą, nustatyta, kad 2022 m. Ukmergės r. respondentinių ūkių vidutinis skolos rodiklis buvo 0,26. Rekomenduojama rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Todėl galima daryti išvadą, kad ūkiai skolinosi atsakingai, skolintas lėšas naudojo nekeldami grėsmės finansiniam stabilumui, sklandžiai ūkio veiklai.

Ukmergės r. augalininkystės veikla užsiimantys ūkiai 2022 m. ir visu analizuojamu laikotarpiu patyrė daugiau finansinės rizikos (buvo linkę daugiau skolintis), palyginti su gyvulininkystės ūkiais, kadangi jų skolos rodiklio vidutinė reikšmė (2022 m. buvo lygi 0,30) buvo didesnė negu gyvulininkystės veikla užsiimančių ūkių (2022 m. buvo lygi 0,13).

Diagramoje, kurioje pavaizduotos vidutinės ūkių skolos rodiklio reikšmės, akivaizdžiai matosi, kad 2022 m. Ukmergės r. veiklą vykdančių ūkių skolos rodiklio vidutinė reikšmė buvo šiek tiek didesnė negu bendras Lietuvos ūkių vidurkis, todėl galime daryti išvadą, kad Ukmergės r. ūkiai buvo labiau linkę skolintis negu kiti ūkiai vidutiniškai Lietuvoje. Akivaizdu, kad be skolintų lėšų dažnas ūkis negalėtų išlikti konkurencingu rinkoje, užtikrinti plėtros, įgyvendinti investicijų, susijusių su apsirūpinimu naujesne žemės ūkio technika, įrengimais.