Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Tauragės r. ūkininkų ūkių 2020 m. veiklos apžvalga

Rima Anulienė
LŽŪKT Tauragės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-11-05

LŽŪKT Tauragės r. biuro konsultantai į ŪADT pateikė 28 respondentų ūkių anketas už 2020 metus. Remiantis jų duomenimis, tarp Tauragės r. respondentų ūkių vyravo specializuoti pienininkystės ir mišrūs ūkiai.

Įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, ES šalyse nuolat stebima žemės ūkio padėtis, atliekama ūkininkų ūkių veiklos finansinė ir ekonominė analizė. Informacija kaupiama Ūkio apskaitos duomenų tinkle (ŪADT). Kiekviena ES šalis narė privalo teikti į ŪADT savo ūkių duomenis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos respondentų ūkiai apima visus rajonus, skirtingas gamtines zonas, įvairias ūkininkavimo sąlygas. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai, garantuojant konfidencialumą. Duomenų rinkimas reikalingas, kad būtų galima palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas bei priimti sprendimus keičiant žemės ūkio politiką.

LŽŪKT Tauragės r. biuro konsultantai į ŪADT pateikė 28 respondentų ūkių anketas už 2020 m. Remiantis anketų duomenimis, tarp Tauragės r. respondentų ūkių vyravo specializuoti pienininkystės ir mišrūs ūkiai.

Karvių produktyvumas Tauragės r. ūkiuose.

Kaip ir visoje šalyje, taip ir Tauragės r., karvių ir pieno ūkių mažėja. Trauktis iš pieno gamybos dažniausia lemia objektyvios priežastys: garbus ūkininkų amžius, o taip pat mažiausių ūkių neefektyvumas. Iš kitos pusės matome, kad auga ūkių konsolidacija ir daugėja investicijų į produktyvias karvių bandas.

1 pav. Tauragės r. primilžio vidurkis 2018–2020 m., t

Kaip matome iš pateikto 1 grafiko, Tauragės r. primilžis iš karvės kiekvienais metais didėjo. 2020 m. primilžis iš vienos karvės padidėjo 1,3 proc., palyginus su 2019 m. Tai lėmė pašarų kokybė, gyvulių sveikatingumas ir priežiūra.

Augalų derlingumas Tauragės r. ūkiuose

Tauragės r. ūkiuose daugiausiai auginama kviečių, kvietrugių ir miežių. Visa užauginta produkcija dažniausiai skiriama gyvuliams šerti. 2020 m. derlingiausi buvo žieminiai kviečiai – 4,53 t/ha, po jų – žieminiai kvietrugiai – 4,12 t/ha.

2 pav. Tauragės r. derlingumas pokytis 2018–2020 m., t/ha

Visais metais augalų derlingumas kinta. Tai lemia klimato sąlygos, trąšų ir pesticidų naudojimas.

Ūkių pelningumo rodikliai

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Grynojo pelningumo mažėjimui įtakos turi grynojo pelno sumažėjimas, kurį lemia išaugusios kintamosios, pastoviosios ir palūkanų sąnaudos, sumažėjusios pardavimų pajamos. Ūkis laikomas dirbantis pelningai ir gali tikėtis finansinės ES paramos, jei šis rodiklis ne mažesnis nei 2 procentai.

Kitas svarbus ūkininko ūkio veiklos rezultatų rodiklis yra grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis). Jis rodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos).

Tauragės r. ūkių pelningumo rodiklių palyginimas

Analizuojamų 2018–2020 m. laikotarpiu Tauragės r. respondentai veiklą vykdė pelningai, tačiau be dotacijų neišgyventų. Grynojo pelningumo rodiklis (be dotacijų) 2020 m. rajone siekė 0,08. Tai rodo, kad ūkiai priklausomi nuo ES paramos ir būtų finansiškai pažeidžiami, jeigu prarastų žemės ūkiui teikiamas subsidijas. Vykdyti žemės ūkio veiklą tik parduodant produkciją, nesinaudojant ES parama, būtų sudėtinga.