Lapkričio 30 d., ketvirtadienis | 23

Šakių r. 2018 m. respondentinių ūkių analizė

Daiva Dražbienė
LŽŪKT Šakių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas
2019-10-25

© LŽŪKT nuotr.

Šakių r. ūkininkų respondentinių ūkių analizę pagal jų tipologiją (ekonominį dydį, ūkininkavimo tipą, turimos žemės plotą) atliko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantės. Analizuoti 35 Šakių r. ūkiai, užsiimantys žemės ūkio veikla. Šie duomenys susisteminti ir pateikti į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT). Pagal juos Europos Komisija mato žemės ūkio padėtį, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Apklausoje dalyvavusių Šakių r. ūkių disponuojamas žemės ūkio naudmenų plotas yra nuo 4,26 iki 1288,39 hektaro. Tarp respondentinių vyrauja ūkiai, kurių dydis yra iki 500 hektarų. Vidutinis Šakių r. ūkio dydis 2018 m. buvo 371,51 ha, o 2017 m. – 321,09 hektaro. Taigi, rajono respondentinio ūkio dydžio vidurkis padidėjo apie 51 hektaru.

Šakių r. negali pasigirti gyvulininkystės ūkių gausa. Dėl aukšto žemės ūkio naudmenų našumo balo vyrauja augalininkystės ūkiai. Jau daug metų lyderių pozicijų neužleidžia kviečiai ir rapsai. Jie ir 2018 m. buvo populiariausi. Mažiau populiarūs miežiai, cukriniai runkeliai, avižos, kvietrugiai ir bulvės.

Žemdirbystei 2018 m. nebuvo palankūs dėl užsitęsusios sausros. Šis faktas turėjo įtakos ir augintų augalų derlingumui. Lyginant respondentinių ūkių augalų derlingumo rodiklius su 2017 m., jie gana smarkiai sumažėjo: kviečių derlingumas sumažėjo 21,9 proc. ir siekė 5,68 t/ha, miežių – 3,9 proc. ir buvo 3,99 t/ha, avižų – net 41,7 proc. ir siekė 2,17 t/ha, rapsų 11,7 proc. ir buvo 3,32 t/ha. Kiek geresnė situacija buvo su bulvėmis ir cukriniais runkeliais. Jų derlingumas, palyginti su 2017 m., padidėjo atitinkamai 83,6 proc. ir 12,9 procento. Vidutinio derlingumo pokytis atsispindi 1 pav.

Web-pav1-11 pav. Vidutinis derlingumas Šakių r. 2016–2018 m., proc.

Iš 35 apklausoje dalyvavusių Šakių r. ūkių tik 7 buvo mišrūs, kurie vertėsi ir augalininkyste, ir gyvulininkyste. Iš jų 1 ūkis augino javus, mėsinius galvijus ir kiaules. Šiame ūkyje buvo 103 paršavedės, 3494 penimos kiaulės, 48 mėsinės karvės. Be šio ūkio rajone buvo dar du respondentai, kurie augino tik mėsinius galvijus. Likusiuose ūkiuose 2018 m. pabaigoje buvo nuo 19 iki 130 melžiamų karvių. Vidutinis rajono respondentų laikytų melžiamų karvių skaičius 2018 m. buvo 55 vnt., t. y. 11 karvių daugiau nei 2017 metais.

Lyginant dviejų paskutinių metų duomenis, vidutinis primilžis iš karvės 2018 m. sumažėjo 3,4 proc. ir siekė 7,09 tonos. Šis rodiklis priklauso nuo ūkio stambumo (2 pav.). Kuo stambesnis ūkis, tuo vidutinis primilžis didesnis.

Web-pav22 pav. Karvių skaičiaus ir pieno primilžio vidurkis Šakių r. ūkiuose 2018 m.

Šakių r. analizuotų ūkių bendroji produkcija 2018 m. sudarė 15311610,78 Eur, tai yra 1 402567,83 Eur mažiau nei 2017 metais. Tam įtakos turėjo kritusios produkcijos supirkimo kainos. Augalininkystės produkcija sudarė 13819847,69 Eur, gyvulininkystės – 1073815,71 Eur, nuomos pajamos – 7133,23 Eur ir pajamos iš paslaugų – 410814,15 Eur. Bendrosios produkcijos procentinė išraiška atsispindi 3 paveiksle.

Web-pav33 pav. Bendrosios produkcijos struktūra Šakių r. ūkiuose 2018 m., proc.

Atlikus respondentinių ūkių veiklos ekonominių rodiklių analizę, paaiškėjo, kad vidutinis Šakių r. gamybinis komercinis pelnas buvo 13685 Eur. Lyginant su 2017 m., jis sumažėjo 30 procentų. Jei žiūrėtumėm kiekvieno ūkio rodiklius atskirai, tuomet iš 35 analizuojamų ūkių net 18 ūkių patyrė nuostolių, iš to skaičiaus 5 gyvulininkyste užsiimantys ūkiai, kadangi pieno supirkimo kainos išliko žemos, o gyvulių išlaikymo išlaidos kiekvienais metais didėja, o 2017 m. iš 42 respondentinių ūkių nuostolingų buvo tik 12 (iš jų 2 gyvulininkystės ūkiai).

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2018 m., vertinti ūkių veiklos efektyvumo rodikliai, kurie pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Šakių r. respondentinių ūkių 2016–2018 m. veiklos efektyvumo rodikliai

Web-lentele

Kapitalo pakankamumo rodiklis išlieka aukštas – 66,2 procento. Šis rodiklis rodo, kad ūkiai stabilūs, nes turtas valdomas nuosavybės teise. Bendrojo įsiskolinimo koeficientas yra žemas – 0,34. Šakių r. ūkininkai neprasiskolinę ir jų finansinė rizika nedidelė. Bendrojo mokumo koeficientas mūsų rajone yra 2,92. Tai reiškia, kad ūkiai savo trumpalaikiu turtu geba padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Grynasis pelningumo rodiklis rodo, kiek grynojo pelno uždirbo 1 euras pardavimo pajamų. Jis mūsų rajone yra 0,08.

Turto apyvartumo rodiklis yra 0,39. Vadinasi, 1 turto euras uždirbo 0,39 Eur pajamų. Tai reiškia, kad turto valdymas nelabai efektyvus. Subsidijų dalis pajamose sudarė vos 19,45 procento. Šakių r. didžioji dalis ūkininkų nepriklausomi nuo gaunamų subsidijų iš Europos Sąjungos. Tarp 35 analizuotų ūkių yra 2, kurių subsidijų dalis viršijo 69 proc. nuo visų ūkio gaunamų pajamų. Vadinasi jiems be gaunamų subsidijų išgyventi būtų labai sunku.

www.agroakademija.ltrekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi