Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Radviliškio r. ūkių 2020–2022 m. veiklos rezultatai

Rasa Dambrauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-09-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Duomenys Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) tyrimams apie 2022 m. gamybinę finansinę veiklą Radviliškio r. pateikti iš 40 ūkių. Toliau straipsnyje nagrinėjami 20202022 m. vidutiniai Radviliškio r. ūkininkų ūkių veiklos duomenys.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Rajone vyrauja derlingos žemės, didžioji dalis ūkininkų augina javus, aliejinius ir ankštinius augalus.

1 lentelė. Radviliškio r. ūkių pasiskirstymas pagal deklaruojamus pasėlių plotus 2020–2022 m., vnt.

1 lentelėje matome Radviliškio r. ūkių pasiskirstymą pagal deklaruojamus pasėlių plotus 2020–2022 metais. Lyginant 2022 su 2020 ir 2021 m., matome, kad reikšmingų pokyčių ūkių deklaruojamuose plotuose neįvyko.

2 lentelė. Radviliškio r. respondentiniuose ūkiuose augintų augalų vidutinis derlingumas, t/h

Visada aktualus derlingumas, gautas rajono respondentiniuose ūkiuose. Atlikus 2022 m. veikos duomenų analizę, derlingumas Radviliškio r. ūkiuose, lyginat su šalies vidurkiu, yra didesnis, išskyrus nežymiai mažesnį žirnių.

Radviliškio r. javų derlingumui analizuojamu 2020–2022 m. laikotarpiu didžiausios įtakos turėjo gamtinės sąlygos, 2020 ir 2022 m. buvo palankios gamtinės sąlygos, tai lėmė gerą derlių, o 2021 m. rajone pavasarį ir vasaros pradžioje labai trūko lietaus, todėl derlius buvo prastesnis.

Diagramoje pateikiame Radviliškio r. parduotos produkcijos kainų kitimą pagal augalus bei ataskaitinius metus. Atlikę analizę, matome, kad Radviliškio r. respondentinių ūkių pardavimo kainos analizuojamais metais vis augo. Tam įtakos turėjo geresnė produkcijos kokybė ir konkurencija tarp produkcijos supirkėjų.

Toliau pateikiami apibendrinti pieno gamybos rodikliai, t. y. kiek tonų per metus vidutiniškai ūkis primelžė iš vieno gyvulio, lyginant su ankstesniais metais.

3 lentelė. Vidutinis karvių skaičius ir primilžis iš karvės 2020–2022 m.

Analizės duomenys rodo, kad karvių skaičius kiekvienais metais beveik nekito. Bet padidėjo primelžto pieno kiekis iš karvės. Galima daryti prielaidas, kad kiekvienais metais gerėjantiems rezultatams turėjo teigiamos įtakos geras gyvulių pašaro kiekis ir kokybė.