Gruodžio 09 d., šeštadienis | 23

Panevėžio ūkininkų ūkių 2021 m. veiklos apžvalga

Eugenija Gustienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-11-16

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

LŽŪKT Panevėžio r. biuro darbuotojai Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikė 45 respondentinių ūkių anketas, atspindinčias jų 2021 m. gamybinius ir finansinius rodiklius.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) paskirtis – kaupti ir apdoroti informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą situaciją ūkiuose, reikalingą šalies žemės ūkio būklei atspindėti. ŪADT yra pagrindinis ES ūkių pajamų lygio ir valdymo sprendimų efektyvumo žemės ūkio sektoriuje duomenų šaltinis.

Į ES ŪADT tinklą atrenkami ūkiai pagal tam tikrus požymius, atspindinčius atskirų šalių ūkių visumą. Informaciją apie kiekvieną ūkį sudaro:

  • natūriniai-struktūriniai duomenys: žemės plotų panaudojimas pasėliams ir ganykloms, gyvulių skaičius, darbo sąnaudos,
  • ekonominiai duomenys: turtas, paskolos, pardavimų pajamos, produkcijos vertė, atsargos, gamybos sąnaudos, subsidijos.

LŽŪKT Panevėžio r. biuro darbuotojai Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikė 45 respondentinių ūkių anketas, atspindinčias jų 2021 m. gamybinius ir finansinius rodiklius. Duomenys apie vidutinį augalų derlingumą 2019–2021 m. lyginami lentelėje.

Respondentiniuose ūkiuose augintų žemės ūkio augalų derlingumo Panevėžio r. 2019–2021 m. palyginimas, t/ha

Lyginant 2021 m. duomenis su 2020 m. duomenimis, matyti, kad derlingumas rajono ūkiuose sumažėjo. Iš lentelės duomenų matyti, kad visų augintų kultūrinių augalų derliai buvo mažesni. Žiemkenčių mažesnį derlingumą lėmė nepalankios žiemojimo sąlygos. Rapsų, miežių, kvietrugių ir bulvių derlingumą sumažino sausa ir karšta vasara.

Optimalios gamybos pagrindinis tikslas – maksimalus pelnas, įvertinant gamtines sąlygas, materialinių ir darbo išteklių reikmę, žemės ūkio produkcijos kainas, gamybos sąnaudas bei subsidijas gamybai. ES parama pieno ir gyvulininkystės sektoriams remti padeda ūkiams modernizuoti gamybą ir likti konkurencingiems.

1 pav. Vidutinis karvių skaičius Panevėžio r. 2019–2021 m.

2 pav. Primelžta iš vienos karvės Panevėžio r., t

Pienininkystės ūkiuose melžiama nuo 20 iki 77 karvių. Mažesni primilžiai ūkiuose, kuriuose melžiama mažiau karvių, neperkami visaverčiai pašarai, galvijų priežiūros darbai mažai mechanizuoti, trūksta technikos arba ji pasenusi.

Ekonominių rodiklių palyginimas

3 pav. Pardavimo pajamos ir pelnas Panevėžio r. 2019–2021 m.

Palyginę augalininkystės ūkius 2021–2020 m. laikotarpiu, matome, kad sumažėjo jų pajamos ir pelnas. Kasmet gamybos savikaina didėjo – kilo degalų, pesticidų, trąšų, paslaugų žemės ūkiui kainos. Tai turėjo įtakos ir 2021 m. gamybiniams rezultatams, bet svarbiausias faktorius – karšta ir sausa vasara, kuri labai paveikė vasarinių grūdinių augalų derlingumą.

Atliekant ūkio veiklos rezultatų analizę, didžiausias dėmesys turi būti skiriamas ataskaitinių metų rodiklių analizei, vertinant jų pokytį su ankstesniais metais. Ataskaitinių metų rezultatai – atskaitos taškas, rodantis gerą ar blogą ūkio situaciją. Rezultatus lygindami su praeitais laikotarpiais, ūkininkai gali įvertinti padarytas klaidas, priimti tinkamus sprendimus ir planuoti būsimų laikotarpių veiklą.

4 pav. Grynasis pelningumas pagal ūkio veiklos šakas Panevėžio r. 2019–2021 m., koef.

Analizuojant Panevėžio r. ūkių grynąjį pelningumą pagal veiklos šakas, matyti, kad 2021 m. 1 pardavimo pajamų euras gyvulininkystės ūkiams uždirbo 0,44 ct. Vienodai – po 0,36 ct uždirbo augalininkystės ir mišrūs ūkiai. Lyginant duomenis su 2020 m., matyti, kad rezultatai prastesni augalininkystės ūkiuose. Jeigu gyvulininkystės ir mišriuose ūkiuose sumažėjimas minimalus – tik 1 ct, tai augalininkystes ūkiuose – 0,17 ct. Kviečiai – vieni iš pagrindinių, augintų Panevėžio rajone. 2021 m. sumažėjęs jų derlingumas pablogino finansinius rezultatus.

Ūkininkavimas yra rizikingas ir dažnai brangiai kainuojantis verslas. Nenuspėjamos oro sąlygos, geopolitinė situacija, tarp rinkų smarkiai daro įtaką ūkių produkcijos gamybai ir pelningumui.