Gruodžio 07 d., ketvirtadienis | 23

Pakruojo r. respondentinių ūkių 2022 m. duomenų apžvalga

Nijolė Dikšienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-10-26

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt
LŽŪKT Pakruojo r. biuras į ŪADT pateikė 30 respondentinių ūkių duomenis apie 2022 m. gamybinę ir finansinę veiklą.

ES šalyse nuolat stebima žemės ūkio padėtis – ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai padeda daryti ŪADT – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema Europos ekonominėje bendrijoje pradėjo funkcionuoti kartu su bendrąja žemės ūkio politika. Ji teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą situaciją žemės ūkyje.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Yra sukurta apklausos anketa, duomenų įvedimo ir kontrolės bei ūkininkų ūkinės veiklos analizės kompiuterinė sistema. Aktualią informaciją bus galima rasti leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2022 m.“

Pakruojo rajono biuras 2023 m. pateikė 30 respondentinių ūkių duomenis apie 2022 m. gamybinę ir finansinę veiklą (pernai – 36 ūkių). Pagal ūkinę veiklą buvo atrinkti 27 augalininkystės ir 3 mišrūs ūkiai. Iš trijų mišrių ūkių dvejuose vyraujanti gamybos šaka – augalininkystė, viename – gyvulininkystė. Primilžis iš 1-os karvės 2021 m. – 2,78 t, 2022 m. – 2,74 t.

1 lentelė. Parduoto pieno kaina

Pieno supirkimo kainų augimą tirtuose ūkiuose lėmė pieno supirkėjų pasirinkimas, parduotas pienas fiziniams asmenims ir jo kokybė.

Žemos pieno supirkimo kainos vertė Pakruojo r. ūkininkus specializuotis augalininkystės produktų gamyboje. Pakruojo r. daugiausia auginta kviečių, rapsų, miežių, žirnių.

1 pav. Pakruojo r. ūkiuose augintų augalų derlingumas, t/ha

2022 ir 2021 m. gamtinės sąlygos buvo mažiau palankios nei 2020 metais. Grūdinių augalų brendimui 2022 m. pakenkė ilgalaikė sausra, 2021 m. derliaus nuėmimą trukdė užsitęsusios liūtys. Žieminių augalų derlingumas daug didesnis nei vasarinių. Pakruojo r. ūkininkai pirmenybę skyrė žieminiams.

Ūkių pelningumui didžiausios įtakos turėjo derlingumas ir parduotos produkcijos kaina.

2 pav. Parduotos produkcijos kaina, Eur/t

2020–2022 m. laikotarpiu stebimas augalininkystės produkcijos supirkimo kainų augimas. Aukščiausios supirkimo kainos buvo 2022 metais. Daugumai Pakruojo r. ūkininkų 2022 m. buvo pelningi.

Finansiniai rodikliai

2 lentelė. Finansinių rodiklių vidurkiai

Ūkinės veiklos rezultatus parodo finansiniai rodikliai: grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, grynasis pelningumas ir skolos rodiklis.

Pelningumas – tai pelno santykis su tam tikru ūkio veiklos rodikliu, turinčiu ryšį su pelnu. Pelningumo rodikliai padeda nustatyti, ar efektyviai naudojami ūkio ištekliai. Parodo ūkio sugebėjimą uždirbti pelno.

3 pav. Pakruojo r. veiklos efektyvumo rodikliai

Apskaičiuotas grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų parodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, ir ūkio gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). 2022 m. šis rodiklis buvo 0,25 – aukštesnis nei 2021 m. – 0,20. 2022 m. ūkių veiklos pelningumą lėmė išaugusios produkcijos supirkimų kainos.

Grynasis pelningumas rodo, kiek grynojo pelno uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, kiek liko grynojo pelno nuo 1 pardavimo pajamų euro. Pagal 3 pav. pateiktus duomenis matome, kad Pakruojo r. 2020 –2022 m. grynojo pelningumo rodiklis buvo teigiamas ir kito neženkliai. Tirti Pakruojo r. ūkiai veiklą vykdė pelningai. Rodiklis rodo, kad ūkiai pajėgūs generuoti pelną be valstybės paramos.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų panaudota formuojant ūkio turtą ir kokia turto dalis įgyta skolintomis lėšomis. Rekomenduotina, kad šis rodiklis neviršytų 0,5 (NMA nustatyta minimali reikšmė 0,6). Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo ūkis daugiau prasiskolinęs. Pakruojo r. ūkių skolos rodiklis per 3 m. laikotarpį beveik nekito – siekė 0,29. Galima daryti išvadą, kad ūkininkai skolinasi saikingai, įvertinę su skolinimusi susijusią galimą riziką.