Gruodžio 04 d., pirmadienis | 23

Lazdijų r. ūkių 2020 m. veiklos duomenų apžvalga

Gintarija Švetkauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-12-27

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT padeda nuolat stebėti žemės ūkio padėtį, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę. Pagrindinė ŪADT duomenų vartotoja yra Europos Komisija, taip pat įvairios institucijos, kurios nagrinėja žemės ūkio produkcijos rinkos, kaimo plėtros problemas. ŪADT respondentai atrenkami taikant statistinės atrankos metodus.Į ŪADT 2020 m. pateko 16 Lazdijų r. ūkių.

Darant analizes, rekomenduodama turėti daugiau respondentų, todėl toliau straipsnyje nagrinėjami Konsultavimo tarnybos Lazdijų r. biuro klientų vidutiniai duomenys. Pagal veiklos pobūdį ūkiai pasiskirstę taip: 16 proc. sudarė augalininkystės ūkiai, 33 proc. užėmė gyvulininkystės ūkiai ir 51 proc. – mišrūs ūkiai. Kaip matome, daugiausia buvo mišrių ūkių (1 pav.).

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

1 pav. Lazdijų r. ūkių pasiskirstymas pagal ūkio šaką

Lazdijų r. pagal deklaruotą žemės plotą ūkius galima būtų suskirstyti į 6 kategorijas, kurias matome 2 pav. Iš jo pastebime, kad Lazdijų r. vyrauja smulkūs ūkiai, kurie dirba nuo 0 iki 30 ha ir tai sudaro 21 proc. visų ūkių, bei nuo 30 iki 50 ha ir nuo 50 iki 75 ha, kurie kartu sudaro 48 proc. visų ūkių. Lazdijų r. ūkiai, dirbantys nuo 200 iki 300 ha yra tik 3, ir jie sudaro tik 4 proc. visų rajono ūkių.

2 pav. Lazdijų r. ūkių pasiskirstymas pagal deklaruotą žemės plotą, ha

Augalų derlingumas

Lazdijų r. ūkininkai 2020 m. daugiausia augino žieminių ir vasarinių kviečių, vasarinių miežių, žieminių kvietrugių. Atlikus analizę, gauti vidutiniai Lazdijų r. derlingumo duomenys, kurie lentelėje palyginti su vidutiniais 2018–2019 m. derlingumo duomenimis. Šis palyginimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Augintų pagrindinių žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Apžvelgę 1 lentelės duomenis, matome, kad 2020 m., palyginus su 2018 ir 2019 m., žieminių ir vasarinių kviečių bei žieminių kvietrugių derlingumas didėjo. Tik vasarinių miežių derlingumas 2020 m. sumažėjo, lyginant su 2019 m., o lyginant su 2018 m. padidėjo 29,05 proc. Ypač palankios gamtinės sąlygos 2020 m. susiklostė vasariniams kviečiams ir derlingumas padidėjo 3,13 karto, lyginant su 2018 m.

Gyvulininkystės apžvalga

Lazdijų r. pienininkystės ūkiuose vidutinis primilžis iš vienos karvės 2020 m. – 5,39 t per metus. Vidutinis karvių skaičius 2020 m. – 37,4. Pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Lazdijų r. gyvulių skaičius ir produktyvumas pienininkystės ūkiuose

Lygindami 2020 m. su 2018 ir 2019 m. duomenimis, matome laikomų pieninių karvių skaičiaus vidurkio padidėjimą. Taip pat padidėjo ir primelžto pieno kiekis iš karvės. Galima daryti prielaidas, kad 2020 m. geri ir sausi orai turėjo teigiamos įtakos javų derlingumui, gyvulių pašaro kiekiui ir kokybei.

Veiklos efektyvumo rodikliai

3 lentelė. Veiklos efektyvumo rodikliai

Grynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Lazdijų r. 2018–2020 m. grynojo pelningumo rodiklis buvo teigiamas. 2020 m. Lazdijų r. grynasis pelningumas buvo 0,38, t. y. 22,58 proc. didesnis negu 2019 m. Galima daryti prielaidą, kad tai sąlygojo padidėjusios pardavimo pajamos dėl didesnio derlingumo ir efektyviai valdomos kintamos sąnaudos.

Apskaičiuotas grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų rodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, ir parodo ūkio gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad Lazdijų r. 2018–2019 m. dotacijų dalis darė didelę įtaką ūkių pelningumui, ir šis rodiklis rajone buvo neigiamas.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y. kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Kaip matyti 3 pav., Lazdijų r. šis rodiklis gana mažas ir 2020 m. siekė 0,16. Galime daryti prielaidą, kad Lazdijų r. ūkininkai skolinasi saikingai, įvertinę su skolinimusi susijusias visą galimą riziką.