Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Lazdijų r. respondentinių ūkių 2021 m. apžvalga

Gintarija Švetkauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-11-10

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT padeda nuolat stebėti padėtį žemės ūkyje, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę. Pagrindinė tinklo duomenų vartotoja yra Europos Komisija, taip pat įvairios institucijos, kurios nagrinėja žemės ūkio produkcijos rinkos, kaimo plėtros problemas. ŪADT respondentai atrenkami taikant statistinės atrankos metodus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Į ŪADT 2021 m. pateko 7 Lazdijų rajone esantys ūkiai. Kadangi respondentų skaičius mažesnis nei 15, straipsnyje analizuojami 81 Lazdijų r. biuro kliento rezultatai. 15 proc. sudarė augalininkystės ūkiai, 31 proc. – gyvulininkystės ir 54 proc. buvo mišrūs. Kaip matome, didžiąją dalį respondentinių ūkių sudarė mišrūs ūkiai (1 pav.).

1 pav. Lazdijų r. ūkių pasiskirstymas pagal ūkio šaką

Lazdijų r. pagal deklaruotą žemės plotą respondentinius ūkius galima būtų suskirstyti į 6 kategorijas, kurias matome 2 paveiksle. Iš jo pastebime, kad Lazdijų r. vyrauja smulkūs ūkiai, kurie dirba nuo 0 iki 30 ha, ir tai sudaro 16 proc. visų respondentinių ūkių, bei nuo 30 iki 50 ha ir nuo 50 iki 75 ha, kurie kartu sudaro 53 proc. visų respondentinių ūkių. Lazdijų r. ūkiai, dirbantys nuo 200 iki 300 ha, yra tik 4, ir jie sudaro tik 5 proc. visų rajono respondentinių ūkių.

2 pav. Lazdijų r. ūkių pasiskirstymas pagal deklaruotą žemės plotą, ha

Augalų derlingumas

Lazdijų r. ūkininkai 2021 m. daugiausia augino žieminių ir vasarinių kviečių, vasarinių miežių, žieminių kvietrugių. Atlikus analizę, gauti vidutiniai Lazdijų r. derlingumo duomenys, kurie 1 lentelėje palyginti su vidutiniais 2019–2020 m. derlingumo duomenimis.

1 lentelė. Augintų pagrindinių žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Apžvelgę 1 lentelės duomenis, matome, kad 2021 m., palyginus su 2019 ir 2020 m., žieminių kviečių, vasarinių miežių bei žieminių kvietrugių derlingumas didėjo. Tik vasarinių kviečių derlingumas 2021 m. sumažėjo 27,09 proc., lyginant su 2020 m., bet lyginant su 2019 m., padidėjo 42 procentais. Ypač palankios gamtinės sąlygos 2021 m. susiklostė žieminiams kviečiams, ir derlingumas padidėjo 1,32 karto, lyginant su 2019 m.

Gyvulininkystės apžvalga

Lazdijų r. pienininkystės ūkiuose vidutinis primilžis iš vienos karvės 202 m. – 5,36 t per metus. Vidutinis karvių skaičius 2021 m. – 39,26 (2 lentelė).

2 lentelė. Lazdijų r. gyvulių skaičius ir produktyvumas pienininkystės ūkiuose

Lygindami 2021 m. su 2019 ir 2020 m. duomenimis, matome laikomų pieninių karvių skaičiaus vidurkio nežymų padidėjimą, o 2021 m. vidutiniškai primelžto pieno kiekis iš karvės išliko beveik toks pats, lyginant su 2020 m.. Galima daryti prielaidas, kad 2021 m. geri ir sausi orai turėjo teigiamos įtakos javų derlingumui, gyvulių pašaro kiekiui ir kokybei.

Veiklos efektyvumo rodikliai

3 pav. Lazdijų r. veiklos efektyvumo rodikliai

Grynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Lazdijų r. 2019–2021 m. grynojo pelningumo rodiklis buvo teigiamas. Lazdijų rajone 2021 m. grynasis pelningumas buvo 0,41 ir 7,89 proc. didesnis negu 2020 m. Galima daryti prielaidą, kad tai sąlygojo padidėjusios pardavimo pajamos dėl didesnio derlingumo ir efektyviai valdomos kintamosios sąnaudos.

Apskaičiuotas grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų rodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, ir rodo ūkio gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Lazdijų r. 2019–2021 m. dotacijų dalis darė didelės įtakos ūkių pelningumui ir šis rodiklis rajone buvo neigiamas.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Kaip matyti 3 pav., Lazdijų r. šis rodiklis gana mažas ir 2021 m. siekė 0,15. Galime daryti prielaidą, kad Lazdijų r. ūkininkai skolinasi saikingai, įvertinę su skolinimusi susijusias visas galimas rizikas.