Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Kupiškio r. respondentinių ūkių 2022 m. duomenų analizė

Vilma Gaidienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-12-19

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Apie 2022 m. žemės ūkio veiklą Kupiškio r. duomenis pateikė 31 respondentinis ūkis. Daugiau nei 10 šių ūkių plėtojo pagrindinę žemės ūkio šaką – pienininkystę.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvoje nuo 1996 m., remiantis Ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) reikalavimais, renkami, analizuojami ir skelbiami duomenys apie visos šalies ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių esamą padėtį, vertinami jų duomenis. ŪADT yra pateikiami žemės plotai, derlingumas, pardavimo pajamos, išlaidos, gaunamos subsidijos ir kiti su ūkių apskaita susiję duomenys. Ūkiai į ŪADT atrenkami pagal ekonominį dydį ir tipą. Viešai skelbiami tik apdoroti duomenys, parodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus. Pateikti duomenys padeda identifikuoti Lietuvos žemės ūkio sektoriaus tendencijas ir pokyčius, atspindi prekinę žemės ūkio produkciją gaminančių ūkių veiklą, pateikia informaciją apie pajamų lygmenį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkyje efektyvumą.

Apie 2022 m. žemės ūkio veiklą Kupiškio r. duomenis pateikė 31 respondentinis ūkis. Daugiau nei 10 šių ūkių plėtojo pagrindinę žemės ūkio šaką – pienininkystę.

Pienininkystės ūkių situacija

Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, 2022 m. pabaigoje Lietuvoje laikyta 222,95 tūkst. karvių, o Kupiškio r. 2022 m. pabaigoje – 3364 karvės. Ūkių, laikančių karves, skaičius Lietuvoje 2022 m. pabaigoje buvo 21,5 tūkst., kai tuo metu Kupiškio r. karves laikė 384 laikytojai. Matome, kad Kupiškio r. nėra stambių pienininkystės ūkių, kadangi vienam karvių laikytojui tenka mažiau nei vidutiniškai 9 karvės. Kupiškio r. karvių laikytojų skaičius nuo 2019 m., kuomet jas laikė daugiau nei 500 laikytojų ir karvių skaičius buvo 3940, laikytojų skaičius sumažėjo daugiau nei 23 proc., o karvių skaičius – daugiau nei 15 proc. Šiam pieno ūkių skaičiaus mažėjimui didelės įtakos turėjo pieno supirkimo kainų mažėjimas, pienininkystės ūkių stambėjimas ir smulkių ūkių pasitraukimas.

Kupiškio r. 2021 m. laikytos vidutiniškai 3463 pieninės karvės. Lyginant su 2022 m., jų skaičius rajone sumažėjo 99 vnt. Iš viso galvijus Kupiškio r. 2021 m. laikė 498 ūkiai, o 2022 m. atitinkamai 460 ūkiai. Taigi per 2022 m. gyvulius laikančių ūkių skaičius sumažėjo 38.

Analizuojant primilžį iš vienos karvės Kupiškio r., 2022 m. lyginant su 2020, jis šiek tiek didėjo.

Lyginat su 2020 m., primilžis iš vienos karvės 2022 m. padidėjo 7,07 proc. ir 2022 m. buvo 5,15 t iš vienos karvės, kai tuo metu Lietuvoje respondentiniuose ūkiuose primilžis iš karvės buvo vidutiniškai 5,02 tonos. Lyginant su primilžiu Lietuvos ūkiuose, Kupiškio r. respondentiniuose ūkiuose primilžis iš karvės 2022 m. buvo 2,5 proc. didesnis.

Gyvulininkystės sektorius Kupiškio r.

Kupiškio r. apžvelgus gyvulininkystės sektorių pagal laikomų galvijų rūšis, labiausiai sumažėjo laikančių kiaules, taip pat pienines karves. Lentelėje pateikiama informacija apie gyvulių laikytojus Kupiškio rajone.

Kupiškio r. galvijų laikytojų ir gyvulių pokytis, vnt.

Šioje lentelėje pateikti duomenys ir apžvelgta situacija gyvulininkystės sektoriuje Kupiškio r. 2022 metais. Matome, kad gyvulių laikytojų skaičius Kupiškio r. 2022 m. mažėjo 7,6 proc. Ženkliai, net 99 vnt., sumažėjo laikomų pieninių karvių skaičius. Tai sudaro beveik 3 proc. Matome, kad gyvulininkystės sektorius Kupiškio r. mažėja. Tai sąlygoja ir geografinė padėtis, kuri yra tinkama augalininkystės sektoriaus plėtrai, ir ūkininkų kartų kaita, kuriai nepatraukli gyvulininkystė.

Žieminių ir vasarinių javų plotai Kupiškio r.

Diagramoje pateikiami duomenys apie Kupiškio r. augintų žieminių ir vasarinių javų plotus.

Šioje diagramoje pateikiami duomenys apie žieminių ir vasarinių pasėlių plotus 2020–2022 m. laikotarpiu. Matome, kad nuo 2020 m. Kupiškio r. daugiau deklaruota žieminių kviečių. Jų plotai didėjo 12,8 procento. Tuo metu mažėjo vasarinių miežių plotai. Vasarinių miežių deklaruotas plotas 2022 m., lyginant su 2020 m., mažėjo net 44 proc. Tai susiję su gyvulininkystės (pienininkystės) sektoriaus mažėjimu.

Tuo metu deklaruotų žirnių plotai Kupiškio r. 2022 m. ženkliai didėjo. Lyginant su 2020 m., jų deklaruota daugiau nei 42 procentais. Tai susiję su dalyvavimu atitinkamose paramos priemonėse, norint atitikti sąlygas ir gauti tiesiogines išmokas.

Ekonominių rodiklių analizė

Diagramoje pateikiami Kupiškio r. ūkių grynojo pelningumo rodiklio ir pardavimo savikainos dalies pardavimo pajamose rodiklio pokyčiai 2020–2022 m. laikotarpiu. Matome, kad grynojo pelningumo rodiklis Kupiškio r. ūkiuose 2020–2022 m. laikotarpiu didėjo.

Šis didėjimas siekė 5,5 proc., lyginant su grynojo pelningumo rodikliu Lietuvos respondentiniuose ūkiuose. Šis rodiklis. Kupiškio r. ūkiuose 2022 m. buvo 2,6 proc. mažesnis. Pardavimo savikainos dalies pardavimo pajamose rodiklis Kupiškio r. ūkiuose 2020–2022 m. laikotarpiu mažėjo, o tai rodo, kad Kupiškio r. ūkiuose pastarųjų 3 m. laikotarpiu mažėjo savikaina. Matome, kad Kupiškio r. ūkininkai žemės ūkio produkciją 2022 m. gamino 8,2 proc. pigiau nei 2020 metais. Lyginat šį rodiklį su Lietuvos respondentinių ūkių, Kupiškio r. ūkiuose jis mažesnis 4,3 procento.

Parengta remiantis ŪADT tyrimo ir ŽŪDC duomenimis