Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Kupiškio r. respondentinių ūkių 2018 m. duomenų analizė

Aušra Petronytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro ekonomikos konsultantė
2019-11-19

© LŽŪKT nuotr.

Lietuvoje nuo 1996 m. naudojantis Ūkio apskaitos duomenų tinklu (ŪADT) renkami, analizuojami ir skelbiami duomenys apie visos šalies ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių esamą padėtį įvertinus duomenis vidutiniu svertiniu ūkio veiklos rodikliu.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

ŪADT yra pateikiami žemės plotai, derlingumas, pardavimo pajamos, išlaidos, gaunamos subsidijos ir kiti su ūkių apskaita susiję duomenys. Ūkiai į ŪADT atrenkami pagal ekonominį dydį ir tipą. Viešai skelbiami tik apdoroti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus. Pateikti duomenys padeda identifikuoti Lietuvos žemės ūkio sektoriaus tendencijas ir pokyčius, atspindi prekinę žemės ūkio produkciją gaminančių ūkių veiklą, pateikia informaciją apie pajamų lygmenį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkyje efektyvumą. Duomenis apie 2018 m. žemės ūkio veiklą Kupiškio r. pateikė 35 respondentiniai ūkiai. Daugelis šių ūkių – net 15 vysto pagrindinę žemės ūkio šaką – pienininkystę.

Melžiamų karvių ir ūkių, laikančių melžiamas karves, skaičius

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2018 m. pabaigoje Lietuvoje laikyta 257,3 tūkst. karvių arba 5,6 proc. mažiau, lyginant su 2017 metais. Ūkių, laikančių karves, skaičius 2018 m. buvo 36,3 tūkst., palyginti su 2017 m., ūkių, laikančių karves, skaičius sumažėjo 12,7 procentais. Šiam pieno ūkių skaičiaus mažėjimui daug įtakos turėjo pieno supirkimo kainų tendencija pienininkystės sektoriuje. Taip pat gamtos sąlygos, pvz., sausra 2018 m., kuri lėmė pašarų gamybos mažėjimo tendenciją dėl nuo sausros nukentėjusių ganyklų.

Kupiškio r. 2018 m. laikytos vidutiniškai 4376 pieninės karvės. Lyginant su 2017 m., pieninių karvių skaičius rajone sumažėjo daugiau nei 11 procentų. Iš viso pieno gamintojų Kupiškio ra. 2018 m. buvo 579 ūkiai. Jie buvo aktyvūs rinkos dalyviai. Rajone daugiau nei 100 karvių turėjo 4 ūkiai.

Web-pav11 pav. Melžiamų karvių ir ūkių, laikančių karves, skaičius Lietuvoje 2016–2018 m.

Nors Kupiškio r. išsiskiria galvijų skaičiumi ūkiuose, karvių produktyvumas yra šiek tiek aukštesnis, palyginti su Lietuvos duomenims 2014–2017 m. (2 pav.).

Web-pav22 pav. Primilžis iš karvės 2016–2018 m., t

Kupiškio r. respondentiniuose ūkiuose primilžis iš vienos karvės 2018 m. siekė 4,94 t, o visos Lietuvos mastu pagal pateiktus 2016–2018 m. jis viršijo 5 t ribą. Produktyvumo mažėjimą Kupiškio r. pienininkystės ūkiuose lėmė 2018 m. gamtos sąlygos- sausra, dėl kurios labai nukentėjo pagaminamų pašarų kiekis ir kokybė.

1 lentelė. Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai Kupiškio rajono pienininkystės ūkiuose 2016–2018 m.

Web-lentele1

Kupiškio rajono pienininkystės ūkiuose per 2016-2018 metų laikotarpį mažėjant pieno supirkimo kainai, pieno ūkių grynasis pelningumas mažėjo daugiau nei 33 proc. Tiek kintamos, tiek pastovios sąnaudos augant rinkos kainoms kito neženkliai ir buvo labai artimos Lietuvos ūkių vidurkiui.

Parengta remiantis ŪADT tyrimo duomenimis.

www.agroakademija.ltrekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi