Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Kretingos r. respondentinių ūkių 2017 m. veiklos apžvalga

Gražina Poškienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos r. biuro ekonomikos konsultantė
2018-10-23

© LŽŪKT nuotr.

ŪADT – tai Ūkių apskaitos duomenų tinklas, kurio pagrindinė paskirtis – apskaičiuoti Europos žemės ūkio pajamas ir rengti verslo analizes. Ūkininkų dalyvavimas tinkle labai svarbus siekiant aukštos duomenų kokybės. Šie duomenys tiesiogiai lemia geresnės politikos pasirinkimą, išsamesnių mokslinių tyrimų, geriau orientuotų inovacijų, tvaraus Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros užtikrinimą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kretingos r. biuro konsultantės už 2017 m. į ŪADT pateikė 30 respondentinių ūkių duomenis. Respondentais rajone pasirinkti smulkūs arba vidutiniai ūkiai: iki 100 ha – 66,67 proc., per 100 ha – 33,33 procento. Iš analizuojamų respondentų vidutinis bendras valdomos žemės plotas 2017 m. Kretingos r. buvo 93,99 ha – daugiau nei du kartus didesnis, palyginti su 2016 m. Lietuvos vidurkiu.

Augalininkystė

Pagal rajone deklaruotus pasėlių plotus daugiausia rajone auginta žieminių kviečių (9217 ha), vasarinių kviečių (9121 ha), žirnių (5392 ha) ir vasarinių miežių (3591 ha).

Web-pav11 pav. 2017 m. augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Lygindami apklaustų respondentų žemės ūkio augalų derlingumą su vidutiniu Lietuvos 2017 m. (1 pav.), matome, kad žieminių kviečių derlingumas didesnis 0,81 t/ha, vasarinių kviečių – beveik dvigubai, t. y. 3,31 t/ha, žirnių – 0,60 t/ha ir vasarinių miežių – 1,43 t/ha už vidutinį Lietuvos respondentinių ūkių derlingumą. Nors 2017 m. rajone augalų derlingumas didesnis, palyginti su Lietuvos vidurkiu, tačiau 2017 m. rajone paskelbta ekstremali situacija (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-807), nes dėl drėgmės pertekliaus ūkininkai negalėjo apsėti žieminiais augalais net 8600 ha ploto.

Gyvulininkystė

Kretingos r. 2017 m. buvo 731 galvijų laikytojas. Jie laikė 8615 galvijų, iš jų 789 karves. Kretingos r. karvių vidutinis bandos produktyvumas 2017 m. buvo 6,578 t, o Lietuvos respondentų vidutis svertinis primilžis 2016 m. buvo 5,237 t (2 pav.), tai yra 1,341 t mažiau už 2017 m. rajono respondentinių ūkių melžiamų karvių produktyvumą.

Web-pav22 pav. Primilžis iš vienos karvės, t

Lyginant respondentinių ūkių primilžį iš vienos karvės su Lietuvos 2016 m. respondentinių ūkių svertiniu vidurkiu, jis tik 1,341 t didesnis, todėl galima teigti, kad Kretingos r. ūkių primilžis panašus į vidutinį Lietuvoje.

Ūkių pajamų analizė

Analizuojant rajono deklaruotus plotus, matoma, kad 2017 m. didžiąją deklaruotų pasėlių plotų dalį sudarė kviečių, žirnių ir miežių plotai, todėl ūkių grynojo pelningumo rezultatui didelės įtakos turėjo grūdų supirkimo kainos, kurios nurodytos 3 pav.

Web-pav33 pav. Augalininkystės produkcijos supirkimo kainos, Eur/t

Lyginant respondentų produktų supirkimo kainas su 2017 m. statistinėmis supirkimo kainomis, matoma, kad rajono ūkiai augalininkystės produkciją pardavė pigiau nei vidutinės supirkimo kainos, o tai vienas iš veiksnių, lėmusių jų grynąjį pelningumą.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi