Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Kėdainių r. ūkių ekonominių, finansinių rodiklių analizė

2019-10-04

© LŽŪKT nuotr.

LŽŪKT Kėdainių r. biuras išanalizavo 202 rajono ūkių duomenis, iš kurių 149 ūkiai vertėsi tik augalininkyste (javai, rapsai, ankštiniai javai), 10 – daržininkyste, 22 – gyvulininkyste, likusieji – mišria veikla.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Didžiausią pasėlių dalį sudarė žieminiai kviečiai, žieminiai rapsai, ankštiniai javai. Daržininkystės ūkiuose augintos bulvės, morkos, svogūnai, kopūstai.

1 lentelė. Vidutinis augalų derlingumas Kėdainių r. 2016–2018 m., t/ha

Web-lentele1

Web-pav11 pav. Vidutinio augalų derlingumo Kėdainių r. palyginimas 2016–2018 m., t/ha

Pagal pateiktus 1 lentelės duomenis matome, kad 2018 m., palyginti su 2016 m., augalų derlius mažėjo dėl ekstremalių oro sąlygų. Žieminių rapsų derlingumas mažėjo net 29,1 proc., žieminių kviečių – 5 proc., žirnių – 14,6 procento. 2018 m. palyginti su 2017 m., žieminių kviečių derlius mažėjo 9,1 proc., žieminių rapsų – 32 proc., o žirnių – 21,9 procento.

Iš 22 Kėdainių r. ūkių, besiverčiančių gyvulininkyste, 19 buvo pienininkystės. Kiti užsiėmė mėsine gyvulininkyste. Karvių skaičius 2 ūkiuose buvo nuo 50 iki 80, 3 ūkiuose – iki 30 karvių ir 14 ūkių – iki 10. Pieno primilžio iš karvės vidurkis Kėdainių r. 2016–2017 m. pateikiamas 2 paveiksle.

Web-pav22 pav. Primilžio iš vienos karvės vidurkio Kėdainių r. ūkiuose 2016–2018 m. palyginimas, t

Pagal 2 pav. pateiktus duomenis matome, kaip analizuojamu 3 m. laikotarpiu keitėsi pieno primilžio iš karvės vidurkis. Vidutinis pieno primilžis iš vienos karvės didžiausias 2018 m. – 6,08 t, palyginti 2018 m. ir 2016 m., vidutinis primilžis iš karvės padidėjo 11,76 proc., o 2018 m. su 2017 m. – padidėjo 5,19 procento.

Kėdainių r. ūkių veiklos finansiniai rodikliai pateikiami 2 lentelėje. Joje matome, kaip nuo 2016 m. iki 2018 m. keitėsi vidutinis grynasis pelningumas, grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, ir skolos rodiklis.

2 lentelė. Finansinių rodiklių vidurkiai

Web-lentele2

Web-pav33 pav. Finansinių rodiklių vidurkiai

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal lentelėje pateiktus duomenis matome, kad grynasis pelningumas, palyginti 2018 m. su 2016 m., sumažėjo 11,6 proc., o 2018 m. palyginti su 2017 m., sumažėjo 25,8 procento. Vienam pardavimo eurui 2018 m. teko 0,23 Eur grynojo pelno.

Grynojo pelningumo rodiklis (be dotacijų, susijusių su pajamomis) rodo, kiek grynojo pelno (be dotacijų, susijusių su pajamomis) uždirbo vienas pardavimo pajamų euras, t. y. rodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai vykdant veiklą (be paramos). Grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis), palyginti 2018 m. ir 2016 m., nekito, o 2018 m. lyginant su 2017 m., šis rodiklis sumažėjo net 58,9 procento.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y., kokia dalis skolintų lėšų panaudota formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso jo turto. Skolos rodiklis visais metais nežymiai didėjo, palyginti 2018 m. su 2016 m., didėjo 6,5 proc., lyginant 2018 m. ir 2017 m., – 10 procentų. Didėjant skolos rodikliui, patiriama daugiau finansinės rizikos, susiklosčius nepalankioms sąlygoms, sunkiau vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Atlikus analizę, galima daryti išvadą, kad daugiausia Kėdainių r. ūkių – augalininkystės, kurių pastaroji veikla duoda daugiausia pajamų.