Gruodžio 07 d., ketvirtadienis | 23

Ignalinos r. respondentinių ūkių 2022 m. veiklos apžvalga

Gabija Rokė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ignalinos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-09-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

LŽŪKT Ignalinos r. konsultavimo biuras 2022 m. į ŪADT tinklą pateikė 18 respondentinių ūkių anketų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Kaip ir kasmet, šiais metais Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba pagal pateiktas rekomendacijas atrinko respondentinius ūkius, kurių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą pateikė į ŪADT. Visi duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Respondentiniai ūkiai identifikuojami pagal suteiktus kodus, apklausoje dalyvavusiems ūkiams pateikiami išanalizuoti duomenys, rodantys veiklos efektyvumą.

Apibendrinti Ignalinos r. respondentinių ūkių veiklos duomenys

Ignalinos r. konsultavimo biuras 2022 m. į ŪADT tinklą pateikė 18 respondentinių ūkių anketų. Jas pildė 2 Ignalinos r. biuro konsultantės. Tarp rajono respondentinių ūkių pakliuvo 3 augalininkystės, 4 mišrūs ir 11 gyvulininkystės (1 pav.).

1 pav. Ignalinos r. respondentiniai ūkiai pagal ūkininkavimo sritį, proc.

Visuose augalininkystės ūkiuose auginti javai, rapsai, ankštiniai augalai. Iš 4 mišrių ūkių dviejose vyravo augalininkystė, likę 2 ūkiai užsiėmė gyvulininkyste. Iš 11 gyvulininkystės ūkių 6 ūkiai užsiėmė pienininkyste, 3 ūkiai augino mėsinius galvijus, vienas užsiėmė avininkyste ir dar vienas plėtojo paukštininkystę.

Pagal respondentinių ūkių duomenis 2022 m. vidutinis ūkininko ūkio bendras žemės plotas buvo 139,96 ha. Mažiausias ūkis pagal plotą buvo augalininkystės – 15,41 ha, didžiausias pagal plotą – 1086,10 ha taip pat augalininkystės ūkis.

Augalininkystės ūkių derlingumas

Lietuvoje auginamų augalų derlingumas su Ignalinos r. ūkio rezultatais lyginamas 2 paveiksle. Matyti, kad Ignalinos r. vasarinių rapsų ir grikių derlingumas beveik lygus su Lietuvoje augintų, o žieminių kvietrugių derlingumas Ignalinos r. didesnis net 38,46 proc. nei vidutiniškai Lietuvoje. Visų kitų augintų augalų derlingumas Ignalinos r. yra mažesnis nei vidutiniškai Lietuvoje.
2 pav. Ignalinos r. ūkių ir Lietuvos ūkių žemės ūkio augalų derlingumo 2022 m. palyginimas, t/ha

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Daugelis Ignalinos r. respondentinių ūkių pardavimo pajamas gavo iš gyvulininkystės veiklos, t. y. už parduotą pieną ir gyvulius. 2022 m. buvo išanalizuoti net 6 pienininkystės respondentiniai ūkiai. 2022 m. šių ūkių vidutinis karvių skaičius – 69 karvės. 2020 m. vidutinis karvių skaičius buvo 70 karvių, o 2021 m. – 69 karvės. Taigi matome, kad per 3 metus pienininkystės ūkiuose vidutinis karvių skaičius beveik nesikeitė. Iš apklaustų ūkių mažiausias pieno ūkis 2022 m. laikė 5 melžiamas karves, didžiausias ūkis – 158 melžiamas karves (3 pav.).

3 pav. Ignalinos r. respondentinių ūkių meldžiamų karvių skaičius 20202022 m.

Ignalinos r. ūkiuose ir vidutiniškai Lietuvos respondentiniuose ūkiuose primilžio iš karvės dinamika 2020–2022 m. pateikta 4 paveiksle. Matome, kad Lietuvoje primilžis iš vienos karvės per 3 metus padidėjo 8 proc., o Ignalinos r. ūkiuose primilžis iš vienos karvės nuo 2020 m. padidėjo 6,72 proc.

4 pav. Primilžis iš karvės respondentiniuose ūkiuose 2020–2022 m.,t

Ekonominių rodiklių analizė

Svarbiausias kiekvieno ūkininko tikslas yra kuo mažiau išleidžiant uždirbti kuo daugiau pelno. Ūkio veiklą labiausiai apibendrinantys rodikliai yra grynasis pelningumas ir grynasis pelningumas be dotacijų. Šie rodikliai rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirba pelno. Bendrą ūkio įsiskolinimo lygį atspindi skolos rodiklis, rodantis, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą.

5 paveiksle matome, kad 2022 m. Ignalinos r. ūkių grynasis pelningumas su gautomis dotacijomis yra aukštesnis nei Lietuvos ūkių. 2022 m. didžiausią grynąjį pelningumą be dotacijų, susijusių su pajamomis, Ignalinos r. pasiekė augalininkystės ūkiai. Didžiausią įtaką pajamų dydžiui turėjo išaugusios grūdų kainos. Mažiausią grynąjį pelningumą be dotacijų, susijusių su pajamomis, Ignalinos r. pasiekė gyvulininkystės ir mišrūs ūkiai. Taip pat matome, kad ir visoje Lietuvoje gyvulininkystės ūkiams metai nebuvo palankūs. Taigi šios šakos ūkiams yra labai svarbi ES teikiama finansinė parama.

5 pav. Lietuvos ir Ignalinos r. respondentinių ūkių 2022 m. grynojo pelningumo palyginimas pagal ūkio šakas

Lyginant skolos rodiklį, kuris rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, Ignalinos r. ūkiai linkę mažiau skolintis nei vidutiniškai Lietuvoje (6 pav.).

6 pav. Lietuvos ir Ignalinos r. respondentinių ūkių 2022 m. skolos rodiklio palyginimas pagal ūkio šakas