Lapkričio 30 d., ketvirtadienis | 23

Apžvelkime 2018 m. Skuodo r. respondentinių ūkių duomenis

Nijolė Stanevičienė
LIetuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro ekonomikos konsultantė
2019-11-25

© LŽŪKT nuotr.

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – unifikuota informacinė sistema, skirta stebėti prekinės žemės ūkio produkcijos gamintojų ekonominei ir finansinei veiklai. Taikant statistinius atrankos metodus, tyrimui atrenkami ūkiai, kurie reprezentuoja jų visumą. Todėl respondentinių ūkių yra visuose Lietuvos rajonuose, skirtingose zonose. Jie atspindi skirtingas ūkininkavimo sąlygas. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT tinklą teikia savanoriškai ir konfidencialiai.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Į respondentinių ūkių duomenų tinklą Skuodo r. 2018 m. pateikė 18 ūkių duomenis. Pagal ūkinę veiklą atrinkti 5 augalininkystės ūkiai, 13 mišrių ir gyvulininkystės ūkių.

Skuodo r. 2018 m. pateikta 2571 paraiška tiesioginėms išmokoms gauti, deklaruota 53545,68 ha žemės ūkio naudmenų, t. y. 1,84 proc. viso Lietuvoje deklaruoto ploto. Skuodo r. ūkininkai augino vasarinius ir žieminius kviečius, avižas, žirnius, miežius, kukurūzus pašarui ir kt. kultūrinius augalus. Gyvulininkystės ūkiuose pagrindinę pasėlių dalį užėmė pievos ir ganyklos, o augalininkystės ūkiuose – vasariniai ir žieminiai kviečiai.

WEb-pav11 pav. Skuodo r. ir Lietuvos respondentinių ūkių augalų derlingumo vidurkių palyginimas, t/ha

Pagal pateiktus lentelės duomenis matyti, kad 2018 m. ūkininkams nebuvo palankūs. 2017 m. ūkininkauti trukdė lietus, o 2018 m. sausra padarė dar daugiau žalos augalų derlingumui. 2018 m. duomenis lyginant su 2017 m. duomenimis, matyti, kad vasarinių kviečių derlingumas mažesnis 30,29 proc., žieminių kviečių – 24 proc., miežių – 37,7 proc., o avižų – 26,39 procento.

Remiantis ŽŪIKVC statistikos duomenimis, pieno gamintojų Skuodo r. kiekvienais metais mažėja. Nors jų mažėjo, vidutinis karvių skaičius 2018 m. didėjo. Ūkiai stambėjo, daugėjo viename ūkyje laikomų karvių.

Web-lentele1

Atlikta finansinių rodiklių analizė

Vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių ūkio veiklos efektyvumą, – pelningumas. Šis rodiklis rodo, kiek 1pardavimo pajamų eurui tenka grynojo pelno.

WEb-pav22 pav. Grynasis pelningumas, proc.

Atlikus respondentinių ūkių finansinių rezultatų analizę, nustatyta, kad 2018 m. Skuodo r. respondentų grynasis pelningumas buvo 0,25. Tuo metu Lietuvos mastu šis rodiklis siekia 0,28. Skuodo r. ūkininkai uždirbo 0,03 euro mažiau pelno, palyginti su visos Lietuvos respondentais. Šiam sumažėjimui įtakos turėjo grynojo pelno mažėjimas, sumažėjusios pardavimo pajamos.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y. kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduojama rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,60. Be skolintų lėšų daugelis ūkių negalėtų vykdyti ūkio plėtros, įsigyti naujos technikos, apsirūpinti turtu. Skolintų lėšų naudojimas priimtinas tol, kol negresia ūkio finansiniam stabilumui. Skuodo r. ūkių skolos rodiklis buvo -0,20, o vidutiniškai Lietuvoje šis rodiklis siekė -0,23. Vadinasi, Skuodo r. ūkininkai skolinasi saikingai, patiria mažiau finansinės rizikos.

www.agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi