Lapkričio 30 d., ketvirtadienis | 23

Apibendrinti Prienų r. respondentinių ūkių duomenys pateks į ŪADT

Eglė Navickaitė-Brazaitienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2020-10-06

© LŽŪKT nuotr.

Kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atrinko respondentinius ūkius, kurių 2019 m. duomenys buvo perduoti Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui susisteminti ir apdoroti. LAEI šiuos duomenis teikia Europos Komisijai. Respondentinių ūkių duomenys reikalingi Lietuvos žemės ūkio būklei atspindėti ir kaimo plėtros politikai formuoti. Šie ūkiai analizei atrenkami iš visų Lietuvos rajonų. LŽŪKT Prienų r. biuras 2019 m. analizavo 23 respondentų duomenis.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Prienų rajone dominuoja ūkiai, deklaruojantys nuo 50 ha iki 200 ha pasėlių. Lyginant su ankstesniais 2017 m. ir 2018 m., matomas deklaruojamų žemės naudmenų padidėjimas. 2017 m. ir 2018 m. ūkininkų, deklaruojančių nuo 50 ha iki 75 ha pasėlių, fiksuota 21, o 2019 m. šiuos skaičius siekia 31 ūkis. Ūkių, deklaravusių nuo 100 ha iki 200 ha pasėlių, 2017 m. fiksuota 26, 2018 m. – 27, o 2019 m. net 33. Prienų r. ūkininkai deklaruoja dirbantys iki 200 ha žemės. Matome nuoseklų dirbamos žemės ploto atskiruose ūkiuose didėjimą, ūkių plėtrą ir vystymąsi.

Pateiktoje diagramoje matome Prienų r. respondentų deklaruotų pasėlių struktūrą. 43 proc. apklausoje dalyvaujančių respondentų yra gyvulininkystės ūkiai, todėl tarp deklaruojamų pasėlių kultūrinės ganyklos sudaro apie pusę visų žemės naudmenų.

Web-grafikas11 pav. Deklaruojamos žemės ūkio naudmenos

Jei paanalizuotume išimtinai tik augalininkystės sektoriaus ūkių pasėlių struktūrą, matytume, kad dominuoja kviečiai, jie užima net 46,2 proc. visų respondentų deklaruojamų dirbamos žemės plotų. Miežiai ir rapsai atitinkamai sudaro 10,2 proc. ir 14.9 proc. deklaruojamų pasėlių.

Web-grafikas22 pav. Augalininkystės ūkių struktūra

Prienų r. ūkininkams 2019 metai buvo gana sėkmingi, ypač auginusiems kviečius, šiais metais vidutinis žieminių kviečių derlius iš 1 ha siekė 6,19 tonos, o vasarinių kviečių – 5,8 tonos. Grafike pateikiamas populiariausių žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas.

Web-grafikas33 pav. Vidutinis derlingumas, t/ha

Apibendrinant pienininkystės ūkius, vidutinis primilžis tonomis per metus iš vienos karvės labai svyruoja. Mažiausias primilžis fiksuojamas 2,1 t per metus, geriausius rezultatus pasiekė ūkis, per metus primelžiantis vidutiniškai iki 9 tonų pieno iš vienos karvės. Didesniuose pienininkystės ūkiuose fiksuojamas didesnis primilžis.

Web-grafikas44 pav. Pienininkystės ūkių produktyvumas

Norint įvertintibendrą pienininkystės ūkių įsiskolinimo lygį, t. y. kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą, reikia analizuoti skolos rodiklius.

Web-grafikas55 pav. Skolos rodiklio koeficientas

Rekomenduotina šio rodiklio reikšmė neturėtų būti didesnė nei 0,6, tai reiškia, kad ūkio skolos neturėtų sudaryti 60 proc. viso ūkio turto. Diagramoje pateikti Prienų r. pienininkystės ūkių skolos rodikliai, lyginant juos su visoje Lietuvoje panašiomis sąlygomis dirbančių ūkių rodikliais. Matome, kad Prienų r. respondentinių ūkių situacija gera, netgi daugeliu atvejų ūkiai skolų turi mažiau, palyginti su Lietuvos vidurkiu.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi