Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Apibendrinti Pasvalio r. respondentinių ūkių veiklos duomenys

Ramunė Vaitekūnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biuro ekonomikos konsultantė
2019-11-12

© LŽŪKT nuotr.

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai kasmet teikti tūkstančio respondentinių ūkių duomenis. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakingi už duomenų surinkimą ir apdorojimą. Žemės ūkio produkcijos gamintojai šiuos duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Respondentiniai ūkiai apima daugelį šalies savivaldybių, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

ŪADT yra pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sferoje efektyvumą. Jame kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių (paukščių) skaičių ir jų rūšis, produktyvumą, darbo sąnaudas ir ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimą žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus.

Į ŪADT patenka ne atsitiktiniai ūkiai, o pagal nustatytus požymius, reprezentuojantys šalies visumą. Visi duomenys surinkti iš ūkininkų, tvarkančių buhalterinę apskaitą dvejybine arba supaprastintąja sistema, užtikrinant šių duomenų konfidencialumą. Anketoje nėra ūkininko pavardės, kiekvienas ūkis turi savo kodą, skelbiami tik agreguoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus. Į ŪADT pateikti 40 Pasvalio r. ūkių 2018 m. duomenys.

Remiantis 2018 m. Pasvalio r. respondentinių ūkių analizės duomenimis, vidutinis augalų derlingumas respondentiniuose ūkiuose buvo: žieminių kviečių – 5,27 t/ha, vasarinių miežių – 3,64 t/ha, žirnių – 4,73 t/ha, pupų – 2,59 t/ha, žieminių rapsų – 2,62 t/ha.

1 lentelė. Pasvalio r. respondentinių ūkių vidutinis augalų derlingumas 2016–2018 m., t/ha

Web-lentele1

Lyginant 2018 m. ir 2017 m. duomenis, vidutinis kviečių derlingumas sumažėjo 15,41 proc., miežių – 8,54 proc., žirnių derlingumas padidėjo 14,81 proc., pupų sumažėjo net 45,47 proc., rapsų – 17,87 procento.

Vidutinis melžiamų karvių skaičius ūkyje 2018 m. buvo 76 karvės. Iš analizuotų didžiausiame ūkyje laikyta 331 karvė. Pasvalio r. respondentiniame ūkyje vidutinis primilžis iš karvės buvo 4,69 t per metus, didžiausias primilžis iš vienos karvės siekė 8,11 t per metus.

Finansiniai respondentinių ūkių rodikliai

Pasvalio r. ūkių veiklos finansiniai rodikliai pateikiami 2 lentelėje. Joje matome, kaip nuo 2016 m. iki 2018 m. keitėsi vidutinis grynasis pelningumas, grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis) ir skolos rodiklis.

2 lentelė. Finansinių rodiklių vidurkiai

Web-lentele2

Web-pav11 pav. Finansinių rodiklių vidurkiai

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal lentelėje pateiktus duomenis matome, kad grynasis pelningumas, palyginti 2018 m. su 2017 m., sumažėjo 23,53 procento. Vienam pardavimo eurui 2018 m. teko 0,26 Eur grynojo pelno.

Grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis) taip pat sumažėjo, palyginti 2018 m. su 2017 m., net 56,25 procento. Grynojo pelningumo rodiklis (be dotacijų, susijusių su pajamomis) rodo, kiek grynojo pelno (be dotacijų, susijusių su pajamomis) uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, t. y. rodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai vykdant veiklą (be paramos).

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y., kokia dalis skolintų lėšų panaudota formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso jo turto. Skolos rodiklis, lyginat 2018 m. su 2017 m., padidėjo 12,12 procento.

Informacija parengta pagal LŽŪKT Pasvalio r. biuro konsultantų surinktus ir išanalizuotus Pasvalio r. respondentinių ūkių duomenis ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto interneto svetainėje www.laei.lt skelbiamus duomenis.

www.agroakademija.ltrekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi