Gegužės 24 d., antradienis | 22

Renkamos paraiškos įgyvendinti vandentvarkos projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2022-04-06

© LŽŪKT nuotr.
Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priima paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Paraiškos bei papildomi dokumentai NMA turi būti teikiami tik elektroniniu būdu: elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt (dokumentai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu), arba per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt, naudojantis pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Remiama veikla ir galimi pareiškėjai

Remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą.

Dėl paramos įgyvendinti šią veiklą gali kreiptis savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas teikti galima su partneriais, jei paraiškoje ir projektavimo užduotyje įrodomas jų būtinumas – tokiu atveju kartu su paraiška turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, kuri turi būti pasirašyta iki paraiškos pateikimo dienos.

Didžiausia paramos suma

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 16 890 587 Eur paramos lėšų.

Didžiausia galima paramos suma vienam projektui, kai nėra rekonstruojami polderiai, negali viršyti 300 tūkst. Eur.

Jei rekonstruojami polderiai, paramos sumos gali skirtis – tais atvejais, kai visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į polderio teritoriją, gali būti skirta 600 tūkst. Eur siekianti parama, o tais atvejais, kai tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją, galės būti skirta iki 300 tūkst. Eur parama.

Finansuojama 80 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų su PVM, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti vieną paraišką, išskyrus savivaldybes, kurios gali teikti dvi paraiškas.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Paramos pagal KPP veiklą lėšomis kompensuojamos šios išlaidos: melioracijos statinių (ne drėkinimo sistemų) rekonstravimo išlaidos, tarp jų ir kalkinimo išlaidos, jei kalkinimas yra vienkartinis veiksmas per visą projekto eigą ir jo išlaidos neviršija 10 proc. visų tinkamų projekto išlaidų; naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo išlaidos (būtina neviršyti šio turto rinkos vertės); vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 proc. lėšų nuo bendros projekto vertės); bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, įskaitant konsultavimo projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais išlaidas, kurios neviršija 10 proc. projekto bendrųjų išlaidų).

Projektų atrankos kriterijai

Paraiškos vandentvarkos projektams finansuoti vertinamos atsižvelgiant į atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.

Projektų atrankos kriterijai ir suteikiamų balų skaičius:

 • Projektas, kuriame numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus arba tvenkinių hidrotechninius statinius, – suteikiama 20 balų.
 • Jei projektui įgyvendinti prašoma mažesnio, nei galimas didžiausias, paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų. Tačiau atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą.
 • Numatoma atlikti funkciniais ryšiais susijusių melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
  • 1–2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;
  • 3–4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;
  • 5 ir daugiau vietovių – suteikiami 5 balai.
 • Projektas, kuriame asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.) veikloje, – suteikiama 15 balų.
 • Projektas, kuriame griovių arba pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti:
 • 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų;
 • 40–49,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;
 • 30–39,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.
 • Projektas, kurį įgyvendinant bus diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, šlapžemių įrengimas, reguliuojamo drenažo šulinių ir vožtuvų įrengimas ir kt.), – suteikiama 20 balų.
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.