Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Planuojantiems vykdyti bioekonomikos verslą

2023-09-20

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nuo spalio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos paraiškos naujai remiamai veiklai – bioekonomikos verslui vykdyti. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 10 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Investicijos į bioekonomikos verslus“ galės būti teikiamos iki lapkričio 30 d. Parama galės pasinaudoti planuojantys vykdyti bioekonomikos verslą, t. y. veiklą, susijusią su žemės ūkio produktų perdirbimu, kai pakeičiama jų cheminė ir fizinė sudėtis tik į aukštos pridėtinės vertės produktus.

Pareiškėjai – juridiniai asmenys

Paraiškas bus kviečiami teikti juridiniai asmenys, užsiimantys arba ketinantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo veikla.

Pareiškėjai, jau užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimo veikla, ją turi vykdyti ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Pareiškėjai, ketinantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo veikla, turi užsiimti žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Perdirbtas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Gaminami produktai ir (arba) jų gamybai taikomos technologijos turi būti inovatyvūs Lietuvos mastu ir nauji šalies rinkoje, jei skiriami balai už naujumo kriterijų. Numatytos investicijos turi būti pagrįstos kompetentingų institucijų atliktoje galimybių studijoje, teikiamoje kartu su paraiška, taip pat (arba) jų reikalingumas pagrindžiamas remiantis kitoje šalyje inovatyvios technologijos taikymo patirtimi bei jos pritaikymu numatomam projektui, taip pat jos turi pagerinti pareiškėjo veiklos rezultatus, pvz., gerinama žemės ūkio ir maisto produktų kokybė, plečiamos pardavimo rinkos, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, didinamas pelnas ir kt.

Vienam paramos gavėjui iki 5 mln. Eur

Pagal paramos priemonę vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 5 mln. Eur paramos.

Paramos intensyvumas – iki 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės didelėms įmonėms ir iki 50 proc. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims pagal šią priemonę per visą SP laikotarpį bendrai gali būti skirta iki 10 mln. Eur.

Tinkamos išlaidos

Pagal priemonę remiamas naujų įrenginių ir (arba) perdirbimo, rūšiavimo ir pakavimo, plovimo, šaldymo ir kt. įrangos (įskaitant techniką) įsigijimas, įskaitant ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidas, kurios neviršija turto rinkos vertės, iškastinio kuro nenaudojančių investicijų įsigijimas.

Remiama ir numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.

Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos.

Projektų įgyvendinimo trukmė

Projektus būtina įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Jei visas projekte numatytas įsigyti turtas įsigyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2029 m. birželio 30 d.

Atrankos kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams – už tai joms bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Norint, kad paraiškos būtų toliau vertinamos, būtina surinkti 35 atrankos balus. Paraiškos, nesurinkusios 35 atrankos balų, bus atmestos.

Žemiau nurodyti atrankos kriterijai ir už juos suteikiami atrankos balai:

1. Pareiškėjas gamybos procese kaip žaliavą naudoja Lietuvoje užaugintus, pagamintus žemės ūkio produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 60 proc. žaliavos (tikrinama ataskaitiniais metais) – suteikiama 15 balų.

2. Projekte numatytas gamybos procese susidariusių atliekų perdirbimas (kartu su paraiška pateikiami technologinių procesų aprašai, pagrindžiantys, kad gamybos procese susidariusios atliekos bus perdirbamos arba tvariai panaudojamos kitai veiklai, pavyzdžiui, atliekos perduodamos / parduodamos kitam ūkio subjektui perdirbti (tikrinama įgyvendinus projektą ir visą projekto kontrolės laikotarpį) – suteikiama 10 balų.

3. Pareiškėjas numato perdirbti:

  • ekologiškus žemės ūkio produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. perdirbamos žaliavos, – suteikiama 20 balų;
  • pagal NKP sistemos reikalavimus pagamintus produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. perdirbamos žaliavos ,– suteikiama 15 balų.

4. Pareiškėjas projekte numato investicijas į technologijas, kuriomis žemės ūkio produktai perdirbami į:

  • produktus, skirtus maistui, – suteikiama 20 balų;
  • produktus, skirtus tolimesniam panaudojimui maisto sektoriuje, – suteikiama 15 balų;
  • produktus, skirtus pašarams, – suteikiama 10 balų.

5. Pareiškėjas investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimą (jei, vadovaujantis Projektų inovatyvumo vertinimo metodika, projektų inovatyvumo vertinimo skaitmeninimo kriterijus surinko ne mažiau kaip 3 balus) – suteikiama 10 balų.

6. Pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:

  • pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus numato po projekto įgyvendinimo visą kontrolės laikotarpį perdirbti ne mažiau kaip 80 proc. savo narių valdose išaugintų / pagamintų žemės ūkio produktų – suteikiama 25 balų;
  • pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus numato po projekto įgyvendinimo visą kontrolės laikotarpį perdirbti ne mažiau kaip 60 proc. savo narių valdose išaugintų / pagamintų žemės ūkio produktų – suteikiama 20 balų.

Paraiškos – užpildžius elektroninę formą ŽŪMIS

Paraiškos pagal priemonę teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS, kurioje užpildoma elektroninė paraiškos forma. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti elektroninės formos, t. y. popieriniai dokumentai nuskenuoti PDF formatu.

NMA informacija