Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Patvirtintos 2023 m. tiesioginių išmokų taisyklės

2023-02-27

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt
Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.

Patvirtintose taisyklėse nurodyta, kad tiesioginę išmoką gali sudaryti bazinė tiesioginė išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka, susietoji parama už plotą arba ūkinius gyvūnus bei klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos išmoka (ekologinės sistemos).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pareiškėjai galės savanoriškai pasirinkti dalyvavimą ekologinėse sistemose ir pretenduoti į šių ekologinių sistemų išmokas:

 • Kompleksinė ekologinė sistema „Veiklos ariamojoje žemėje“,
 • „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“,
 • „Eroduotos žemės keitimas pievomis“,
 • „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“,
 • „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“.
 • „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“,
 • „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“,
 • „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“,
 • „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“.

Taip pat atsirado naujas bendrasis reikalavimas – pareiškėjas privalo būti aktyvus ūkininkas. Fizinis ar juridinis asmuo, kuris, nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, už praėjusius deklaravimo metus gavo ne didesnę nei 5 000 Eur tiesioginių išmokų sumą, o tais atvejais, kai praėjusiais metais neteikė paraiškos, pagal einamųjų metų deklaruotą plotą už praėjusius metus jam apskaičiuota paramos tiesioginių išmokų suma neviršija 5 000 Eur, atitinka aktyviam ūkininkui nustatytus žemės ūkio veiklos vykdymo reikalavimus. Kai pareiškėjas už praėjusius deklaravimo metus gavo tiesioginių išmokų sumą, kuri viršijo 5 000 Eur, jis laikomas atitinkančiu aktyviam ūkininkui nustatytus žemės ūkio veiklos vykdymo reikalavimus, jei einamaisiais metais atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 • pareiškėjo ūkis registruotas Ūkininkų ūkių registre;
 • pareiškėjo pagrindinė valdos ekonominė veikla yra žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė;
 • pareiškėjas turi bent 1 sutartinį gyvulį (SG) valdoje, kuris einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. yra registruotas Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR);
 • pareiškėjui nuosavybės teise priklauso registruota žemės ūkio technika, kuri einamaisiais metais, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. įskaitytinai, nepertraukiamai registruota Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ir iš jos neišregistruota;
 • pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija arba profesinio mokymo įstaiga, vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą, mokslinius tyrimus ar eksperimentinę plėtrą žemės ūkio srityje;
 • pareiškėjas yra žemės ūkio bendrovė, žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);
 • pareiškėjas dalyvauja intervencinėse priemonėse, kuriomis siekiama aplinkosaugos ir klimato tikslų, t. y. dalyvauja kaimo plėtros intervencinėse priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“, „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.

Išmokų jaunajam ūkininkui reikalavimų pakeitimai

Jaunieji ūkininkai kasmet galės pasirinkti, ar tęsti įsipareigojimus, kol sueis penkeri paramos gavimo metai pagal 2014–2020 m. taikytus jaunųjų ūkininkų išmokos reikalavimus, arba pasirinkti gauti paramą pagal naujus reikalavimus.

Nusprendus tęsti įsipareigojimus pagal 2014–2020 m. taikytus jaunųjų ūkininkų išmokos reikalavimus, išmoka bus mokama už kiekvienoje paraiškoje deklaruotą ir reikalavimus bazinei tiesioginei išmokai gauti atitinkantį naudmenų hektarą iki 90 ha, o pasirinkus naujus reikalavimus – iki 70 ha.

Pareiškėjas, kuris prisiims naujus įsipareigojimus, turės atitikti ne tik amžiaus ir valdos įkūrimo kriterijus, o juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys turės būti ne tik įregistruoti Juridinių asmenų registre bei Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje, jis (jie) turės atitikti ir pasirengimo ūkininkauti reikalavimus.

Pasirengimas ūkininkauti pagrindžiamas, jei tenkinamas bent vienas iš šių reikalavimų:

 • įgytas žemės ūkio arba veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitinka ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio arba veterinarijos sričių studentai);
 • kompetencija įgyta išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą arba Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą;
 • praktinė ūkininkavimo patirtis, kuri įrodoma pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad ne trumpiau kaip 1 metus dirbta žemės ūkio ar veterinarijos srityje;
 • ūkio įregistravimas Ūkininkų ūkių registre.

Tais atvejais, kai jaunasis ūkininkas yra fizinis ar juridinis vienasmenio valdymo asmuo, jis turės asmeniškai atitikti pasirengimo ūkininkauti reikalavimus, o kai jaunasis ūkininkas yra juridinis daugiaasmenio valdymo asmuo, pasirengimo ūkininkauti reikalavimus turi atitikti ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių.

Pasirengimą ūkininkauti pareiškėjas turi atlikti pirmą kartą teikdamas paraišką. Pareiškėjai, kurie pirmą kartą valdą įkūrė 2014–2020 m. laikotarpiu ir pasirinko paramą gauti pagal naujus nustatytus reikalavimus, tačiau iki paraiškos teikimo datos nepagrindė pasirengimo ūkininkauti, gali toliau tęsti įsipareigojimus pagal 2014–2020 m. taikytus jaunųjų ūkininkų išmokos reikalavimus.

Papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka

Nuo šių metų bus mokama papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka – ji mokama paramos gavėjui, deklaruojančiam mažiau kaip 500 ha, už nustatytą jo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 50 ha) hektarų skaičių.

Susietosios paramos už plotą pakeitimai

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už plotą, galės prašyti paramos:

 • už vaisius, uogas ir riešutus, daržoves ir baltyminius augalus;
 • už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės;
 • už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai.

Atkreiptinas dėmesys, jog nuo 2023 m. nebebus mokamos žalinimo išmokos, o parama už javų auginimą iš sertifikuotos sėklos nuo 2023 m. tampa ekologinių sistemų išmoka (anksčiau buvo susietoji parama), kurią pareiškėjai gali gauti dalyvaudami kompleksinėje ekologinėje sistemoje „Veiklos ariamojoje žemėje“.

NMA informacija