Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Norintiems kurti ir dalyvauti trumposiose žemės ūkio ir maisto teikimo grandinėse

2023-09-21

© Nuotrauka iš tėvo ir sūnaus Algimanto ir Donato Kliučinskų ūkio. Egidijus Vilkevičius, agroakademija.lt

Norintys kurti ir dalyvauti trumposiose žemės ūkio ir maisto teikimo grandinėse, šiemet dar kartą – nuo spalio 2 d. iki lapkričio 30 d. – kviečiami teikti paraiškas dėl paramos vykdyti šią veiklą. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta kiek daugiau nei 4,87 mln. Eur paramos lėšų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

Kam skirta parama ir pagrindiniai reikalavimai ją gauti

Paraiškas dėl paramos, skirtos skatinti ūkio subjektų bendradarbiavimą, kuriant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą, kviečiami fiziniai asmenys ir privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, o privatūs juridiniai asmenys – ir žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba). Tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.

Projekte gali dalyvauti ir viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, bet tik kaip partneriai ir tarpininkai.

Fiziniai asmenys privalo būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą.

Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys turi atitikti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Pareiškėjai ir partneriai iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus.

Jei įgyvendinant projektą planuojama statyti logistikos centrą, nepertraukiama veikla turi būti vykdyta ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, o jei statant logistikos centrą dalyvauja kooperatyvas, jis turi būti pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba jis turi realizuoti žemės ūkio ir maisto produkciją ne mažiau kaip 10-yje produkcijos realizavimo vietų.

Partnerystė įgyvendinant projektą

Paraiškos gali būti teikiamos ir projektai įgyvendinami tik kartu su partneriais – projekto grandinės dalyviais, kurie kartu įgyvendina ir (ar) finansuoja projektą, pagal pareiškėjo ir jo partnerių prieš paraiškos pateikimą pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. Projekte privalo dalyvauti mažiausiai du ūkio subjektai.

Projekte gali dalyvauti ir tarpininkas, trumpoje tiekimo grandinėje dalyvaujantis tarp gamintojo ir galutinio vartotojo. Tarpininko dalyvavimas nėra būtinas.

Partnerių jungtinės veiklos sutartis gali būti nutraukta ar keičiama tik išimtiniais atvejais, nurodytais priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Kokia galima parama?

Projektui skirta paramos suma, skiriama atsižvelgus į projekto grandinės dalyvių skaičių (ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvus), gali siekti 150 tūkst. Eur be PVM.

Jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms, ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, projektui didžiausia galima parama gali siekti 250 000 Eur be PVM. Paramos suma nustatoma atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių – vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur be PVM.

Jei projekte planuojama kurti regioninio lygmens logistikos centrą ar naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu, paramos suma vienam projektui gali siekti:

 • 700 000 Eur be PVM – kai naudojama esamos logistikos infrastruktūra ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur suma be PVM);
 • 1 500 000 Eur be PVM – kai vykdoma statinio (-ių) statyba, statinio (-ių) rekonstravimas, statinio (-ių) kapitalinis remontas (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur suma be PVM).

Investicijos regioninio lygmens logistikos centro kūrimui ir (arba) naudojimui turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

Paramos intensyvumas gali siekti:

 • 60 proc., kai įsigyjamos verslo plane numatytos išlaidos,
 • 100 proc., kai įsigyjamos bendrosios išlaidos, einamosios bendradarbiavimo išlaidos, einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidos.

Atrankos kriterijai

Pagal KPP veiklos sritį pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai):

 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.

2. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų):

 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų;
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų;
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.

3. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

4. Suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų:

 • 1 prekybos vieta – 4 balai;
 • 2 prekybos vietos – 8 balai;
 • 3 prekybos vietos – 12 balų;
 • 4 prekybos vietos – 16 balų;
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.

5. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų:

 • 3 produktus – 5 balai;
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.

6. Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.

Tam, kad paraiška būtų toliau vertinama, privaloma surinkti 30 balų. Nesurinkus šio balų skaičiaus, paraiška atmetama.

Paraiškos teikimo būdai

Paraiškos kartu su papildomais dokumentais NMA gali būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) arba pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant el. paštu [email protected].

Turite klausimų?

Apsvarstykite savo galimybes. Jei turite klausimų daugiau nei atsakymų, norite įvertinti ūkio galimybes gauti paramą, pasikonsultuoti, kviečiame užsukti į jums artimiausią Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurą – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Jautienos krautuvėlė BBQ iš ūkio į jūsų namus (reportažas iš ūkio)

Kad neliktumėte prie suskilusios geldos: patarimai ketinantiems pasinaudoti ES parama (tinklalaidė)

Nemokamas sūris – tik pelėkautuose, arba verslo projekto paramai gauti rašymo ypatumai (straipsnis)

agroakademija.lt, NMA informacija