Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Investicijos į vyno sektorių ne už kalnų – paraiškos renkamos nuo birželio 1 dienos

2023-05-18

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Nuo birželio 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (toliau – Strateginis planas) sektorinę intervencinę priemonę „Investicijos į vyno sektorių“ (toliau – Intervencinė priemonė). Paraiškos bus renkamos iki birželio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 43 tūkst. Eur paramos lėšų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Remiama veikla

Pagal Intervencinę priemonę gali būti remiama (paramos paraiškoje gali būti nurodyta viena arba abi remiamos veiklos):

 • vyninių vynuogių veislių pirminė gamyba (kai investicijos reikalingos vynuogėms auginti, derliui nuimti, saugoti ir tvarkyti (iš esmės nekeičiant produkto savybių);
 • vyno gamyba (kai investicijos reikalingos vynuogėms perdirbti ir vyno gamybos infrastruktūrai).

Parama teikiama negrąžintinos subsidijos forma, kompensuojant paramos gavėjo faktiškai patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, patvirtintas paramos gavėjo pateiktais dokumentais.

Parama neteikiama:

 • projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • jei, remiantis Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, nustatoma, kad pareiškėjas arba paramos gavėjas dirbtinai sukūrė gauti paramą reikalingas sąlygas;
 • jei pareiškėjas turi finansinių sunkumų, t. y. pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti nurodytas paraiškoje ir negali viršyti 12 mėnesių laikotarpio nuo paraiškos pateikimo dienos. Projekto kontrolės laikotarpis yra 3 metai nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje nustatytų įsipareigojimų:

Galimi pareiškėjai

Paramos besikreipiantys asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Pareiškėjas gali būti (pareiškėjas gali atitikti abi nurodytas kategorijas):

 • vyninių vynuogių veislių augintojas – fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris yra registruotas maisto tvarkymo subjektas, savo vardu įregistravęs žemės ūkio valdą valdų registre, auginantis ar planuojantis auginti vynuoges tik Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje nurodytų vynuogių produktų gamybai (minėtame reglamente nurodyti šie vynuogių produktai: vynas, jaunas rauginamas vynas, likerinis vynas, putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas, rūšinis aromatinis putojantis vynas, gazuotas putojantis vynas, pusiau putojantis vynas, gazuotas pusiau putojantis vynas, vynuogių misa, iš dalies rauginta vynuogių misa, iš dalies rauginta vynuogių misa, gauta iš vytintų vynuogių, koncentruota vynuogių misa, rektifikuota vynuogių misa, vynas iš vytintų vynuogių, vynas iš pernokusių vynuogių, vyno actas; prie užregistruotos žemės ūkio valdos nurodyta vynuogių auginimo ekonominės veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), kodas klasifikatoriuje – A01 01.2 01.21);
 • vyno gamintojas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris yra registruotas maisto tvarkymo subjektas, turintis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – NTAKD) išduotą alkoholio produktų gamybos licenciją ir gaminantis ar planuojantis gaminti iš Lietuvoje išaugintų vyninių vynuogių veislių Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje nurodytus vynuogių produktus (jei pareiškėjas yra vyno gamintojas, jis turi būti labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme).

Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paraiškas pagal Intervencinę priemonę gali pateikti tik vieną paraišką. Siekiant išvengti dvigubo finansavimo arba kompensacijų permokų, investicijoms, remiamoms pagal Intervencinę priemonę, nebus teikiama parama pagal kitas paramos priemones. Pakartotinai paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą pagal Intervencinę priemonę, t. y. ne anksčiau kaip pateikus galutinį mokėjimo prašymą.

Paramos paraiška gali būti teikiama individualiai arba su partneriu (-iais) (toliau – partneris):

 • teikiant paramos paraišką su partneriu, partneris viename projekte turi užsiimti ar planuoti užsiimti vyninių vynuogių veislių pirminės gamybos ir (ar) vyno gamybos iš Lietuvoje išaugintų vyninių vynuogių veislių veikla ir dalyvauti įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą;
 • partnerio įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas paramos paraiškoje; pareiškėjas ir partneris iki paraiškos pateikimo pagal Intervencinės priemonės įgyvendinimo taisyklių 2 priede nustatytą formą turi pasirašyti bendrą jungtinės veiklos sutartį, sudarytą laikantis pagrindinių geros partnerystės principų, ir pateikti ją kartu su paraiška;
 • partneris turi atitikti bendrąsias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus Strateginio plano 4.7.3 dalyje, bei Intervencinei priemonei taikomus tinkamumo kriterijus.

Projektui teikiama viena paramos paraiška. Paramos lėšas, skirtas projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik paramos gavėjas. Per vieną kvietimą teikti paramos paraiškas partneris gali dalyvauti tik įgyvendinant vieną projektą pagal Intervencinę priemonę. Partnerių giminystės ryšiai nėra vertinami kaip susietumo elementas, jeigu tai nesukuria dirbtinių sąlygų gauti paramą.

Paramos suma ir intensyvumas

Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 10 tūkst. Eur. Į šią sumą įtraukiama valstybės pagalba, skiriama kompensuojant dalį kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtų palūkanų, ir (ar) dalis garantinio užmokesčio, kuris mokamas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui už garantijos suteikimą kredito įstaigai ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovei.

Didžiausias paramos intensyvumas – 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų Sostinės regione ir 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, nustatomas pagal veiklos vykdymo vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“.

Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai

Paramos paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po mokėjimo agentūros paklausimo (-ų). Jei duomenys skiriasi nuo viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovaujamasi registrų duomenimis.

Bendrosios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai

 • Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos, kai parama mokama išmokos forma, įgyvendinant verslo planą, nebuvo, nėra ir nebus finansuojami iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų.
 • Pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas (įgyvendinamo projekto ankstesnių etapų paramos lėšos, kai projektas įgyvendinamas daugiau nei vienu etapu), nuosavas lėšas ir iš veiklos gautinas lėšas, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir (arba) nurodytas paramos paraiškoje.
 • Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 • Pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Taip pat neturi įsiskolinimų NMA arba turi patvirtintą įsiskolinimo grąžinimo grafiką (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu). Tuo atveju, jeigu įsiskolinimas NMA yra ir jam grąžinti sudarytas patvirtintas grafikas, įsiskolinimas turi būti sugrąžintas iki paramos sutarties pasirašymo.
 • Pareiškėjas turi pateikti projekte nurodytos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (toliau – PAV), atrankos dokumentą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) arba įsipareigojimą juos atlikti, jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, vertinimą ar atranką privaloma atlikti. Tuo atveju, kai PAV arba atranka nėra privalomi, kartu su paraiška pareikiamas atsakingos institucijos PAV sprendimas arba atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 • Jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti projekte nurodytos planuojamos ūkinės veiklos PAV ar atranką, kartu su projektu pateikiamas atsakingos institucijos sprendimas dėl PAV, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus (toliau – PAV sprendimas), ar atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – atrankos išvada), arba įsipareigojimas juos atlikti.
 • Projekto investicijos turi atitikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai.
 • Projekto investicijos turi atitikti darbo saugos reikalavimus. Teisės aktai, kuriuose nurodyti darbo saugos reikalavimai, išvardyti Strateginio plano administravimo taisyklių 124.14 papunktyje.
 • Jeigu projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą (statinį, žemę, įskaitant žemę po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais), turtas turi priklausyti pareiškėjui, pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, kai naudojimo nekilnojamuoju turtu tvarka nustatyta notariškai patvirtintoje sutartyje ir pareiškėjas investuoja į savo dalį.
 • Kai pagal teisės aktų reikalavimus pareiškėjo projekte numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbams vykdyti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas ar supaprastintas projektas bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės aktas, parengtas įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla.

Specialieji reikalavimai

 • Jeigu pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nevykdė veiklos, kuriai vykdyti turi būti gauta licencija, kaip nurodyta Licencijavimo pagrindų apraše, pareiškėjas licenciją arba kitą Licencijavimo pagrindų apraše nurodytą dokumentą turi gauti, kai pradeda vykdyti veiklą, ir įsipareigoja ją pateikti NMA su galutiniu mokėjimo prašymu.
 • Vyninių vynuogių veislės turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 81 str. 1 d. ir 2 d. nustatytas sąlygas, o pareiškėjas turi turėti atitiktį pagrindžiančius dokumentus (įsigijimo dokumentai, sertifikatai, mokslo institucijų darbuotojų išduoti dokumentai ar kiti dokumentai). ES šalių patvirtintų vyninių vynuogių veislių sąrašą galima rasti Europos Komisijos teikiamoje informacijoje https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/overviews/market-observatories/wine/eu-wine-lists_lt#list8.
 • Ne mažiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų turi būti skirta bent vienam veiksmui, kuris padėtų apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų tvarumą, mažinti ES vyno sektoriaus poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti visuotinį energijos vartojimo efektyvumą vyno sektoriuje.

Atrankos kriterijai

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 30 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 30 balų, paramos paraiška atmetama.

Paramos paraiškų atrankos vertinimui nustatyti kriterijai

 • Pareiškėjas yra vyninių vynuogių veislių augintojas, paraiškos pateikimo dieną negaminantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje nurodytų vynuogių produktų, jis įsipareigoja pradėti juos gaminti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiama 20 balų.
 • Pareiškėjas vyninių vynuogių veislių auginimo ir Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje nurodytų vynuogių produktų gamybos veiklą vykdo kaimo vietovėje – suteikiama 10 balų. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., jei Intervencinės priemonės aprašyme ir (arba) įgyvendinimo taisyklėse nenurodyta kitaip.
 • Daugiau kaip 5 proc. išlaidų skiriama bent vienam veiksmui, kuris padėtų apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų tvarumą, mažinti ES vyno sektoriaus poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti visuotinį energijos vartojimo efektyvumą vyno sektoriuje, – suteikiama 10 balų.
 • Pareiškėjas projekte investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimą – suteikiama 10 balų.
 • Pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) – suteikiama 10 balų.
 • Pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą bei įsipareigoja iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos vykdyti ekologinę gamybą – suteikiama 10 balų.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiška ir dokumentai teikiami elektronine forma, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, ir siunčiami el. paštu [email protected] arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieiga adresu www.zumis.lt, pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), pateikiant skenuotus paraišką ir su ja teikiamus dokumentus (PDF formatu). Paraiška ir su ja teikiami dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

NMA rekomenduoja pradėti pildyti paraiškas kuo anksčiau, nelaukiant jų priėmimo termino pabaigos, kad būtų pakankamai laiko tinkamai užpildyti paraiškos bei verslo plano formas ir pasirūpinti reikalingais dokumentais.

Tuo atveju, jeigu paskutinę kvietimo teikti paramos paraiškas dieną dėl didelio dokumentų srauto įvyksta masinis ŽŪMIS gedimas ir negalima pateikti paramos paraiškų, informacija apie tai paskelbiama NMA svetainėje www.nma.lt. Tokiu atveju pareiškėjai paraiškas ir kitus prašomus dokumentus vis tiek privalo pateikti iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val., tačiau jie gali būti skenuoti arba pasirašyti elektroniniu parašu ir siunčiami elektroniniu paštu. Kai informacija apie ŽŪMIS neveikimą paskelbiama paskutinę paraiškų priėmimo dieną po 12 val., paraiška ir prašomi skenuoti arba pasirašyti el. parašu dokumentai gali būti siunčiami visą likusią paskutinę paraiškų priėmimo dieną el. paštu [email protected].

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti videoreportažus iš ūkių

Vynuogės Lietuvoje turi ateitį: ūkininko Ernesto Aušvico patirtis

Sirpsta įspūdingos desertinės vynuogės

NMA, agroakademija.lt informacija