Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Šiemet antrąkart galima gauti paramą miškams saugoti nuo stichinių nelaimių

LŽŪKT informacija
2022-09-22

© Agroakademija.lt nuotr.

Miško valdytojai, norintys kurti priešgaisrinės apsaugos infrastruktūrą, įdiegti ir pagerinti gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangą beiatkurti stichinės nelaimės pažeistą mišką,nuo spalio 3 d. iki lapkričio 30 d. gali teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tai antrasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta daugiau kaip 1 mln. Eur paramos. Dėl paraiškų užpildymo ir išsamaus taisyklių paaiškinimo pareiškėjai gali kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro specialistus.

Remiama veikla

Paramos lėšomis finansuojamos veiklos:

 1. Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas,
 2. Miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas,
 3. Stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Parama prevencinėms priešgaisrinėms 1 ir 2 priemonėms skiriama tik toms miško teritorijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų. Kartu su paramos paraiška turi būti pateikta VĮ Valstybinių miškų urėdijos pažyma apie miško plotų priskyrimą prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupės.

Galimi pareiškėjai

 • Privačių ir valstybinių miškų valdytojai;
 • Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • Nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui;

Pažeisto miško atkūrimas

Parama pažeistam miškui atkurti skiriama, kai:

 • kai pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas;
 • kai dėl nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių;
 • tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo.

Parama teikiama, jei, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais, stichinės nelaimės pažeistas miškas atkuriamas vienu iš būdų:

 • miško želdinimu (sodinimu) (sodinant medžių ir krūmų sodmenis);
 • mišriuoju miško atkūrimo būdu (plote auga žėliniai, tačiau reikalingas papildomas želdinimas).

Vadovaujantis medžių rūšių įkainiais, skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Želdinių įkainiai:

Atkuriant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka (1 859 Eur už ha).

Jei iki paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti būtina pateikti tris skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekrano nuotraukos su nurodytomis kainomis (angl. „Print Screen“) (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kurie negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų). Šis reikalavimas taikomas vykdant šias veiklas: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo. Komercinių pasiūlymų pateikti nereikia stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo atveju.

Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus įkainius ir neviršija vidutinės rinkos kainos, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą.

Didžiausia galima balų suma – 100 balų

Paraiška miško želdinimo ir žėlimo projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir skiriami balai:

 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys –skiriami 5 balai.

Naudinga konsultuotis su specialistais

Dėl išsamių konsultacijų kreipkitės į ilgametę patirtį turinčius LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistus. Apžiūrėję mišką, jie patars, kokius miško priežiūros darbus reikia atlikti, kokius dokumentus pasiruošti, kad būtų galima gauti leidimą vykdyti ūkinę veiklą, įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektą, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

#3. Turiu miško. Ką su juo daryti?

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties

Pagal LŽŪKT, NMA informaciją