Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Šiemet antrąkart galima gauti paramą miškams saugoti nuo stichinių nelaimių

2023-08-29

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Miško valdytojai, norintys kurti priešgaisrinės apsaugos infrastruktūrą, įdiegti ir pagerinti gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangą beiatkurti stichinės nelaimės pažeistą mišką, nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 3 d. gali teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Tai antrasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam numatytas 1 173 233 Eur biudžetas. Dėl paraiškų užpildymo ir išsamaus taisyklių paaiškinimo pareiškėjai gali kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro specialistus.

Remiama veikla

Paramos lėšomis finansuojamos veiklos:

 1. miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas,
 2. miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas,
 3. stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Parama prevencinėms priešgaisrinėms 1 ir 2 priemonėms skiriama tik toms miško teritorijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų. Kartu su paramos paraiška turi būti pateikta VĮ Valstybinių miškų urėdijos pažyma apie miško plotų priskyrimą prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupės.

Galimi pareiškėjai

 • privačių ir valstybinių miškų valdytojai;
 • paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Projekto įgyvendinimo trukmė

Vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymu, projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d. (anksčiau negalėjo viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo, kai sutartis nesudaroma).

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai

Paramos paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) paklausimo (-ų). Jei duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

Pažymėtina, kad pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas lėšas, nurodytas ir pagrįstas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos suteikimo galimybę patvirtinančius dokumentus, o iki paramos sutarties pasirašymo arba sprendimo skirti paramą priėmimo, kai sutartis nesudaroma, paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymu, kai kreipiamasi paramos dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo, kartu su paramos paraiška finansavimo šaltinių pagrindimo dokumentų pateikti nereikia (anksčiau dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo finansavimo šaltinių pagrindimo dokumentų pateikti nereikėjo tik tuo atveju, jei pažeisto miško atkūrimo darbai atlikti iki paramos paraiškos pateikimo).

Pažeisto miško atkūrimas

Parama pažeistam miškui atkurti skiriama:

 • kai pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas;
 • kai dėl nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių;
 • tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo.

Parama teikiama, jei, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais, stichinės nelaimės pažeistas miškas atkuriamas vienu iš būdų:

 • miško želdinimu (sodinimu) (sodinant medžių ir krūmų sodmenis);
 • mišriuoju miško atkūrimo būdu (plote auga žėliniai, tačiau reikalingas papildomas želdinimas).

Vadovaujantis medžių rūšių įkainiais, skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Želdinių įkainiai:

Į miško atkūrimo išmoką įtrauktos ir miško priežiūros sąnaudos vieniems metams, nelikvidinės medienos sutvarkymo išlaidos. Atkuriant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka (2 017 Eur už ha).

Jei iki paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti būtina pateikti tris skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekrano nuotraukos su nurodytomis kainomis (angl. „Print Screen“) (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kurie negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų). Šis reikalavimas taikomas vykdant šias veiklas: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo. Komercinių pasiūlymų pateikti nereikia stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo atveju.

Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus įkainius ir neviršija vidutinės rinkos kainos, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą.

Didžiausia galima balų suma – 100 balų

Paraiška miško želdinimo ir žėlimo projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir skiriami balai:

 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu [email protected], arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪMIS) interneto prieiga adresu https://zumis.lt pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais teikiamos (pvz., paštu, per kurjerį, faksu ir t. t.) paraiškos nepriimamos.

Naudinga pasikonsultuoti su specialistais

Paraiškų rinkimo laikotarpis neilgas, tad naudinga pasikonsultuoti su ilgametę patirtį turinčiais LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistais. Jie patars, kokius darbus reikia atlikti, kokius dokumentus pasiruošti, kad būtų galima gauti leidimą vykdyti veiklą, įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektus ar kitus reikiamus dokumentus, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Agroakademija.lt rekomenduoja

#3. Turiu miško. Ką su juo daryti? (tinklalaidė)

„Myliu mišką“ – nuo vardinio medelio iki nemokamo naujo miško įveisimo (tinklalaidė)

Šiuolaikinis miškininkas – įdomus darbas su karjeros perspektyvomis (tinklalaidė)

NMA, agroakademija.lt informacija