Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Parama miškų keliams gerinti

Deimantė Bočiūnė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ukmergės r. biuro ekonomikos konsultantė
2017-05-08

Miškų įstatyme nustatyta, kad miško kelių, einančių per keleto miško savininkų ir valdytojų valdas, priežiūrą ir remontą privalo atlikti tų valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai. Taigi, sugadinę kelius, privačių miškų savininkai ar urėdijos, privalo juos sutvarkyti nuosavomis lėšomis. Jų trūkstant, miškų savininkams patiems sutvarkyti kelius tampa per didelė našta, tad didžioji dalis šalies miškų infrastruktūros išlieka abejotinos būklės. Padėtį ištaisyti galima nuo š. m. gegužės 2 d. iki birželio 30 d. teikiant paraiškas ES paramai gauti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Valstybė, siekdama miškų valdytojams padėti, miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimui ir (ar) rekonstrukcijai skiria paramą iš Europos Sąjungos (ES) fondų. Parama suteikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Paraiškas pagal šią priemonę pareiškėjai gali pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose nuo š. m. gegužės 2 d. iki birželio 30 d.

Sąlygos ir reikalavimai

Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys) ir miško valdytojų grupės. Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba su partneriais, kuriems taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Pareiškėjas ir jo partneris savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo centre. Numatomi įrengti ir (ar) rekonstruoti miško keliai ir susiję įrenginiai turi būti suprojektuoti vidinės miškotvarkos projekte, kuris turi būti pateiktas kartu su paramos paraiška.

Nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui ir (ar) jo partneriui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo datos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad parama neteikiama miško žemės sausinimo sistemoms įrengti ir jas atnaujinti. Prašant paramos pagal šią priemonę, tinkamų išlaidų kategorijos yra:

  • miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • su miško keliais susijusių griovių, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • su miško keliais susijusių pralaidų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • su miško keliais susijusių nuovažų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • su miško keliais susijusių tiltų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • vidinės miškotvarkos projekto parengimas ir (ar) tikslinimas (tinkamas finansuoti, jei jame numatytos pagal šią veiklos sritį remtinos išlaidos);
  • bendrosios išlaidos.

Paramos dydis

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu – 400 000 Eur. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu taip pat negali viršyti 400 000 eurų.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali trukti ilgiau kaip 24 mėnesius. Pareiškėjai ir partneriai projekto įgyvendinimo laikotarpiu negali būti kitos investicinės priemonės dalyviai, o pakartotinai investicinės paramos gali kreiptis tik įgyvendinę ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą.

Svarbu

Paraiškoms pateiktoms nuo 2017 m. gegužės 2 d., kai pagal teisės aktų nuostatas pirkimų procedūrų atlikti nereikia, t. y. perkant prekes, paslaugas, kurių vertė iki 58 000 Eur be PVM, ar perkant darbus – iki 145 000 Eur be PVM, mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai turi būti įrašomi į paramos sutartį.

Pažymėtina, kad, jei pateiktose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtą šiam etapui sumą, parama pasieks tik daugiausia balų pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkusius pareiškėjus, t. y. tuos, kurių paraiškos atsidurs paraiškų atrankos pirmumo eilės viršuje.

Jeigu projektui suteikta balų suma yra mažesnė, nei nustatytasis privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius, t. y. 30 balų, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

Pareiškėjas, gavęs paramą, iki kontrolės laikotarpio pabaigos įsipareigoja drausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, bei užtikrinti, kad visuomenė galės laisvai ir nemokamai naudotis infrastruktūra, kuriai buvo skirta parama pagal šią veiklos sritį.

Kviečiame visus, pretenduojančius gauti paramą, kreiptis į artimiausią LŽŪKT rajono biurą. Ekonomikos konsultantai supažindins su visais taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projektų atrankos kriterijams, parengs verslo planą ir užpildys paraišką. Esant poreikiui miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos projektus.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.