Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

Vita Ivaškevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė
2016-04-18

Šiandien sunku įsivaizduoti, kaip be tinkamų kelių būtų galima pasiekti kirtavietes, išvežti paruoštą medieną, vėliau sutvarkyti biržes, kaip pasiekti ir užgesinti kilusius gaisrus. Šie keliai svarbūs kaimų ir vienkiemių gyventojams, privačių miškų savininkams bei miško lankytojams.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. kviečiame teikti paraiškas siekiančius įrengti miško kelius su žvyro danga ir kitus su miško keliais susijusius įrenginius (statinius) ir (ar) juos rekonstruoti.

Parama suteikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“.

Galimi pareiškėjai

Paramos paraiškos gali būti teikiamos ir su partneriais. Pareiškėjai ir partneriai: miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys) ir miško valdytojų grupės. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jo būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje ir projekto apraše. Pateikiama viena paraiška, atitinkamai užpildyta visų partnerių. Partneriams taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Finansavimą, skirtą visam projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik paramos gavėjas, kuris ir atsiskaito su kitais partneriais. Partneriai tiesiogiai paramos lėšų negauna.

Paramos suma

Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamų išlaidų kategorijos:

 • miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių griovių įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių pralaidų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių nuovažų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • su miško keliais susijusių tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
 • vidinės miškotvarkos projekto parengimas ir (ar) tikslinimas (jei jame numatytos pagal šią veiklossritį remtinos išlaidos);
 • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc., bet ne daugiau 5000 Eur be PVM.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones ir veiklos sritis, o pakartotinai paramos gali kreiptis tik įgyvendinęs ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

Sąlygos ir reikalingi dokumentai

Kai projektas vykdomas kartu su partneriais, turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis. Nekilnojamas turtas, į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui ir (ar) jo partneriui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir nuomojamas nuo paraiškos pateikimo datos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Kartu su paraiška pateikiamas vidinės miškotvarkos projektas, kuriame suprojektuoti numatomi įrengti ar rekonstruoti miško keliai ir susiję įrenginiai, bendras infrastruktūros techninis projektas (kai privalomas pagal teisės aktų reikalavimus) arba projektiniai pasiūlymai, projekto aprašas.

Pareiškėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama. Sudaryti sąlygas kontroliuoti ir audituoti kaip vykdoma veikla bei užtikrinti, kad visuomenė galės laisvai ir nemokamai naudotis infrastruktūra.

Mažiausias atrankos balų skaičius – 30 balų

Atrankos kriterijai:

 • privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – 25 balai;
 • privataus miško savininkas – 15 balų;
 • projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo augavietėse – 20 balų;
 • projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai – 20 balų;
 • investuojama į ūkinius miškus – 15 balų;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – 5 balai;
 • už kiekvieną sumažintą projekto intensyvumo procentinį punktą suteikiamas 1 balas (ne daugiau 15 balų).

Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad aukščiau yra išvardyti patys svarbiausi, bet ne visi Jums keliami reikalavimai ir sąlygos. Visi reikalavimai nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Turite klausimų daugiau nei atsakymų? Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai Jus konsultuos nuo idėjos iki rezultato miške! Parengs Miško želdinimo ir žėlimo projektus, konsultuos miško įveisimo klausimais ir padės užpildyti paraiškas ES paramai gauti.

Konsultuojame ir Jūsų miško valdoje. Kreipkitės.

Kviečiame žiūrėti videoreportažą „Miškininko užrašai: kirtavietės paruošimas ir miškasodis“