Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Paramą jaunuolynų ugdymui bus galima gauti du kartus

LR žemės ūkio ministerija
2017-09-04

Europos Komisija pritarė Lietuvos žemės ūkio ministerijos pasiūlytiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pakeitimams, susijusiems su paramos miškams priemonėmis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Patikslinus priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ tinkamų finansuoti išlaidų nuostatas, nuo šiol bus remiamas tik tokių greitai augančių medžių įveisimas, kurių rotacijos terminas yra nuo 15 iki 20 metų. Anksčiau paramą buvo galima gauti medžių, kurių rotacijos terminas nuo 8 iki 20 metų, įveisimui.

Patikslintos ir tos pačios priemonės veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ tinkamumo finansuoti sąlygos, susijusios su jaunuolynų ugdymo išlaidomis. Dabar jaunuolynų ugdymas tame pačiame plote galės būti remiamas du kartus (anksčiau buvo remiamas tik vieną kartą) per visą programos įgyvendinimo laikotarpį.

Panaikintas viešosios paramos sumos ribojimas vienam projektui pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ programiniu lygmeniu – dabar paramos suma projektui bus nustatoma įgyvendinimo taisyklėse.

Papildžius priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ tinkamumo finansuoti sąlygas ir tinkamas finansuoti išlaidas, atsirado galimybė pagal šią veiklos sritį finansuoti kelių įrengimą ne tik miško žemėje. Tačiau miško savininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad įrengiant ar rekonstruojant miško kelią, vidaus kelio ir kitų su juo susijusių įrenginių įrengimas ar rekonstrukcija ne miško žemėje galės sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės. Be to, kelias ne miško žemėje turės ribotis su remiamu miško keliu.

Dėl ES paramos taisyklių, paraiškos pildymo ir kitų su ES parama susijusių klausimų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurus arba į Miškininkystės paslaugų grupės specialistus.