Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Paraiškos miškui įveisti

Vita Ivaškevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė
2016-01-26

Paskelbtas paraiškų rinkimo laikotarpis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paraiškos miškui įveisti priimamos nuo vasario 1 iki kovo 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta beveik 11 mln. Eur paramos lėšų. Visam programiniam laikotarpiui skirta 88,6 mln. Eur.

Galimi pareiškėjai

Fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems planuojama mišku apželdinti žemė priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Plotas – ne mažiau kaip 0,5 ha

Nurodoma, kad apželdinamas plotas negali būti mažesnis kaip 0,5 hektaro. Išimtys – tik tie atvejai, kai veisiamas miškas ribojasi su jau esamu mišku.

Apie paramos intensyvumą

Tai vienintelė 20014–2020 metų KPP programa miškams, kuri finansuojama 100 procentų. Tai reiškia, jog pareiškėjas, neviršijęs nustatytų įkainių, atgauna visas su miško įveisimu ir priežiūra susijusias išlaidas. Nustatyti įkainiai (žr. lentelę) apskaičiuoti vadovaujantis vidutinėmis šalies miško įveisimo, priežiūros, apsaugos ir ugdymo kainomis.

Nauda žemės savininkui

Žemės savininkas atgauna visas patirtas įveisimo išlaidas. Jei darbus atlieka pats ar jam padeda šeimos nariai, dar gauna pinigų už sau atliktus darbus. Be to, kasmet 12 metų skiriami pinigai įveistam miškui prižiūrėti, apsaugoti ir ugdyti.

Mokamos išmokos

Pagal priemonę mokamos dviejų rūšių išmokos: vienkartinė miško įveisimo išmoka, kuri mokama už įveisto miško ha, ir kasmetinė miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, kuri taip pat mokama už ha, skirta įveistam miškui prižiūrėti. Ši miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka mokama 12 m. po miško įveisimo. Išmokų dydžiai priklauso nuo to, kokia yra įveisiamo miško želdinių rūšinė sudėtis. Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą. Jeigu želiančio miško plote tikslinių medžių rūšių tankis nepakankamas ir jie auga netolygiai, padrikai ir plotą reikia papildomai želdinti, apskaičiuota miško įveisimo išmoka už tą medžių rūšį mažinama proporcingai tos rūšies savaiminukų skaičiui hektare, skaičiuojant nuo projekte suprojektuoto bendro tos rūšies medžių skaičiaus hektare.

Miško įveisimo, priežiūros ir apsaugos išlaidos

Miško želdinių įveisimo išlaidas sudaro miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo (projekto sudarymas, ploto apmatavimas ir pažymėjimas lauke), miško sodmenų įsigijimo, jų transportavimo, dirvos miško želdiniams paruošimo, miško želdinių sodinimo ir apsaugos, priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimo išlaidos.

Miško želdinių priežiūros, apsaugos ir ugdymo išlaidas sudaro miško želdinių priežiūros, mineralizuotų priešgaisrinių juostų atnaujinimo, žuvusių miško želdinių atsodinimo (sodmenų įsigijimo, transportavimo, sodinimo), miško apsaugos priemonių (tvorų, individualių apsaugų ir pan.) remonto, repelentų įsigijimo ir panaudojimo, bei miško ugdymo išlaidos.

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjas iš teritorinio žemėtvarkos skyriaus turi pateikti leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype, prie kurio turi būti pridėtas žemės sklypo planas. Jame turi būti pažymėtas žemės sklypas ar jo dalis, kurioje leidžiama veisti mišką. Taip pat pareiškėjas turi turėti VĮ Miškų urėdijos patvirtintą, miško želdinimo ir žėlimo projektą, kurio želdinių rūšinėje sudėtyje turi būti suprojektuota ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių.

Pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas turi būti įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Nauji reikalavimai rengiant želdinimo ir žėlimo projektą

Sodinat ąžuolus arba liepas, želdinių rūšinėje sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 60 proc. ąžuolų ir (arba) 40 proc. liepų. Miško želdinimo ir žėlimo projekte suprojektuotas želdinimo arba žėlimo plotas turi sudaryti ne mažiau 70 proc. viso veisiamo ploto.

Tinkamumo gauti paramą atrankos kriterijai

Veiklos srities „Miško įveisimas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 8 paramos paraiškų atrankos kriterijai. Privaloma surinkti bent 30 balų. Jei atrankos metu paraiškai neskiriama privalomų 30 balų, paraiška atmetama.

Paramos paraiškų atrankos kriterijai:

 1. Visi su paramos paraiška pateikti projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), – skiriama 20 balų.
 2. Daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, skiriama 15 balų.
 3. Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, skiriama 15 balų.
 4. Visi su paramos paraiška pateikti projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc., skiriama 15 balų.
 5. Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., skiriama 10 balų.
 6. Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra: fizinis asmuo skiriama 15 balų, juridinis asmuo – 10 balų.
 7. Veisiamas miškas ribojasi su esamu arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama, ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ skiriami 5 balai.
 8. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – 5 balai.

Miško įveisimo išmokų dydžiai

Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties.

Paramos gavėjų įsipareigojimai

 • Kol vykdomi priemonėje numatyti įsipareigojimai, kasmet deklaruoti įveisto miško plotą.
 • Mišką įveisti per artimiausius 3 miško želdinimo sezonus (pavasarinio miško želdinimo sezono trukmė– iki liepos 1 d., rudens – iki lapkričio 1 d.).
 • Įveisus mišką, atsodinti visus žuvusius medelius.
 • Įgyvendinti Miško želdinimo ir žėlimo projekte numatytas miško priežiūros ir apsaugos priemones.
 • Neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paraiškos paramai gauti tinkamumo įvertinimo iki tol, kol vykdomi įsipareigojimai, jei nėra rašytinio NMA sutikimo (už paramos lėšas įgytas turtas gali būti parduotas ar kitaip perleistas trečiajai šaliai tik tuomet, kai veiklos pobūdis išlieka tas pats ir gautas rašytinis NMA sutikimas).

Svarbu žinoti

Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad parama neskiriama kalėdiniams medeliams auginti, laukų apsauginėms juostoms apželdinti ir veisti greitai augančių medžių želdiniams, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra ne ilgesnis nei 8 metai ir želdiniams, kurie skirti energijai gaminti. Taip pat parama neskiriama iškirstam miškui atsodinti ir savaime mišku apaugusiems plotams.

Paraiškos teikiamos Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams arba elektroniniu būdu.

Turite klausimų daugiau nei atsakymų? Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai Jus konsultuos nuo idėjos iki rezultato miške! Parengs Miško želdinimo ir žėlimo projektus, konsultuos miško įveisimo klausimais ir padės užpildyti paraiškas ES paramai gauti.

Konsultuojame ir biure, ir Jūsų miško valdoje.

Kontaktai: el. p. [email protected] tel. (8 347) 44 053