Rugsėjo 22 d., penktadienis | 23

Paraiškas miškui veisti galima teikti nuo rugsėjo

2023-08-22

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Nuo rugsėjo 1 d. prasideda antrasis paraiškų surinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Paraiškas bus galima teikti elektroniniu būdu iki lapkričio 17 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 178 199 Eur paramos lėšų.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Remiama veikla:

 • miško veisimas (mokama vienkartinė įveisimo išmoka), įskaitant įveisto, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeisto miško atsodinimą (mokama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui);
 • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Teikti paraiškas gali juridiniai asmenys; ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys ir savivaldybės. Juridiniams ir fiziniams asmenims želdintina žemė, kurią jie planuoja apželdinti mišku, turi priklausyti nuosavybės teise. Savivaldybės žemę turi valdyti patikėjimo teise.

Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga adresu https://zumis.lt Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį arba faksu ir t. t.) pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiamos tik elektroninės paraiškų formos. ŽŪMIS portale pateikta nuskenuota paramos paraiška nebus priimama.

Reikalavimai gauti paramą

Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka įgyvendinimo taisyklėse išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei reikalavimus.

Norint gauti paramą būtina pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektą, kuris atitiktų įgyvendinimo taisyklių nuostatas, patvirtintą atsakingos institucijos. Projektas turi būti parengtas:

 • taip, kad želdinių rūšinėje sudėtyje būtų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių;
 • taip, kad želdinių rūšinės sudėties formulėje būtų ne daugiau kaip 6 dalys ąžuolų ir (arba) 4 dalys liepų;
 • dėl vienos miško želdinių rūšinės sudėties;
 • taip, kad būtų suplanuotas užsodinti ne mažesnis kaip 0,5 ha vientiso veisiamo miško plotas (išskyrus atvejus, nurodytus įgyvendinimo taisyklėse);
 • vienam kadastriniam ir (arba) taksaciniam miško sklypui ar jo daliai (išskyrus atvejį, kai miškas veisiamas keliuose kadastriniuose ir (arba) taksaciniuose miško sklypuose, besiribojančiuose vienas su kitu);
 • taip, kad būtų suplanuota užsodinti tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) medžių rūšimis (išskyrus greitai augančių medžių rūšių, kurių kilmės rajonai nenustatyti, plantacinius želdinius);
 • taip, kad atitiktų visus kitus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Parama neteikiama, jei:

 • numatyta sodinti trumpos rotacijos želdinius (kirtimų rotacijos trukmė iki 15 metų), kalėdines eglutes ir greitai augančių rūšių medžius, skirtus energijai gaminti;
 • miškas veisiamas antrą kartą tame pačiame plote;
 • miškas jau buvo pradėtas veisti ar įveistas iki paramos paraiškos pateikimo arba miškas veisiamas ne Lietuvos teritorijoje;
 • projekte suprojektuotas želdinimo ir (arba) žėlimo plotas sudaro mažiau nei 70 procentų viso veisiamo ploto;
 • atkuriamas miškas arba miškas veisiamas plote, kuriame plynai iškirsti savaime mišku apaugantys ar apaugę plotai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą arba Valstybinės veterinarijos tarnybos duomenų bazę kaip miškas arba žemė, apauganti mišku;
 • miškas veisiamas kaip kompensacija už verčiamą kitomis naudmenomis miško žemės plotą pagal Miškų įstatymo 11 str.

Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu už savaime mišku apaugusią (kai papildomai želdinti nereikia) žemę miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.

Išmokų dydžiai

Apskaičiuojamos atskirai kiekvieno projekto vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties. Nustatyti šie miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai atskiroms veisiamų medžių rūšims:

Į miško įveisimo išmoką įtrauktos ir projektuotų miško apsaugos priemonių (tvorų įrengimo ir pan.) išlaidos. Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (1 370 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (171 Eur už 1 ha).

Kaip apskaičiuojamas projektuose nurodytas miško įveisimo, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos želdinių rūšių išmokų už hektarą dydis, plačiau nurodyta KPP veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių 2 priede.

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai

 • Kai visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), skiriama 20 balų.
 • Daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų žemės ūkio ministro įsakymu, skiriama 15 balų.
 • Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, skiriama 15 balų.
 • Miško želdinimo ir žėlimo projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc., skiriama 15 balų.
 • Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., skiriama 10 balų.
 • Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra:
  • fizinis asmuo – skiriama 15 balų;
  • juridinis asmuo – skiriama 10 balų.
 • Veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir kuriame laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, – skiriami 5 balai.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius – 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškos surenka vienodą atrankos balų skaičių ir skirtos paramos nepakanka visoms paraiškoms finansuoti, atliekamas papildomas pareiškėjų paraiškų atrankos vertinimas, pirmenybę suteikiant pareiškėjams:

 1. kurie nebuvo gavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
 2. pagal mažiausią preliminarią paramos sumą, apskaičiuotą pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytus duomenis.

Naudinga pasikonsultuoti su specialistais

Kad išvengtumėte klaidų, sutaupytumėte laiko ir nekeltumėte sau streso, rekomenduojame kreiptis į LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistus. Jie patars, kokius darbus reikia atlikti, kokius dokumentus pasiruošti, kad būtų galima gauti leidimą vykdyti veiklą, įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektus ar kitus reikiamus dokumentus, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Agroakademija.lt rekomenduoja pasiklausyti

„Myliu mišką“ – nuo vardinio medelio iki nemokamo naujo miško įveisimo

Podkastas. #3. Turiu miško. Ką su juo daryti?

Šiuolaikinis miškininkas – įdomus darbas su karjeros perspektyvomis

NMA, LŽŪKT informacija