Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Nuo liepos 1 d. – parama miškininkams

2024-06-12

© Erikos Mankutės nuotr., agroakademija.lt

Nuo liepos 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paraiškas bus galima teikti iki rugpjūčio 30 d. Šiam kvietimui skirta daugiau kaip 3,76 mln. Eur paramos lėšų.

Pagal priemonę remiama veikla, kuri turi būti vykdoma kaimo vietovėje:

 • pamiškių formavimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinius medžių rūšių medynus;
 • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
 • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projekto, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Galimi pareiškėjai – privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Paramos besikreipiantys asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • pamiškių (iki 25 m pločio miško juosta nuo miško krašto) formavimo išlaidos:
  • medžių ir krūmų kirtimas;
  • krūmų sodinimas, siekiant suformuoti neigiamam vėjo poveikiui atsparius medynus;
  • ornitochorinių medžių ir krūmų sodinimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo išlaidos;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai ne vietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymo (rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos:
  • nelikvidinės medienos sutvarkymas;
  • dirvos paruošimas;
  • sodmenų įsigijimas;
  • sodmenų transportavimas;
  • sodmenų sodinimas;
  • sodmenų apsaugos priemonės (tvoros, repelentai);
  • priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas.
 • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo išlaidos;
 • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
 • bendrosios išlaidos (išskyrus remiamai jaunuolynų ugdymo veiklai) – finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, o tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų suma – ne didesnė kaip 1,8 tūkst. Eur.

Paramos dydis ir intensyvumas

Kai vykdoma jaunuolynų ugdymo veikla, parama skiriama mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 365 Eur.

Kai vykdomos veiklos pagal priemonės veiklos sritį (išskyrus jaunuolynų ugdymą), suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM. Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui yra 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Paraiškų teikimas

Paraiškos NMA teikiamos užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą KPP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksą ir t. t.) pateiktos paraiškos nepriimamos. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Naudinga pasikonsultuoti

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau pateikti patys svarbiausi, bet ne visi keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse, todėl verta konsultuotis su specialistais. Dėl išsamių konsultacijų kviečiame kreiptis į LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistus.

Jie įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektą, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų. Juk tvariai naudojamas miškas teikia aplinkosauginę, socialinę ir ekonominę naudą.

NAMA, LŽŪKT informacija