Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Miškų valdytojams numatyta daugiau nei milijono eurų parama

2023-10-12

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Miško valdytojai, norintys kurti priešgaisrinės apsaugos infrastruktūrą, įdiegti ir pagerinti gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangą bei atkurti stichinės nelaimės pažeistą mišką, turėtų suskubti: iki lapkričio 3 d. dar gali teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Tai antrasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam numatytas 1 173 233 Eur biudžetas. Paraiškų rinkimo laikotarpis netrukus baigsis, tad naudinga pasikonsultuoti su LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistais. Jie patars, kokius darbus reikia atlikti, kokius dokumentus pasiruošti, kad būtų galima gauti leidimą vykdyti veiklą, įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektus ar kitus reikiamus dokumentus, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Už šias lėšas bus remiamas ir finansuojamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas bei stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas. Mažiausia miško atkūrimo išmoka - 2 017 Eur už ha.

Pažeisto miško atkūrimas

Stichinės nelaimės pažeisto miško plotas iki paraiškos pateikimo turi būti užregistruotas Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos žurnale, o parama pažeistam miškui atkurti skiriama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas ir kad dėl šios nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių. Parama pažeistiems miškams atkurti teikiama tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo. Parama teikiama, jei stichinės nelaimės pažeistas miškas atkuriamas miško želdinimu arba mišriuoju miško atkūrimo būdu.

Kai kreipiamasi paramos dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo, kartu su paramos paraiška finansavimo šaltinių pagrindimo dokumentų pateikti nereikia (anksčiau dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo finansavimo šaltinių pagrindimo dokumentų pateikti nereikėjo tik tuo atveju, jei pažeisto miško atkūrimo darbai atlikti iki paramos paraiškos pateikimo).

Vadovaujantis medžių rūšių įkainiais, skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Į miško atkūrimo išmoką įtrauktos ir miško priežiūros sąnaudos vieniems metams, nelikvidinės medienos sutvarkymo išlaidos.

Galimi pareiškėjai

Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d..

Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu [email protected], arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos interneto prieiga adresu https://zumis.lt pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais teikiamos (pvz., paštu, per kurjerį, faksu ir t. t.) paraiškos nepriimamos.

Pagal ŽŪM, LŽŪKT informaciją

Agroakademija.lt rekomenduoja pasiklausyti tinklalaidžių:

„Myliu mišką“ – nuo vardinio medelio iki nemokamo naujo miško įveisimo

Podkastas. #3. Turiu miško. Ką su juo daryti?

Šiuolaikinis miškininkas – įdomus darbas su karjeros perspektyvomis