Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Miškų projektams paramos lėšų pakanka

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2017-10-12

Rugsėjo 29 d. buvo paskutinė paraiškų gauti paramą pagal su miškais susijusios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės tris veiklos sritis teikimo diena. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d. miškininkai galėjo teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis ,,Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Prašoma paramos suma pagal paminėtas veiklos sritis neviršijo skirtosios.

Miško veisimas

Pagal KPP veiklos sritį remiamas miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), taip pat įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Teikti paraiškas gauti paramą galėjo juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Paramos paraiškas buvo galima teikti tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Paraiškų rinkimo laikotarpiu įveisti miškams buvo skirta 10 994 351 Eur paramos lėšų. Per ŽŪMIS portalą buvo pateikta 112 paraiškų, kuriose prašoma 1 862 100 Eur paramos suma.

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

Pagal veiklos sritį remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2 124 279 Eur paramos lėšų. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams skyriams buvo pateikta 17 paraiškų, kuriose prašoma 344 061 Eur projektams finansuoti.

Investicijos į miškininkystės technologijas

Veiklos srities paramos lėšomis finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas, minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.

Paraiškas investicijoms į miškininkystės technologijas galėjo teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 3 498 239 Eur paramos lėšų. Per du paraiškų rinkimo mėnesius NMA teritoriniams skyriams buvo pateikta 30 paraiškų, kuriose prašoma 1 268 065 Eur projektams finansuoti.