Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Miškų projektams įgyvendinti – paramos lėšų pakanka

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2017-07-07

Birželio 30 d. buvo paskutinė paraiškų teikimo diena gauti paramą pagal dvi su miškais susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. miškininkai galėjo teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ ir KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Prašoma paramos suma pagal abi paminėtas priemones neviršijo skirtosios.

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

Dėl paramos miškų infrastruktūrai gerinti galėjo kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Šiai veiklos sričiai įgyvendinti skirtomis paramos lėšomis finansuojama miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo, bendrosios išlaidos.

Paraiškų rinkimo laikotarpiu nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. miškų infrastruktūrai gerinti buvo skirta 906 705 Eur paramos lėšų. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams skyriams buvo pateiktos 9 paraiškos, kuriose prašoma 793 638 Eur projektams finansuoti. Taigi skirtos paramos sumos pakanka finansuoti paraiškose pateiktus projektus.

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

Dėl paramos miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje.

Parama pagal šią veiklos sritį teikiama 6 veikloms:

1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas.

2. Pamiškių formavimas.

3. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas.

4. Nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus.

5. Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas.

6. Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kai savarankiškos investicijos, rengimas.

Paraiškų rinkimo etapui nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. buvo skirta 2 112 596 Eur paramos lėšų. Skirtingoms veikloms finansuoti buvo pateikta 131 paraiška, kuriose prašoma 1 151 168 Eur. Taigi skirtų paramos lėšų pakanka patenkinti paraiškose prašomą sumą. Paraiškos pagal šią veiklos sritį buvo teikiamos užpildant elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS interneto prieiga.