Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Miško valdytojams suteikta daugiau laiko nustatytiems trūkumams pašalinti

LŽŪKT informacija
2022-09-06

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama pagelbėti paramos gavėjams tinkamai įgyvendinti projektus ir mažinti sankcijų kiekį, inicijavo teisės aktų pakeitimus, kurie numato miškų valdytojams, auginantiems ir ugdantiems įveistą mišką, suteikti papildomą laikotarpį nustatytiems trūkumams pašalinti.

NMA, atsižvelgdama į objektyvias miško įveisimo ir priežiūros veiklą vykdančių paramos gavėjų problemas, pasiūlė teisiškai įtvirtinti nuostatas, suteikiančias galimybę paramos gavėjams geranoriškai pašalinti trūkumus ir sėkmingai užbaigti miško želdinimo ir (ar) žėlimo projektą negavus sankcijų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Papildytos taisyklės

Atsižvelgus į NMA siūlymą, papildytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės: įtraukta nuostata prižiūrėti, apsaugoti ir ugdyti įveistą mišką 12 miško augimo metų po jo įveisimo arba miško želdinimo ir žėlimo projekto sudarymo, kai nereikalingas papildomas želdinimas.

Tuo atveju, kai atlikus miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimą, nustatoma, kad medžių tankis netinkamas arba miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvo, paramos gavėjams suteikiama galimybė dar dvejiems metams (12+2 metai) pratęsti įsipareigojimų laikotarpį ir nuosavomis lėšomis atsodinti mišką iki pakartotino vertinimo. Ištaisyti nustatytus trūkumus ir nuosavomis lėšomis atsodinti žuvusius želdinius ir (arba) žėlinius paramos gavėjai gali vieną kartą per įsipareigojimų laikotarpį.

Siekiantieji pasinaudoti galimybe po vertinimo ištaisyti trūkumus ir atsodinti žuvusius želdinius ir (arba) žėlinius, turi per 60 kalendorinių dienų nuo vertinimo dienos NMA pateikti prašymą dėl sankcijos netaikymo ir parengtą atsodinamo (-ų) ploto (-ų) projektą (-us), kuris (-ie) turi būti nustatyta tvarka patvirtintas (-i) Valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus įgalioto asmens.

Žuvę želdiniai ar žėliniai turi būti atsodinti per artimiausią miško želdinimo sezoną. Paramos gavėjas apie miško atsodinimą per 10 darbo dienų turi informuoti NMA ir kartu pateikti miško dauginamosios medžiagos (kuria atsodintas miškas) kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir sodmenų įsigijimo dokumentus elektroniniu būdu per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (www.zumis.lt).

Nuostata gali būti taikoma ir tiems paramos gavėjams, kuriems pažeidimas jau nustatytas, pvz., prieš 5–7 metus, o jie vis dar yra suinteresuoti tinkamai atsodinti mišką. Kadangi ir NMA teikiamos paramos, ir miško valdytojo tikslas – kokybiškai puoselėjimas miškas, NMA, vadovaudamasi minėto teisės akto nuostata, gali suteikti paramos gavėjui papildomą laikotarpį geranoriškai pašalinti trūkumus. Tokiu atveju paramos gavėjas turėtų kreiptis į NMA su prašymu, pagrįsti jį aukščiau nurodytais dokumentais ir nurodyti lėšų, kurios bus reikalingos atsodinant mišką, šaltinius.

Parengta pagal NMA informaciją