Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Miško įveisimas ne miško žemėje: ką svarbu žinoti?

2024-06-13

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Keletą pastarųjų metų yra pastebima, kad vis daugiau žmonių savo privačioje žemėje nori įveisti mišką. Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atkreipia dėmesį, kad asmenys, norintys įveisti mišką savo turimoje ne miškų ūkio žemėje (pvz., žemės ūkio žemėje, kitos paskirties žemėje), privalo tam gauti NŽT sutikimą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Privačios žemės savininkas, ketinantis ne miško žemėje įveisti mišką, jam patogiu būdu turi pateikti NŽT prašymą dėl miško įveisimo ne miško žemėje (prašymo formą ir informaciją apie jo pateikimo būdus galima rasti čia).

Kartu su prašymu turi būti pateikta:

  • kai žemės plotas, kuriame planuojama įveisti mišką, 10 ha ir mažesnis – sklypo plano M 1:10 000 arba M 1:5000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias ketinama įveisti mišką, kopija;

arba

  • kai planuojamo įveisti miško plotas didesnis kaip 10 ha, žemės savininko parengtas ir NŽT patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.

NŽT motyvuotą sprendimą pagal pateiktą prašymą pateikia ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo ir būtinų dokumentų pateikimo.

Tuo atveju, kai reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų arba infrastruktūros valdytojų (savininkų), NŽT sprendimą išduoda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

NŽT administracinę paslaugą (priima prašymą ir pateikia motyvuotą sprendimą) dėl miško įveisimo privačioje ne miško žemėje teikia nemokamai.

Atkreiptinas dėmesys į kelis praktikoje pasitaikančius svarbius aspektus tiekiant NŽT prašymą dėl miško įveisimo ne miško žemėje.

Žemės sklypas priklauso keliems asmenimis

Jeigu žemės sklypas priklauso keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, prašymą turi pateikti visi bendraturčiai.

Bendraturčiai, nepageidaujantys jiems nuosavybės teise priklausančioje žemės sklypo dalyje įveisti miško, pasirašydami prašymą patvirtina, kad sutinka, jog miškas būtų įveisiamas kitiems bendraturčiams nuosavybės teise priklausančiose žemės sklypo dalyse. Kai ne visi žemės sklypo bendraturčiai pageidauja įveisti mišką žemės sklype, su prašymu pateikiama žemės sklypo naudojimosi tvarka.

Kai žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams ir kai prašymas pasirašytas visų bendraturčių ir su juo yra pateikta žemės sklypo naudojimosi tvarkos kopija, turėtų būti laikoma, kad mišką įveisti siekia tas bendraturtis, kuriam nuosavybės teise priklausančioje žemės sklypo dalyje, nurodytoje naudojimosi tvarkoje, pagal pateiktą žemės sklypo planą numatyta įveisti mišką.

Žemės sklypas yra valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje

Sklype, esančiame valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje, įveisti mišką draudžiama (išskyrus žemės ūkio naudmenose ir (arba) kai nustatytas užkrėtimas kenksmingaisiais organizmais arba aplinkos ministro nustatyta tvarka masinis miško kenkėjų išplitimas).

Žemės sklypo dirvožemio našumas didesnis nei 39 balai

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nustato, kad žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, kuriuose yra ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų jos plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintas gamtinio karkaso teritorijas, ir nepablogėtų dirvožemio savybės.

Jeigu prašoma įveisti mišką žemės ūkio paskirties žemės sklypo žemės ūkio naudmenoje ,,ariamoji žemė“, kai šios naudmenos dirvožemio našumo balas didesnis nei 39 balai, ariamosios žemės naudmenose mišką įveisti draudžiama (išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose kompleksiškai įvertinus teritorijų planavimo dokumentų sprendinius), kadangi dėl to sumažėtų jos plotas bei galimai pablogėtų dirvožemio savybės.

Žemės sklype yra eksploatuojamos melioracijos sistemos

Miško įveisimas sklype, kuriame yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, galimas tik jeigu yra gautas savivaldybės administracijos, kuri valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise, pritarimas.

Kai savivaldybės administracija pritaria, kad miškas gali būti veisiamas melioruotoje žemėje, ji kartu su pritarimu turi pateikti drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauką ir miško įveisimo technines sąlygas.

Nacionalinės žemės tarnybos informacija