Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Miškininkystės žinių spragas užpildo specialistų konsultacijos

LŽŪKT informacija
2014-09-24

Miškų savininkai, norėdami kompensuoti didžiąją dalį išlaidų, skirtų konsultacijoms miškų ūkio veiklos klausimais, iki lapkričio 28 d. dar gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ penktąją veiklos sritį „Konsultavimas miškų ūkio veiklos klausimais“. Pagal šią veiklos sritį kompensuojama didžioji dalis išlaidų, patirtų konsultuojantis su Žemės ūkio ministerijos akredituotomis konsultavimo įmonėmis ir individualia veikla užsiimančiais ekspertais. Miškininkystės konsultacijoms skirta paramos suma – 250000 litų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paramos gali kreiptis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, miško valdytojai, privačią miško valdą įregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Remiamos veiklos sritys

Pagal pirmąją veiklos sritį remiamos konsultavimo paslaugos, kurių tikslas – įvertinti, ar ūkis atitinka Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus valdymo ir GAAB reikalavimus, darbo saugos standartus.
Penktoji veiklos sritis aktuali privačių miškų savininkams – pagal ją miškų valdytojai gali gauti paramą konsultavimui miškų įveisimo, atkūrimo, miško priežiūros, apsaugos, tvarkymo ir ūkinės veiklos klausimais.

Pareiškėjas paramą pagal penktąją veiklos sritį gali gauti tik prašydamas paramos konsultavimo paslaugoms pagal pirmąją veiklos sritį. Pažymėtina, kad šis apribojimas nėra taikomas privačių miškų valdytojams, kurie neužsiima žemės ūkio veikla.

Finansuojama 80 proc. išlaidų

Priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Tai reiškia, kad paramos gavėjas už konsultantų paslaugas sumoka savomis lėšomis ir vėliau pateikia mokėjimo prašymus kartu su patirtas išlaidas pagrindžiančiais įrodymo dokumentais.

Pažymėtina, kad PVM nėra laikomas tinkamu finansuoti, o atsiskaitymai su konsultavimo paslaugų teikėjais turi būti atlikti tik per bankines institucijas.

Pagal priemonės pirmąją ir penktąją veiklos sritis gali būti finansuojama 80 proc. tinkamų išlaidų.
Paramos suma priklauso nuo konsultavimo veiklos srities, tačiau ji negali viršyti 5179 Lt vienam paramos gavėjui per visą 2007–2013 metų laikotarpį.

Maksimalūs skiriamos paramos pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ dydžiai

Pirmoji veiklos sritis – iki 1209 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų.

Penktoji – iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų.

Paraišką užpildyti nesunku

Pažymėtina, kad paraiškos ir mokėjimo prašymai pagal šią priemonę jau priimamos ir elektroniniu būdu. Elektroninę paraišką galima pateikti adresu: https://portal.nma.lt, prisijungus per elektroninės bankininkystės sistemą, Lietuvos kredito unijas arba elektroninius valdžios vartus.

Atkreiptinas dėmesys, kad mokėjimo prašymus per informacinį portalą pateikti gali visi paramos gavėjai, nepriklausomai nuo paraiškos pateikimo būdo.

Aktualūs terminai

Paraiškų pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ laukiama iki 2014 m. lapkričio 28 dienos.

Pirmąjį mokėjimo prašymą reikia pristatyti per 24 mėn. nuo paraiškos patvirtinimo datos.

Paramos gavėjas konsultavimo veiklą turi suplanuoti taip, kad NMA paskutinis mokėjimo prašymas būtų pateiktas iki 2015 m. birželio 30 dienos.

2015 m. gruodžio 31 d. – galutinis terminas, iki kurio turi būti išmokėtos paramos lėšos.

Kartu su mokėjimo prašymu pateikiami dokumentai

  • Konsultavimo paslaugų suteikimo aktai (priedai neteikiami).
  • Sąskaitos už suteiktas konsultavimo paslaugas (jose nurodomos suteiktos konsultavimo paslaugos ir konsultantas pagal kiekvieną veiklos sritį, paslaugų teikimo trukmė ir mokėtinos sumos už kiekvieną paslaugą pagal veiklos sritis).
  • Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai (banko sąskaitos išrašai, banko išrašyti kasos išlaidų orderiai, internetine bankininkyste besinaudojančių pareiškėjų pateikti išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu, ar kiti įrodymo dokumentai).
  • Konsultavimo paslaugų suteikimo sutartys su konsultavimo paslaugų teikėjais, jei sudaromos.
  • Paramos gavėjas gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, jei, jo manymu, jie gali būti svarbūs.

Užregistruota paramos paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo pateikimo datos.

Svarbu

Pareiškėjai, užsiimantys žemės ūkio veikla, teikdami paraiškas pagal penktąją veiklos sritį. turi prašyti paramos pagal pirmą veiklos sritį.

Pareiškėjai, neužsiimantys žemės ūkio veikla, teikdami paraiškas pagal penktąją veiklos sritį, kartu su paraiška turi pateikti metinės pajamų mokesčių deklaracijos kopiją.

Tik akredituoti specialistai

Paramos lėšomis gali būti finansuotos tik tos konsultacijos, kurias pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytas taisykles suteikė akredituotos konsultavimo įstaigos ar individualią veiklą įregistravę akredituoti konsultantai.
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba yra viena iš žemės ūkio ministerijos akreditaciją turinčių konsultavimo įstaigų, kurioje miškininkystės specialistai yra pasirengę konsultuoti miško savininkus visais su miškininkyste susijusiais klausimais.

Kad dalis už konsultacijas miško savininko sumokėtų pinigų sugrįžtų jam atgal, rekomenduojame dalyvauti ir teikti paraiškas KPP priemonės „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ paramai gauti. Kreipkitės į miškininkystės specialistus, kurie suteiks daugiau informacijos apie minėtą KPP priemonę, padės užpildyti paraišką paramai gauti, suteiks reikiamas konsultacijas.

Visuomet yra lengviau priimti teisingą sprendimą, kai gali pasitarti ar pasikonsultuoti su dalyką išmanančiu žmogumi!