Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Miškininkams – apie įsipareigojimų vykdymą

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2017-10-29

Informuojame, kokių veiksmų turėtų imtis miškininkai, paramos lėšomis įgyvendinantys projektus, tačiau dėl 2017 m. nepalankių oro sąlygų negalintys įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Dėl visų su mišku susijusių klausimų kviečiame kreiptis į LŽŪKT Miškininkystės paslaugų grupės specialistus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paramos gavėjai, kurių vykdoma veikla tiesiogiai nėra susijusi su žemės ūkiu ir kurie dėl nepalankių oro sąlygų negali įvykdyti kai kurių paramos reikalavimų ar įsipareigojimų, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti laisvos formos paaiškinimą. Paaiškinime reikia išdėstyti, kokio reikalavimo ar įsipareigojimo ir dėl kokių priežasčių, susijusių su oro sąlygomis, negali būti laikomasi.

Nepalankios oro sąlygos gali turėti įtakos mokėjimo prašymo pateikimo terminui, verslo plane numatytų rodiklių pasiekimui, jei veisiamas miškas – nustatytam galutiniam miško įveisimo terminui. Jei miškininkai dalyvauja investicinių priemonių veikloje, prašymuose atidėti mokėjimo prašymo teikimo terminą reikėtų paaiškinti, kokie darbai yra (buvo) stabdomi dėl ilgalaikio lietaus pasekmių. Pavyzdžiui, dėl šlapių miško plotų nėra (nebuvo) galimybės laiku atlikti miško atkūrimo, rekreacinės infrastruktūros objektų įrengimo, jaunuolynų ugdymo, pertvarkymo ar kt. darbų. Prie paaiškinimo gali būti pateikiama ir vaizdinė medžiaga.

Jei veisiantys mišką paramos gavėjai dėl ilgalaikio lietaus patiria nuostolių dėl neprigijusių sodinukų, jiems gali būti skiriama kompensacija. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad paskelbus ekstremaliąją situaciją įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę.

Pasirašyti paaiškinimai bei kiti dokumentai gali būti siunčiami el. paštu [email protected], taip pat pasirašytus paaiškinimus su priedais popierine forma galima pateikti tiesiogiai NMA arba atsiųsti paprastu ar registruotu paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Žinutėje pateikta informacija aktuali paramos gavėjams, dalyvaujantiems su mišku susijusių KPP priemonių veiklos srityse: „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“, „Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Tai žinotina ir tęsiantiems įsipareigojimus pagal ankstesniojo programinio laikotarpio analogiškas priemones.