Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Kviečiame investuoti į miškininkystės technologijas

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2017-07-13

Nuo rugpjūčio 1 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Dėl paraiškų pildymo ir verslo planų rengimo kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose ekonomines paslaugas teikiančius konsultantus.

Paraiškos miškininkystės technologijų investicijoms finansuoti bus renkamos iki rugsėjo 29 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 3 498 239 Eur paramos lėšų. Paraiškas gali teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Remiama veikla

Veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paramos lėšomis finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas, minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.

Taip pat finansuojamas vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Tačiau paminėtų projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.

Kompensuojama iki 65 proc. tinkamų išlaidų

Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 50 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali būti didesnė nei 200 tūkst. Eur.

Projektų atrankos kriterijai

Paraiškoms, pateiktoms pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“, suteikiami balai už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai:

  1. Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas, – suteikiama 20 balų.
  2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
  3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
  4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
  5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
  6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
  7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

NMA specialistų patarimai teikiantiems paraiškas

Remdamiesi paraiškų administravimo patirtimi Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atkreipia miškininkų dėmesį į dažniausiai pasitaikančius verslo plano rengimo trūkumus ar paraiškose pasitaikančias klaidas.

Verslo plane numatytas paslaugų miškų sektoriuje teikimas bei miško kirtimo darbai turi būti pagrįsti dokumentais (miškotvarkos projektais, preliminariomis paslaugų teikimo sutartimis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad preliminarios paslaugų teikimo sutartys turi apimti visą projekto kontrolės laikotarpį, o jose nurodytos darbų apimtys turi atsispindėti verslo plane.

NMA administratoriai pastebi, kad pareiškėjai verslo plane tinkamai nepagrindžia prognozių, todėl gaištamas laikas laukiant papildomos informacijos. Rengdami verslo planą pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad prognozės privalo būti tarpusavyje susietos, pagrįstos ir koreliuotis su duomenimis, pateiktais paraiškoje.

Su paraiška turi būti pateikiami visi taisyklėse nurodyti dokumentai. Juridiniai asmenys, siekiantys investuoti į miškininkystės technologijas, privalo pateikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Jei pareiškėjas yra numatęs atlikti jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo darbus ir už juos jam bus suteikti atrankos balai, tai vėliau investicijų pagal šią remiamą veiklą įgyvendinimo atsisakyti jis negalės.

Būtina tiksliai nurodyti valdomą miško plotą bei pagrindus, kuriais jis valdomas.

Investicijų būtinumas turi būti pagrįstas skaičiavimais, numatant planuojamų atlikti darbų kiekį. Paaiškinimas, kad investicija reikalinga įmonės veiklai, yra nepakankamas. Reikėtų įvertinti, ar planuojamas tam tikros įrangos įsigijimas yra pagrįstas, galbūt, pakaktų šią įrangą nuomoti.

Taip pat rekomenduojama verslo plane nurodyti, kokiose patalpose bus saugoma už paramos lėšas įsigyta įranga.

Svarbu, kad paraiškoje numatytos išlaidos būtų priskirtos įgyvendinimo taisyklėse nurodytoms tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienai planuojamai investicijai įsigyti turi būti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai. Turi būti pateikti tos pačios investicijos, t. y. įrangos su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, komerciniai pasiūlymai. Taip pat komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodoma, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka aplinkos apsaugos ir (arba) darbo saugos reikalavimus.

Nuodugniai užpildyti paraišką

NMA administratoriai primena, kad paraiškoje turi būti pateikta išsami ir teisinga informacija. Prieš teikiant paraišką patariama patikrinti, ar paraiška užpildyta iki galo, nes vėliau gaištamas laikas laukiant iš pareiškėjo reikalingos informacijos, o tai lemia paraiškos vertinimo procesą.

Su klientais nuo projekto pradžios iki įgyvendinimo

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) paslaugos žemdirbiams teikiamos 46 biuruose visoje Lietuvoje, todėl žinoma kiekvieno regiono specifika, o tai suteikia įvairios neįkainojamos patirties. Ją analizuojant, stengiamasi išvengti galimų klaidų, tobulinti darbą. Turite klausimų?

LŽŪKT ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs verslo planą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Naudinga informacija:

Informacija teikiantiems paraiškas