Gegužės 23 d., ketvirtadienis | 24

Kompensacinės išmokos „Natura 2000“ teritorijoje augančių miškų valdytojams

LŽŪKT informacija
2016-05-03

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už kiekvieną miško hektarą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Visais atvejais miško valdoje ar jos dalyje medynui žuvus dėl force majeure, taip pat mišką privalomai iškirtus dėl masinio ligų ir kenkėjų paplitimo grėsmės, įsipareigojimai (ir parama) yra nutraukiami.

Galimi pareiškėjai

Privačių miškų valdytojai ar privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra „Natura 2000“ vietovėje, arba jų valdoje yra nustatyta Europos Bendrijos svarbos paukščių veisimosi vieta, vadovaujantis laukinių paukščių apsaugos direktyva 2009/147/EB.

Plotas – ne mažiau 0,5 ha

Į Natura 2000 teritoriją turi patekti ne mažesnis kaip 0,5 ha miško žemės plotas, kuriam taikomi papildomi specifiniai draudimai ar privalomi apribojimai.

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gauti paramą

Kompensacinės išmokos mokamos miško valdytojams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

 • miško valdytojo valda turi būti įregistruota arba atnaujinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • miško valdytojas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui;
 • miško valdytojas privalo deklaruoti žemės ūkio paskirties ir (ar) miško žemę;
 • miško valdoje turi būti nustatyta Europos Bendrijos svarbos paukščių veisimosi vieta;
 • miško valdai turi būti pritaikytas bent vienas iš žemiau nurodytų apribojimų.

Apribojimai

Miško valdai turi būti pritaikytas bent vienas iš šių apribojimų:

 • uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų) medyne, kuris pasiekęs IV grupės miškams taikomą kirtimų amžių;
 • draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai, leidžiant palikti tam tikrą skaičių džiūstančių ar išdžiūvusių medžių 1 ha;
 • plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;
 • vykdant sanitarinius miško kirtimus retinimo amžių (21 m.) pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.

Jei konkrečiam plotui taikomas daugiau nei vienas iš nurodytų apribojimų, pareiškėjas pasirenka vieną iš jų.

Pareiškėjas tik tada gali kreiptis paramos dėl apribojimo, plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti papildomą skaičių neiškirstų žalių medžių, jei kirtimai saugomose teritorijose, atlikti laikantis nustatytų apribojimų, buvo vykdomi ne anksčiau kaip 2004 m. gegužės 1 d., ir pareiškėjas pagal tą patį apribojimą tame pačiame plote nesikreipė paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Natura 2000“ išmokos“.

„Natura 2000“ teritorijų plotai, kuriuose nustatyti aukščiau nurodyti apribojimai, yra skelbiami VĮ „Gis-Centras“ tinklapyje www.geoportal.lt.

Reikalingi dokumentai

Teikiantis paraišką miško valdytojas turi turėti miškotvarkos projektą arba Valstybinės miškų tarnybos išduotą pažymą apie miškų valstybės kadastro duomenis (taksaciniai rodikliai, miškų žemėlapio fragmentas su pažymėtomis sklypo ribomis).

Jei miško valdytojo valdoje ar jos dalyje taikomas apribojimas plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti papildomą skaičių neiškirstų žalių medžių, pareiškėjas privalo turėti VMT Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio išduotą leidimą kirsti mišką, kuriame būtų nurodyta, kad leidžiama vykdyti plynąjį miško kirtimą, paliekant papildomą skaičių neiškirstų žalių medžių. Jei pareiškėjas neplanuoja vykdyti plynojo kirtimo arba neturi leidimo kirsti miško, deklaruoti valdą pagal šį apribojimą draudžiama.

Jei deklaravimo metu pareiškėjo valdoje ar jos dalyje, esančioje „Natura 2000“ teritorijoje, PPIS nenustato apribojimų, arba jei valdoje įvyko tam tikrų pokyčių, susijusių su konkrečios „Natura 2000“ miško vietovės privalomaisiais apribojimais, nustačius EB svarbos miško buveinę, rūšies radavietę ar jos buveinę, pareiškėjas turi turėti saugomos teritorijos direkcijos išduotą pažymą apie valdoje nustatytą bent vieną privalomą veiklos apribojimą.

Miško valdytojas saugomos teritorijos direkcijai, išduodančiai pažymą dėl valdoje nustatytų veiklos apribojimų, privalo pateikti parengtą ir patvirtintą galiojantį vidinės miškotvarkos projektą (arba vidinės miškotvarkos projektą, pakoreguotą pagal „Natura 2000“ teritorijoje nustatytus veiklos apribojimus), kuriame nurodyti ūkinės veiklos apribojimai, sklypai ir plotas, kuriame jie taikomi, arba VMT pažymą arba miškininko specialisto išvadą apie privačioje miško valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą.

Saugomų teritorijų direkcijų pažymų išdavimo tvarka, informacija apie išvadų teikimą skelbiama VSTT tinklalapyje www.vstt.lt, rubrikoje „Finansinė parama saugomose teritorijose“.

Jei miško valdoje aptinkama EB svarbos paukščių veisimosi vieta

Jei pareiškėjo valda ar jos dalis patenka į Europos Bendrijos (EB) svarbos paukščių veisimosi vietą (tuokvietę), kurioje draudžiami pagrindiniai miško kirtimai, pareiškėjas turi turėti vidinės miškotvarkos projektą, kuriame nustatyti EB svarbos paukščių veisimosi vietoje (tuokvietėje) taikomi veiklos apribojimai, arba miškininko specialisto išvadą apie privačioje miško valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą). Šią išvadą rengia Valstybinėje miškų tarnyboje registruoti specialistai, kurie turi teisę rengti vidinės miškotvarkos projektus. Šio projekto ar išvados apie privačioje miško valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą rengėjas privalo patikrinti, ar EB svarbos paukščių lizdavietė (tuokvietė) yra įregistruota SRIS arba MKIIS. Informacija apie išvadų teikimą skelbiama VSTT tinklalapyje www.vstt.lt rubrikoje „Finansinė parama saugomose teritorijose“.

Įsipareigojimai

Pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ pareiškėjas privalo tvarkyti miško teritoriją, laikydamasis nacionalinių teisės aktų bendrųjų reikalavimų ir papildomų konkrečiai vietovei taikomų privalomųjų apribojimų, susijusių su direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB įgyvendinimu, nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos reglamentuose, saugomos teritorijos planavimo dokumentuose, apsaugos sutartyse su privačių miškų savininkais, vidinės miškotvarkos projektuose ar kitų veiklą saugomoje teritorijoje, nustatytoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, reglamentuojančių teisės aktų nuostatose (bent vieno iš jų).

Paramos dydis

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už vieną miško hektarą:

 • 272 Eur už vieną ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų);
 • 200 Eur už vieną ha (pasibaigus pirminiam 5 m. laikotarpiui) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų);
 • 155 Eur už vieną ha – kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha;
 • 156 Eur už vieną ha – kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;
 • 62 Eur už vieną ha – kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.

Paraiškų teikimas

Paraiškos pagal Natura 2000 miškuose renkamos nuo balandžio 13 d. iki birželio 15 dienos.

Paraiškas bus galima teikti ir pavėluotai – iki liepos 10 d., tačiau tokiu atveju parama bus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną, išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai).

Paraiškos priimamos seniūnijose pagal pareiškėjo valdos centro adresą (turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Jos turi būti pateiktos asmeniškai arba pareiškėjo įgalioto asmens (turėti atitinkamus dokumentus).

Paraiškos gali būti teikiamos ir elektroniniu būdu (naudojantis elektronine bankininkyste), jungiantis prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Užpildytą dokumentą reikia atspausdinti, pasirašyti ir atsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (Kudirkos g. 18 Vilnius).

Įsipareigojimai

Paramos gavėjas seniūnijoje pagal valdos centro įregistravimo vietą ar pasinaudodamas elektronine bankininkyste kasmet per visą įsipareigojimų laikotarpį tiesioginių išmokų paramos paraiškoje turi deklaruoti miško plotą, už kurį mokama parama.

Teikia miškininkystės paslaugas

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai teikia paslaugas ir konsultuoja visus į rajonų biurus užsukančius privačių miškų savininkus ar kitus asmenis, suinteresuotus miškų ūkio plėtra.

Miškininkystės specialistai Jus konsultuos nuo idėjos iki rezultato miške! Parengs Miško želdinimo ir žėlimo projektus, konsultuos miško įveisimo klausimais ir padės užpildyti paraiškas ES paramai gauti.

Konsultuoja ir Jūsų miško valdoje. Kreipkitės.