Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Kai kurie privataus miško savininkai gali gauti kompensacijas

2022-10-14

©Agroakademija.lt nuotr.
Privataus miško savininkai, kurių miško valda yra saugomoje teritorijoje, dėl atsiradusių naujų veiklos apribojimų gali gauti kompensacijas, informuoja Valstybinė miškų tarnyba.

Kompensacija gali būti vienkartinė arba kasmetinė

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Vienkartinė kompensacija išmokama privataus miško savininkui, kurio miško valdoje po nuosavybės teisių įgijimo įsteigiama nauja saugoma teritorija, pakeičiamos esamos saugomos teritorijos ribos arba nustatomi nauji veiklos apribojimai, dėl kurių uždraudžiamas brandžių medynų kirtimas arba reikalaujama dalį kirstinų medžių palikti neiškirstų. Tokiu atveju kompensuojamos pajamos, kurios galėjo būti gautos pardavus medieną rinkoje, atimant iš jų vidutines medienos ruošos sąnaudas. Kompensacija apskaičiuojama taikant vidutines medienos rinkos kainas ir vidutines medienos ruošos sąnaudas tais metais, kai privataus miško savininkas pateikia prašymą apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją.

Kasmetinė – privataus miško savininkui, kurio miško valdoje po nuosavybės teisių įgijimo įsteigiama nauja saugoma teritorija, pakeičiama esamos saugomos teritorijos ribos arba nustatomi nauji veiklos apribojimai, dėl kurių atidedamas vėlesniam laikui brandžių medynų kirtimas arba reikalaujama dalį kirstinų medžių palikti neiškirstų kirtimų atidėjimo laikotarpiui. Tokiu atveju kompensuojami pajamų netekimo nuostoliai, kurie apskaičiuojami kaip vidutinės metinės palūkanos, mokamos einamaisiais metais Lietuvos komerciniuose bankuose už ilgalaikius (nuo 2 metų) terminuotus indėlius, naujai priimtus iš ne finansų bendrovių ir namų ūkių (jeigu nurodytos rūšies indėlių palūkanų norma einamaisiais metais Lietuvos komerciniuose bankuose yra neigiama, kompensacija nemokama). Palūkanos apskaičiuojamos nuo negautų pajamų, kurios galėjo būti gautos iškirtus kirstinus medžius ir pardavus medieną rinkoje, atimant iš jų vidutines medienos ruošos sąnaudas. Negautos pajamos apskaičiuojamos taikant vidutines medienos rinkos kainas ir vidutines medienos ruošos sąnaudas tais metais, kai privataus miško savininkas pateikia prašymą apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją.

Abiem atvejais privataus miško savininkas prašymą gali pateikti ne anksčiau kaip tais metais, kai miškas pasiekia pagrindinių kirtimų amžių, taikytą iki veiklos apribojimų nustatymo.

Jeigu nuosavybės teisės į miško žemę buvo įgytos vėliau, negu saugoma teritorija buvo įsteigta, pakeistos esamos saugomos teritorijos ribos ar veiklos apribojimai buvo nustatyti, kompensacijos išmokamos tik tuo atveju, jeigu privataus miško savininkui miško plotas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą buvo grąžintas natūra.
Pabrėžtina, kad privataus miško savininkas, norintis gauti kompensaciją už miško valdai nustatytus veiklos apribojimus, turi turėti šiai miško valdai galiojantį vidinės miškotvarkos projektą, kuriame nustatyti kompensacijai apskaičiuoti būtini duomenys: medienos, kuri, vykdant nustatytuosius reikalavimus, paliekama visam laikui arba laikinai neiškirsta brandžiame medyne, tūrį ir medyno rūšinę sudėtį arba keliems metams atidedamas brandaus medyno kirtimas, jeigu visa brandžiame medyne sukaupta mediena ar jos dalis bus tik laikinai neiškirsta.

Privataus miško savininkas, norintis gauti kompensaciją, Valstybinei miškų tarnybai turi pateikti nustatytos formos prašymą (Aprašo priedas) bei:
• Sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo kopiją, jeigu nuosavybės teisė į miško žemę įgyta vėliau, negu buvo įsteigta saugoma teritorija ar nustatyti veiklos apribojimai, o privataus miško savininkui miško plotas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą grąžintas natūra;
• Jei miško valda valdoma, naudojama ir ja disponuojama bendrosios nuosavybės teise, tai pateikiamas vienas prašymas, pasirašytas visų bendraturčių, arba vienas prašymas, pasirašytas vieno bendraturčio, kuris su prašymu pateikia visų bendraturčių raštiškus sutikimus dėl prašymo pateikimo ir, jei bendraturtis sutinka, kad jam tenkanti kompensacijos dalis būtų išmokėta prašymą pateikusiam bendraturčiui ar kitam bendraturčiui, sutikimą raštu dėl kompensacijos išmokėjimo.

Valstybinės miškų tarnybos direktorius sprendimą išmokėti kompensaciją arba prašymą atmesti kaip nepagrįstą pagal prašymus, gautus nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų balandžio 1 d., priima ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d., pagal prašymus, gautus po einamųjų metų balandžio 1 d., – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.

Pagal Valstybinės miškų tarnybos informaciją