Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Įveisto miško plotus būtina deklaruoti

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2016-04-14

Prasidėjus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atkreipia miškininkų dėmesį į būtinumą tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu deklaruoti įveistą mišką. Tai privalu daryti įveisus mišką kasmet, kol paramos gavėjui mokamos įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos. Paramos gavėjai turėtų neužmiršti ir kitų įsipareigojimų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kasmet deklaruoti įveistą miško plotą privalo gaunantieji paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Ši prievolė galioja miškininkams, gaunantiems įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paramos gavėjai, veisiantys mišką pavasario sezono metu ir siekiantys gauti miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas jau rudenį, turėtų suskubti tais pačiais metais deklaruoti miško plotą tiesioginių išmokų paraiškoje.

Deklaruoti įveistą mišką iki birželio 6 dienos

Šiais metais deklaruoti įveisto miško plotą paramos gavėjai galės nuo balandžio 11 d. iki birželio 6 d., pavėluotai – iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma bus mažinama 1 procentu.

Tiesioginių išmokų paraiškoje paramos gavėjas turi nurodyti, kad dalyvauja pagal KPP priemonės veiklos sritį, ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisiamo miško sklypo ribomis. Veisiamo miško ploto deklaruoti nereikia, kai paramos gavėjui nėra skiriama miško priežiūros, apsaugos ar ugdymo išmoka. Jei miškas apaugęs savaiminukais ir papildomai želdinti nereikia, deklaruoti miško sklypą paramos gavėjas privalo artimiausiu tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu.

Įveisti mišką – per tris artimiausius sezonus

Paramos gavėjas mišką įveisti privalo per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Rudens sezono metu įveisti mišką privalu iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasario sezono metu – iki einamųjų metų liepos 1 dienos.

Paramos gavėjai turėtų neužmiršti laiku pateikti reikalingus dokumentus. Per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d. Miškininkas NMA turi pristatyti dauginamosios medžiagos savininko patvirtintas sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus. Miško įveisimo data nustatoma remiantis data, kuria NMA užregistruojami paramos gavėjo pateikti želdinamų medžių rūšių pagrindiniai miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatai ar miško dauginamosios medžiagos savininko patvirtintos šių sertifikatų kopijos ir želdinamų medžių ir krūmų įsigijimo dokumentai.

2016 m. paraiškos gauti paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ buvo renkamos nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu miško veisimui finansuoti buvo skirta 11 mln. Eur paramos lėšų. Preliminariais duomenimis paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateiktos 128 paraiškos, kuriose prašoma 2,75 mln. Eur paramos.

Teikia miškininkystės paslaugas

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai teikia paslaugas ir konsultuoja visus į rajonų biurus užsukančius privačių miškų savininkus ar kitus asmenis, suinteresuotus miškų ūkio plėtra.

Specialistai rengia projektus, atlieka miško valdų ekonominį vertinimą, jų matavimo GPS aparatu ir deklaravimo darbus, sužymi miško ribines linijas, sudaro miško valdų žemėlapius, rengia želdinimo projektus, kad klientai galėtų pasinaudoti ES parama miškui įveisti. Kreipkitės.

Kviečiame žiūrėti videoreportažą „Miškininko užrašai: kirtavietės paruošimas ir miškasodis“