Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Investuojantiems į miškų ūkį: 8 atsakymai į klausimus

2022-10-03

© Agrokademija.lt nuotr.
Nuo 2022 m. spalio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. miškininkai kviečiami kreiptis dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Tai antrasis š. m. paraiškų rinkimo etapas, kuriam skirta daugiau kaip 4 mln. Eur paramos lėšų, informuojama Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešime.

Kas gali teikti paraiškas?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Dėl paramos miškų priežiūrai ir tvarkymui kviečiami kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Kas paramos lėšomis finansuojama?

Paramos lėšomis finansuojamas:

• miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;

• minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;

• vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Projektų rengimo ar tikslinimo paslaugos finansuojamos tik tuo atveju, jei jos nesusijusios su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas.

Kokia paraiškų teikimo tvarka?

Paramos paraiškos ir prašomi dokumentai Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected], arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Kokia didžiausia paramos suma projektui?

Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur. Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį.

Pareiškėjas, paramos gavėjas, vykdantis miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo arba paslaugų miškų sektoriuje teikimo veiklą, tuo pačiu metu negali būti kitos investicinės KPP priemonės ir (arba) veiklos srities įgyvendinimo dalyvis.

Kokie projektų atrankos kriterijai ir suteikiami balai?

Paraiškoms, pateiktoms pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“, suteikiami balai už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirtas privalomas mažiausias 30 balų skaičius, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai:

 • Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas, – suteikiama 20 balų.
 • Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 • Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 • Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas prognozuojamas didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Įgyvendinus projektą bus sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Kokių klaidų išvengti?

Dažniausiai pasitaikančius verslo plano rengimo trūkumai ar paraiškose pasitaikančios klaidos:

 • Verslo plane numatytas paslaugų miškų sektoriuje teikimas bei miško kirtimo darbai turi būti pagrįsti dokumentais (miškotvarkos projektais, preliminariomis paslaugų teikimo sutartimis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad preliminarios paslaugų teikimo sutartys turi apimti visą projekto kontrolės laikotarpį, o jose nurodytos darbų apimtys turi atsispindėti verslo plane.
 • NMA specialistai pastebi, kad kai kurie pareiškėjai verslo plane tinkamai nepagrindžia prognozių, todėl vėliau gaištamas laikas teikiant papildomą informaciją. Rengdami verslo planą pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad prognozės privalo būti tarpusavyje susietos, pagrįstos ir koreliuoti su duomenimis, pateiktais paraiškoje.
 • Su paraiška turi būti pateikiami visi taisyklėse bei paraiškos XI skyriuje nurodyti dokumentai. Juridiniai ir fiziniai asmenys, siekiantys investuoti į miškininkystės technologijas, privalo pateikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 • Jei pareiškėjas yra numatęs atlikti jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo darbus ir už juos jam bus suteikti atrankos balai, tai vėliau investicijų pagal šią remiamą veiklą įgyvendinimo atsisakyti jis negalės.
 • Būtina tiksliai nurodyti valdomą miško plotą bei pagrindus, kuriais jis valdomas.
 • Pildant projektų priežiūros rodiklių lentelę būtina atsakingai prognozuoti darbo vietas bei vidutinį metinį darbuotojų skaičių projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.
 • Investicijų būtinumas turi būti pagrįstas skaičiavimais, numatant planuojamų atlikti darbų kiekį. Paaiškinimas, kad investicija reikalinga įmonės veiklai, yra nepakankamas. Reikėtų įvertinti, ar planuojamas tam tikros įrangos įsigijimas yra pagrįstas, galbūt, pakaktų šią įrangą nuomoti.
 • Verslo plano IX dalyje rekomenduojama nurodyti visą turimą miško ūkio įrangą / techniką, jos eksploatacijos pradžios datą, likutinę vertę. Jeigu turimas didesnis miško įrangos / technikos kiekis, rekomenduojama informaciją apie turimą miško techniką / įrangą kartu su paraiška pateikti atskiroje lentelėje.
 • Svarbu, kad paraiškoje numatytos išlaidos būtų priskirtos įgyvendinimo taisyklėse nurodytoms tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms.
 • Tuo atveju, jei paramos gavėjas turi interneto svetainę, joje reikės pateikti projekto pavadinimą, trumpą projekto apibūdinimą, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžti EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimą, kaip nurodyta Viešinimo taisyklėse.
 • Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienai planuojamai investicijai įsigyti turi būti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai. Turi būti pateikti tos pačios investicijos, t. y. įrangos su vienodomis techninėmis charakteristikomis, komerciniai pasiūlymai. Taip pat komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodoma, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka aplinkos apsaugos ir (arba) darbo saugos reikalavimus.

Kokie svarbiausi 2022 m. taisyklių pakeitimai?

 • Mokėjimo prašymai kartu su papildomais dokumentais NMA teikiami užpildžius elektroninę formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga, kurios adresas https://zumis.lt, Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia NMA galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas (nedeklaruotas ankstesniuose mokėjimo prašymuose) ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Pateikus mokėjimo prašymą, teikiama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka

Turite klausimų ar norite pasikonsultuoti?

Kad išvengtumėte klaidų, sutaupytumėte laiko ir nekeltumėte sau streso, rekomenduojame kreiptis į savo rajono LŽŪKT ekonomikos konsultantus, kurie supažindins su taisyklių reikalavimais ir įsipareigojimais, įvertins paraiškos atitiktį projekto atrankos kriterijams ir parengs projektą bei padės jį sėkmingai įgyvendinti. Jei reikės ir miškininkystės specialistų pagalbos, LŽŪKT specialistai parengs miškotvarkos projektą. Juk kiekviena detalė svarbi.

Agroakademija.lt rekomenduoja pasižiūrėti

#3. Turiu miško. Ką su juo daryti?

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties

NMA, LŽŪKT informacija