Birželio 12 d., trečiadienis | 24

ES parama investicijoms į miškų ekosistemų išsaugojimą

Vita Ivaškevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė
2017-05-04

Šiuo metu renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Paraiškos pagal šią priemonę priimamos nuo šių metų gegužės 2 d. iki birželio 30 d. Turite klausimų daugiau nei atsakymų, kreipkitės į LŽŪKT miškininkystės specialistus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Remiama veikla:

 • viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas;
 • pamiškių formavimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
 • vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Galimi pareiškėjai yra privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paramos dydis ir intensyvumas

Vienam paramos gavėjui paramos suma negali viršyti 50 000 Eur. Vykdant jaunuolynų (iki 20 metų) ugdymo kirtimus, mokama vienkartinė kompensacinio pobūdžio išmoka už išugdytą hektarą (197 Eur). Vykdant kitą, pagal Veiklos sritį remiamą veiklą, paramos intensyvumas siekia 90 proc.visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus kai prašoma paramos mažesniu intensyvumu (ne daugiau kaip 15 procentinių punktų).

Minimalus atrankos balų skaičius – 30:

 • pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;
 • projekte numatytas ne vietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 10 balų;
 • prašoma paramos miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams: kai projektas skirtas tik šiai veiklai – suteikiama 20 balų; kai projekte numatyta ne tik ši veikla – suteikiama 10 balų;
 • prašoma paramos jaunuolynų ugdymui: kai projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – suteikiama 20 balų; kai projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – suteikiama 10 balų;
 • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (išskyrus jaunuolynų ugdymą), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai;
 • miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą – suteikiami 5 balai.

Pagrindiniai reikalavimai ir pakeitimai:

 • pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas lėšas, nurodytas ir pagrįstas paramos paraiškoje;
 • nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Kai nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, valdomas bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, vienas iš bendraturčių, teikdamas paramos paraišką, turi pateikti bendraturčių sutikimą. Jei nekilnojamasis turtas yra valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre;
 • prašant paramos viešojo naudojimo rekreacinei miško infrastruktūrai įrengti ar atnaujinti, formuoti pamiškes ir ugdyti jaunuolynus (gali būti pateikiama ir specialisto išvada dėl jaunuolynų ugdymo reikalingumo), kartu su paraiška pateikiamas vidinės miškotvarkos projektas, kuriame suprojektuota remiama veikla;
 • viešojo naudojimo rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir atnaujinimas remiamas tik IIB (rekreaciniuose) miškuose;
 • nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymas (rekonstrukcija), turi būti suprojektuotas miško želdinimo ir žėlimo projekte, patvirtintame VĮ miškų urėdijos ir pateiktame kartu su paramos paraiška;
 • pareiškėjas privalo leisti laisvai ir nemokamai visuomenei naudotis rekreacine miško infrastruktūra, kuriai buvo skirta parama pagal šią veiklos sritį;
 • jaunuolynų ugdymo ploto lūžio kampai pagal projekto brėžinį turi būti pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais.

Tai tik pagrindiniai reikalavimai. Prieš nusprendžiant teikti paraišką, su visomis taisyklėmis ir įsipareigojimais galite susipažinti čia http://www.infolex.lt/ta/333248.

Turite klausimų daugiau nei atsakymų?

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai Jus konsultuos nuo idėjos iki rezultato miške! Parengs Miško želdinimo ir žėlimo projektus, vidinį miškotvarkos projektą ar išvadą dėl jaunuolynų ugdymų kirtimų reikalingumo, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais ir padės užpildyti paraiškas ES paramai gauti. Konsultuojame ir biure, ir Jūsų miško valdoje.

Kreipkitės el. p.: [email protected], [email protected]
arba tel.: (8 347) 44 053, 8 640 58 501.