Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Būtina deklaruoti įveisto miško plotą

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2017-04-27

Primename, kad tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu būtina deklaruoti paramos lėšomis įveistą mišką. Taip pat deklaruoti miško plotus privalo tęsiantieji įsipareigojimus pagal su miško įveisimu ir priežiūra susijusias ankstesnio programinio laikotarpio priemones. Tai privalu daryti kasmet, kol mokama parama. Miškininkai turėtų neužmiršti ir kitų įsipareigojimų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kasmet deklaruoti įveisto miško plotą Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (Tiesioginių išmokų paraiškoje) privalo gaunantieji paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Ši prievolė galioja miškininkams, gaunantiems įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas.

Taip pat deklaruoti miško plotus Tiesioginių išmokų paraiškoje privalo paramos gavėjai, tęsiantieji įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones: „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku”, „Miškų aplinkosaugos išmokos“. Tai privalu daryti kasmet iki to laiko, kol miškininkams mokamos paramos išmokos.

Šiais metais tiesioginių išmokų paraiškos priimamos nuo balandžio 10 d. iki birželio 6 d., pavėluotai – iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma bus mažinama 1 proc.

Deklaravimas įgyvendinant veiklos sritį „Miško veisimas“

Pareiškėjas / paramos gavėjas po miško įveisimo Tiesioginių išmokų paraiškoje privalo nurodyti, kad įgyvendina KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisiamo miško sklypo ribomis. Deklaruoti įveisto miško plotą privalu kasmet, kol mokamos įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos.

Paramos gavėjas mišką įveisti privalo per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Rudens sezono metu įveisti mišką privalu iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasario sezono metu – iki einamųjų metų liepos 1 d.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paramos gavėjai, veisiantys mišką pavasario sezono metu ir siekiantys jau rudenį gauti miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas, turėtų tais pačiais metais iki birželio 6 d. suskubti deklaruoti įveisto miško plotą.

Reikalingi dokumentai

Paramos gavėjai turėtų neužmiršti laiku pateikti reikalingus dokumentus. Per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d. miškininkas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pristatyti dauginamosios medžiagos savininko patvirtintas sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas / paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo-priėmimo aktą).

Miško įveisimo data nustatoma remiantis data, kuria NMA užregistruojami paramos gavėjo pateikti želdinamų medžių rūšių pagrindiniai miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatai ar miško dauginamosios medžiagos savininko patvirtintos šių sertifikatų kopijos ir želdinamų medžių ir krūmų įsigijimo dokumentai.

Paminėti dokumentai turi būti teikiami elektroniniu būdu per ŽŪMIS portalą. Tiesa, šis reikalavimas netaikomas paramos gavėjams, pateikusiems paraiškas iki 2016 metų kovo 31 d.

Informuojame, kad šiais metais paraiškas gauti paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ numatyta rinkti nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d.

Naudinga informacija

  • Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės
  • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės
  • Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklės
  • Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklės
  • Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklės