Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Apie įsipareigojimus įgyvendinant miškų projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2017-11-20

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama padėti miškininkams išvengti galimų nuobaudų dėl netinkamo projektų paramos lėšomis įgyvendinimo, parengė patikrų vietoje metu tikrinamų įsipareigojimų ir reikalavimų gaires.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Gairėse pateikiama naudinga informacija paramos gavėjams, vykdantiems veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemos atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, „Miškų infrastruktūros gerinimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Jose išvardyti ne tik bendrieji įsipareigojimai pagal priemonę „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“, kurie tikrinami atliekant patikras vietoje, bet ir atskirų šios priemonės veiklos sričių reikalavimai.

Pavyzdžiui, jei paramos lėšomis veisiamas miškas, tikrinama, ar naudojamos miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo priemonės, kaip numatyta projekte; ar pagal projekto brėžinį veisiamo miško ploto lūžio kampai pažymėti stulpeliais ar aiškiai matomai ženklais ir t. t. Tuo tarpu, atliekant įgyvendinamo projekto pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ patikrą, nustatoma, ar įsigyta technika sumontuota ir naudojama, ar vykdomi kiti reikalavimai. Taigi gairėse miškininkams pateikiama aktuali veiklos srities informacija, nurodyti įsipareigojimai ir reikalavimai.

Siekiant įsitikinti, kaip vykdomi bendrieji įsipareigojimai, tikrinama, ar nekilnojamasis turtas, į kurį investuoja pareiškėjas, pareiškėjui ir (ar) jo partneriui (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) priklauso nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise; ar tvarkoma buhalterinė apskaita; ar nepasikeitė projekto įgyvendinimo vieta; ar naudojamos numatytos projekto viešinimo priemonės ir t. t.

Su NMA Kontrolės departamento parengtomis Patikrų vietoje metu tikrinamų įsipareigojimų ir reikalavimų gairėmis galima susipažinti čia.

Į pagalbą – LŽŪKT miškininkystės specialistai

Turite klausimų apie jaunuolynų priežiūrą, menkaverčių medynų ir krūmynų pertvarkymą ir kitus miško kirtimus, trūksta informacijos, kaip apsaugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų, kokie pagrindiniai miškotvarkos darbai ir kaip juos organizuoti, kokia ES parama pasinaudoti, kad būtų galima atlikti kitą svarbią veiklą miško valdoje, išsaugojant miškų išteklius, užtikrinant racionalų jų naudojimą ir miškų produktyvumo didinimą, biologinės įvairovės išsaugojimą? Kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų grupės specialistus. Galite paklausti ir užpildydami užklausos formą. Ši rubrika palaikoma LŽŪKT bendradarbiaujant su LR aplinkos ministerija.