Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Ūkininkai kviečiami teikti paraiškas dėl pieno ūkių modernizavimo

LŽŪKT informacija
2023-07-20

Nuo rugpjūčio 1 d. galima teikti paraiškas dėl pieno ūkio modernizavimo. Ką svarbu žinoti? Išsamūs atsakymai aptarus jūsų ūkio situaciją – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Kreipkitės.

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad rugpjūčio 1–rugsėjo 29 d. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (priemonė). Kvietimui teikti paraiškas gauti paramą taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šis paraiškų priėmimo etapas skirtas pieninės galvijininkystės sektoriui, jam numatytas beveik 15 mln. Eur biudžetas.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Galimi pareiškėjai:

 • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-iais), nepriimamos.

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams

 • Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
 • Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų jo veiklos pajamų.
 • Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
 • Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti.
 • Parama teikiama pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie užsiima iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu arba supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai.
 • Pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes.
 • Pareiškėjo pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, išskyrus grūdų saugojimo bokštų statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas, įskaitant pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro ne mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 1,5 mln. Eur.

Finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc. punktų, kai vykdoma žemės ūkio veikla:

 • jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos), pateikusiems paramos paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos, kaip nustatyta Priemonės įgyvendinimo taisyklių (Taisyklės) 19.29 papunktyje;
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje;
 • pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto arba kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šiose vietovėse (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse).

Intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc. punktų, kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai:

 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje, vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje;
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje, savo valdoje.

Atrankos kriterijai

Atrankos balai gali būti skiriami:

 • kai pareiškėjas yra investavęs arba numato investuoti į pažangias ir inovatyvias technologijas, mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) poveikį, suteikiama nuo 5 iki 15 balų;
 • kai pareiškėjas ūkyje naudoja ir (arba) pateiktame projekte investuoja į technologijas (bioreaktorius), skirtas mėšlo ir kitų ūkyje susidarančių gamybinių atliekų panaudojimui: komposto gamybą (aerobinis perdirbimas) arba biodujų gamybą (anaerobinis perdirbimas), suteikiami 5 balai;
 • kai pareiškėjas įsipareigoja padidinti pieno gamybą (natūrine išraiška, skaičiuojama tonomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais pasiekti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti pieno gamybos padidėjimą daugiau kaip 15 proc., lyginant su ataskaitiniais metais, suteikiama ne daugiau kaip 30 balų;
 • kai pareiškėjas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, suteikiama nuo 5 iki 15 balų;
 • kai pareiškėjas naudoja ir (arba) pateiktame projekte investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių, suteikiami 5 balai;
 • kai pareiškėjas projekte numato investuoti į gamybinių procesų skaitmeninimą, suteikiama 10 balų;
 • kai pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai), suteikiami 5 balai;
 • kai pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiami 5 balai;
 • kai pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų, paramos paraiška atmetama.

Paraiškų pateikimo tvarka

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi būti teikiami užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt KPP administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Paramos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos, užpildžius elektroninę formą ŽŪMIS portale – naudojantis ŽŪMIS portalu pateikta nuskenuota paramos paraiška nepriimama. Labai svarbu pradėti pildyti paraiškas kuo anksčiau, nelaukiant jų priėmimo termino pabaigos, kad būtų pakankamai laiko tinkamai užpildyti informaciją paraiškoje ir pasirūpinti reikalaujamais dokumentais.

Kai paramos paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas įgaliojimas per ŽŪMIS portalą arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu (įgaliojimo dokumentas turi būti skenuotas PDF formatu) el. paštu [email protected] turi būti pateiktas NMA likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paramos paraiška gali būti teikiama gavus iš NMA informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė.

Turite klausimų?

Apsvarstykite savo galimybes. Jei turite klausimų daugiau nei atsakymų, norite įvertinti ūkio galimybes gauti paramą, pasikonsultuoti, kviečiame į jums artimiausią Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurą – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą.

Parengta pagal NMA informaciją.